BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walentynowicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Continuous improvement jako rekomendowana strategia rozwoju przedsiębiorstwa we współczesnych uwarunkowaniach rynkowych
Continuous improvement as a recommended strategy for company development in contemporary market conditions
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 33-51, rys., tab., wykr., bibliogr. 43 poz.
Organization and Management
Keyword
Przedsiębiorstwo, Rozwój, Rynek, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Enterprises, Development, Market, Corporation strategies, Company development strategy, Empirical researches
Note
streszcz., summ. JEL: D2, L23, O2, M11
Abstract
W artykule przedstawiono główne wnioski wynikające z rozważań na temat sprawnego funkcjonowania systemu continuous improvement jako bardzo ważnego elementu rozwoju przedsiębiorstwa we współczesnych uwarunkowaniach rynkowych. Oprócz dywagacji na temat istoty pojęcia, zaprezentowano w nim podstawowe elementy oraz etapy budowania systemu ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie. W końcowej części opracowania zaprezentowano konkluzje o charakterze aplikacyjnym. Jako metodę badawczą, oprócz analizy literatury źródłowej, zastosowano przede wszystkim analizę i syntezę wyników badań i doświadczeń empirycznych autora. Artykuł jest adresowany w szczególności do menedżerów, którzy w praktyce są zobligowani do skutecznego radzenia sobie z trudnymi uwarunkowaniami współczesnego otoczenia.(abstrakt oryginalny)

The article presents the main conclusions resulting from the considerations on the efficient functioning of the continuous improvement system as a very important element of the company's development in the contemporary market conditions. In addition to discussing the essence of the concept, it presents the basic elements and stages of building a continuous improvement system in the company. In the final part of the study, applicable conclusions are presented. As a research method, in addition to the analysis of the source literature, the analysis and synthesis of the results of many years of research and the author's empirical experiences were primarily used. The article is addressed in particular to managers who are in practice obliged to deal effectively with the difficult conditions of the contemporary environment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achanga P., Shehab E., Roy R., Nelder G. [2006], Critical success factors for lean implementation within SMEs, Journal of Manufacturing Technology Management 17 (4): 460-471.
 2. Anand G., Ward P., Tatikonda M., Schilling D. [2009], Dynamic capabilities through continuous improvement infrastructure, Journal of Operations Management 02: 444-461.
 3. Bessant J., Caffyn S. [1997], High-involvement innovation through continuous improvement, International Journal of Technology Management 14 (1): 7-28.
 4. Bhuiyan N., Baghel A. [2005], An overview of continuous improvement: from the past to the present, Management Decision 43 (5): 761-771.
 5. Biziuk A. [2017], Wizualne zarządzanie wynikami, Production Manager 6: 44-48.
 6. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wyd. Dom Organizatora, TNOIK, Toruń.
 7. Czerska M. [1996], Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 8. Czerska M. [2003]. Zmiana kulturowa organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 9. Czerska M., Rutka R. [2013], Wykorzystanie "prawa dołka" w kierowaniu zmianą, Zarządzanie i Finanse 4: 47-50.
 10. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G. [2002], Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Dekier Ł, Gryciuk A. [2014], Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Lean Management Polska, Wrocław.
 12. Hammer M., Champy J. [1996], Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 13. Imai M. [2006], Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 14. Imai M. [2007], Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 15. Juchniewicz M. [2017], Koncepcje doskonalenia organizacji - ewolucja, krytyka, perspektywy rozwoju, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 463, Nowe kierunki w zarzadzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami: 35-45.
 16. Kucińska-Landwójtowicz A. [2015], Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/ artyk_pdf_2015/T2/t2_0296.pdf (dostęp: 15.01.2022).
 17. Lameijer B. A., Boer H., Antony J., Does R. J. M. M. [2021], Continuous improvement implementation models: a reconciliation and holistic metamodel, Production Planning and Control, September, https://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/09537287.2021.1974114 (dostęp: 30.01.2022).
 18. Machaczka J. [1998], Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Manos A. [2007], The Benefits of Kaizen and Kaizen Events, Quality Progress 40 (2): 47-48.
 20. Miller J., Villafuerte J., Wroblewski M. [2014], Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 21. Mora J. N. C. [2014], Continuous Improvement Strategy, European Scientific of Management 10 (24): 117-126.
 22. Piątkowski M. [2009], Zarządzanie wdrażaniem Lean Manufacturing - powrót do podstaw, Materiały seminaryjne IX Międzynarodowej Konferencji Lean Manufacturing, LEIP, Wrocław.
 23. Piotrowicz A. [2002], Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 24. Potwora G. [2021], Systemy sugestii i innowacji pracowniczych. Najlepsze praktyki angażowania pracowników w doskonalenie firmy. Raport benchmarkingowy, Sherlock Waste.
 25. Rummler G. A., Brache A. P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 26. Shimokawa K., Fujimoto T. [red.] [2011], Lean Management. Narodziny systemu zarządzania, Wyd. LEIP, Wrocław.
 27. Singh J., Singh H. [2015], Continuous Improvement Philosophy Literature Review and Directions, Benchmarking: An International Journal 11 (1): 75-119.
 28. Terziovski M. [2002], Achieving performance excellence through an integrated strategy of radical innovation and continuous improvement, Measuring Business Excellence 6 (2): 5-14.
 29. Trenkner M., Truszkiewicz B. [2015], Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie - studium przypadku, Nauki o Zarządzaniu 3 (24): 149-164.
 30. Walentynowicz P. [2013], Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych, w: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Wyd. PTZP, Opole-Zakopane: 407-418.
 31. Walentynowicz P. [2014], Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 32. Walentynowicz P. [2016a], Angażowanie pracowników w rozwój przedsiębiorstwa z wykorzystaniem założeń koncepcji Kaizen, w: Malara Z. (red.), Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 195-213.
 33. Walentynowicz P. [2016b], Kluczowe czynniki sukcesu implementacji Lean Management w przedsiębiorstwie, w: Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu: wybrane problemy, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń: 159-172.
 34. Walentynowicz P. [2017], Lean Management - przeszła, aktualna, czy przyszła koncepcja zarządzania?, Acta Elbingensia: kwartalnik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Historycznej 2: 35-57.
 35. Walentynowicz P. [2018], Employees' involvement in continuous improvement processes of the enterprises in Poland - barriers and the ways of reducing them, SHS Web of Conferences, vol. 57, art. no. 0103, https://www.shs-conferences. org/articles/shsconf/pdf/2018/18/ shsconfinfoglob2018_01031.pdf.
 36. Walentynowicz P., Grudowski P., Kania S., Szreder J. [2016], Motywowanie pracowników do zachowań proinnowacyjnych - założenia i elementy systemu, Problemy Jakości 5: 2-8.
 37. Walentynowicz P., Szreder J. [2010], Metoda realizacji projektów Kaizen, w: Wróbel G. (red.), Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, Wyd. WSIiZ, Rzeszów: 89-106.
 38. Walentynowicz P., Szreder J. [2019], The Metod of the Implementation of Lean Management in a Small Enterprise, w: Serbulov A. W. (red.), Uprawlenie innowacjami: wyzowy i wozmożnosti dlia otrasliej i sektorow ekonomiki, Baltijskij Federal'nyj Universitet Imeni Immanuila Kanta, Kaliningrad: 37-47.
 39. Walentynowicz P., Szreder J. [2020], Motywowanie pracowników organizacji publicznych do angażowania się w procesy ciągłego doskonalenia - wnioski w oparciu o wyniki badań empirycznych w przedsiębiorstwach, w: Waśniewski J. (red.), Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia. Aspekt zarządczy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 187-202.
 40. Walentynowicz P., Wojnicka-Sycz E. [2018], Lean Management jako źródło inspiracji innowacyjności organizacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Malara Z., Skonieczny J. (red.), Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 71-86.
 41. Womack J. P., Jones D. T. [2008], Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo ProdPress, Wrocław.
 42. Zangwill W., Kantor P. [1998], Toward a theory of continuous improvement and the learning curve, Management Science 44 (7): 910-920.
 43. Zimniewicz K. [2003], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu