BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ewolucja tematyki badań z zakresu nauk o zarządzaniu w Polsce w latach 1990-2021 na podstawie publikacji Przeglądu Organizacji
Evolution of research topics in management sciences in Poland between 1990 and 2021 based on Organization Review Journal
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 13-31, rys., tab., wykr., bibliogr. 39 poz.
Organization and Management
Keyword
Nauka, Nauki o zarządzaniu, Czasopiśmiennictwo, Przegląd literatury, Analiza bibliometryczna, Piśmiennictwo naukowe, Jakość
Science, Management sciences, Periodicals, Literature review, Bibliometric analysis, Scientific literature, Quality
Note
streszcz., summ. JEL: M00
Abstract
Ukazujący się od 1926 roku miesięcznik Przegląd Organizacji jest jednym z czołowych polskich czasopism naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Jego udostępniona w Internecie baza publikacji zawiera wszystkie artykuły recenzowane opublikowane od 1990 roku, stanowiąc świadectwo zmieniających się zainteresowań badawczych polskiego środowiska naukowego. W niniejszym artykule, bazując na metadanych 3217 artykułów opublikowanych w Przeglądzie Organizacji w ostatnich 32 latach, zbadano, jak ewoluowała w tym czasie podejmowana przez autorów tematyka - w tym, jak zmieniała się popularność badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach nauk o zarządzaniu i jakości. Dodatkowo zidentyfikowano ośrodki naukowe i autorów, którzy wnieśli największy wkład w zawartość czasopisma w rozpatrywanym okresie. Uzyskane rezultaty wskazują tematy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości warte zwiększenia zaangażowania badawczego, a jako całość stanowią bazę do porównania z czasopismami o podobnym profilu wydawanymi w innych krajach.(abstrakt oryginalny)

Published since 1926, the Organization Review monthly journal is one of the leading scientific journals in the discipline of management and quality sciences in Poland. Its publication database, which is available online, contains all the peer-reviewed articles published since 1990, providing a testimony to the changing research interests of the Polish scientific community. In this article, using metadata from 3,217 articles published in Organization Review in the last 32 years, we examine how the scope of research interests of authors evolved over this time - including how the popularity of respective subdisciplines of management and quality sciences changed. Additionally, the institutions and authors who have made the greatest contributions to the journal's content during the period under study were identified. The results indicate topics deserving increased research involvement, and provide a basis for comparison with journals of similar profile published in other countries.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W. [1995], Przedsiębiorczość. Próba definicji, Przegląd Organizacji 11: 12-15, https://doi.org/10.33141/po.1995.11.01.
 2. Bełz G., Cyfert S., Czakon W., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Szpitter A., Urbaniak M., Wiktor J. [2019], Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 2.0, http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Subdyscypliny_nauk_o_ zarzdzaniu_i_jakoci.pdf (dostęp: 25.03.2022).
 3. Bieniok H., Marek J. [1992], Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 3: 25-27, https://doi.org/10.33141/po.1992.03.11.
 4. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. [2014], Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, Organizacja i Kierowanie 1 (161): 37-49.
 5. Czakon W. [2005], Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 9: 10-13, https://doi.org/10.33141/po.2005.09.02.
 6. Czakon W. [2006], Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji 9: 9-12, https://doi.org/10.33141/po.2006.09.03.
 7. Czakon W. [2009], Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji 12: 11-14, https://doi.org/10.33141/po.2009.12.03.
 8. Czakon W. [2010], Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, Przegląd Organizacji 4: 8-12, https://doi.org/10.33141/po.2010.04.02.
 9. Czakon W. [2011], Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji 3: 57-61, https://doi.org/10.33141/po.2011.03.13.
 10. Dagnino Giovanni B., LeRoy F., Yami S., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Przegląd Organizacji 6: 3-7, https:// doi.org/10.33141/po.2008.06.01.
 11. Dobija M. [2002], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji 1: 8-13, https://doi.org/10.33141/po.2002.01.02.
 12. Dwojacki P., Nogalski B. [1998], Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 4: 8-11, https://doi. org/10.33141/po.1998.04.01.
 13. Dyduch W. [2019], Projekt organizacji wspierającej innowacyjność, Przegląd Organizacji 6: 16-23, https://doi.org/10.33141/po.2019.06.02.
 14. Głodziński E. [2016a], "Przegląd Organizacji" - wczoraj i dziś. Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 1, Przegląd Organizacji 3: 70-76, https://doi.org/10.33141/po.2016.03.10.
 15. Głodziński E. [2016b], "Przegląd Organizacji" - wczoraj i dziś. Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 2, Przegląd Organizacji 4: 67-72, https://doi.org/10.33141/po.2016.04.10.
 16. Goliszewski J. [1990], Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa cz. I, Przegląd Organizacji 8/9: 16-18, https://doi.org/10.33141/po.1990.89.08.
 17. Goliszewski J. [1991], Controlling, cz. VI: Controlling strategiczny cz. I, Przegląd Organizacji 8/9: 27-29, https://doi.org/10.33141/po.1991.05.10.
 18. Google Scholar [2022], Najlepsze publikacje, https://scholar.google.pl/citations?view_ op=top_venues&hl=pl&vq=pl (dostęp: 25.03.2022).
 19. Gros U. [1993], Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, Przegląd Organizacji 3: 11-12, https://doi.org/10.33141/po.1993.03.03.
 20. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. [2004], Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji 6: 35-39, https://doi.org/10.33141/po.2004.06.09.
 21. Harzing A. W. [2021], Publish or Perish version 8, https://harzing.com/resources/publish-or-perish (dostęp: 25.03.2022).
 22. Jaki A. [2014], Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, Przegląd Organizacji 2: 8-13, https://doi.org/10.33141/po.2014.02.01.
 23. Krupski R. [2012], Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, Przegląd Organizacji 4: 3-7, https://doi.org/10.33141/po.2012.04.01.
 24. Mączyńska E., Okoń-Horodyńska E. [2020], Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej - Wyzwania, szanse i zagrożenia, Przegląd Organizacji 1: 9-21, https://doi.org/10.33141/po.2020.01.01.
 25. Miśkiewicz R. [2018], Transparentność w procesach transferu wiedzy w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji 8: 10-17, https://doi.org/10.33141/po.2018.08.02.
 26. Morawski M. [2003], Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, Przegląd Organizacji 1: 17-20, https://doi.org/10.33141/po.2003.01.05.
 27. Obłój K. [2001], Logika przewagi konkurencyjnej (I), Przegląd Organizacji 9: 3-6, https://doi.org/10.33141/po.2001.09.01.
 28. Obłój K. [2007], Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, Przegląd Organizacji 5: 7-10, https://doi.org/10.33141/po.2007.05.01.
 29. Osbert-Pociecha G., Karaś M. [1999], Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 3: 18-21, https://doi.org/10.33141/po.1999.03.03.
 30. Otoliński E. [1996], Istota i kreowanie przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji 9: 25-27, https://doi.org/10.33141/po.1996.09.04.
 31. Piaseczny J. [1997], Restrukturyzacja - wczoraj, dziś, jutro, Przegląd Organizacji 9: 32-36, https://doi.org/10.33141/po.1997.09.06.
 32. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M. [1994], Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2: 24-27, https://doi.org/10.33141/po.1994.02.08.
 33. Przegląd Organizacji [2022], Baza publikacji, https://przegladorganizacji.pl/artykuly (dostęp: 25.03.2022).
 34. Romanowska M. [2015], Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, Przegląd Organizacji 8: 4-8, https://doi.org/10.33141/po.2015.08.01.
 35. Romanowska M. [2016], Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2: 29-35, https://doi.org/10.33141/po.2016.02.05.
 36. Skala A. [2017], Spiralna definicja startupu, Przegląd Organizacji 9: 33-39, https://doi. org/10.33141/po.2017.09.05.
 37. Słowo wstępne [1926], Przegląd Organizacji 1: 1-1.
 38. Strojny M. [2000], Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji 2: 20-25, https://doi.org/10.33141/po.2000.02.04.
 39. Zakrzewska-Bielawska A. [2013], Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd Organizacji 2: 3-8, https://doi.org/10.33141/po.2013.02.01.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu