BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kolonizacja ryzyka wdrażania strategii w przedsiębiorstwach
Colonization of the strategy implementation risk in the enterprises
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 67-81, bibliogr. 32 poz.
Organization and Management
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Ryzyko, Kluczowe czynniki sukcesu, Podejmowanie decyzji strategicznych, Ryzyko w decyzjach rozwojowych, Podejście zasobowe w zarządzaniu
Company development strategy, Corporation strategies, Risk, Key success factors, Top-level decision makers, Risk in development decisions, Resource approach in management
Note
streszcz., summ. JEL: M1, L1
Abstract
Wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie to proces, którego przebieg stanowi o rezultatach rynkowych, i szerzej ekonomicznych, wyborów strategicznych. Jego przeprowadzenie wymaga zachowania zasad, a ich przestrzeganie jest jedną z przyczyn powodzenia. Zmienne warunki otoczenia, w których działają przedsiębiorstwa, mają wpływ na sposoby wdrażania strategii i współokreślają związane z nimi ryzyko. W trakcie wdrażania decyzji strategicznych konieczne jest przestrzeganie wymogu przystosowywania się przedsiębiorstwa do zmiennych warunków w otoczeniu, co prowadzi niekiedy do modyfikacji celów i strategii. Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań skutecznego wdrażania strategii w warunkach niepewności. Fundamentem wdrażania strategii są zasoby i ich konfiguracja, wspomaganie informacyjne oraz motywacja kadry.(abstrakt oryginalny)

The implementation of the strategy in the enterprise is a process, the course of which determines the market results and economic strategic choices. Its implementation requires the observance of special rules, and compliance with them is one of the key success factors. Variable environmental conditions in which enterprises operate have an impact on the methods of implementing the strategy and co-define the associated risk. During the implementation of strategic decisions, it is necessary to maintain the requirement of the enterprise to adapt to changing conditions in the environment, which sometimes leads to modification of these decisions. The aim of the study is to present the determinants of the effective implementation of the strategy under conditions of uncertainty. The basis for implementing the strategy are resources and their configuration, information support and staff motivation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baethge S. [2013], Beyond Budgeting: Marktgerechte Alternative oder nur Theorie, Diplomica Verlag, Hamburg.
 2. Bauer K. [2004], KPIs - The Metrics That Drive Performance Measurement, DM Review September.
 3. Becker F. G. [1998], Grundlage der Unternehmensführung, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 4. Eckerson W. [2006], Creating Effective KPIs, DM Review June.
 5. Gilbert X., Büchel B., Davidson R. [2010], Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen: Sieben Erkenntnisse zur Überwindung der häufigsten Hürden, Springer Verlag, Wiesbaden.
 6. Kaleta A. [2013], Realizacja strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Knight F. H. [1921], Risk, Uncertainty and Profit, http://fraser.stlouisfed.org/files/docs/ publications/books/risk/riskuncertaintyprofit.pdf (dostęp: 7.04.2022).
 8. Kobi J. M. [2016], Neue Pramissen in Führung und HR Management: Mehr Leistung durch Sicherheit und Verbundenheit, Springer Verlag, Wiesbaden.
 9. Koch J. [2009], Innovation, organisationale Routinen und strategische Pfade, Zeitschrift für Management 4.
 10. Kowal W. [2013], Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, Organizacja i Kierowanie 4.
 11. Kowalewski M. [2015], Koncepcja beyond budgeting jako alternatywa dla tradycyjnego budżetowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki, Ubezpieczenia 75.
 12. Kraewing M. [2017], Digital Business Strategie für den Mittelstand Entwicklung und Konzeption in internationaler Ausrichtung. Haufe Gruppe, Freiburg, München, Stuttgart.
 13. Kraikebaum H., Gilbert D. U., Behnam M. [2018], Strategisches Management, Kolhammer, Stuttgart.
 14. Maertins A. [2019], Das Management der erfolgreichen strategischen Frühaufklärung als organisationale Fähigkeit, Springer Verlag, Wiesbaden.
 15. Masiukiewicz P. [2017], Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, Prakseologia, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii 2.
 16. Nesterak J. [2004], System oceny centrum odpowiedzialności, ANVIX, Kraków.
 17. Nick A. [2008], Wirksamkeit strategisches Frühaufklärung. Eine empirische Untersuchung, Springer Verlag, Wiesbaden.
 18. Norkowski M. [2015], Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem według koncepcji Beyond Budgeting. Jak zaprojektować system zarządzania, aby zdobyć przewagę w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym?, CeDeWu, Warszawa.
 19. Nowa normalność. Rzeczywistość w czasie globalnej pandemii [2020], Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 20. Proff H. [2002], Konsistente Gesamtunternehmensstrategien, DUV in Kooperation mit Gabler, Wiesbaden.
 21. Riekhof Ch. [2010], Die sechs hebel der Strategieumsetzung, Plan - Ausführung -Erfolg, Schäffer - Poeschel Verlag, Stuttgart.
 22. Schreyögg G., Sydow J., Koch J. [2003], Organisatorische Pfade - Von der Pfadabhängigkeit zur Pfadkreation, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 23. Seiter M. [2017], Business Analytics: Effektive Nutzung fortschrittlicher Algorithmen in der Unternehmenssteuerungm, Vahlen, München.
 24. Urbanowska-Sojkin E. [2013], Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Urbanowska-Sojkin E. [2017], Wybory strategiczne - u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności, Organizacja i Kierowanie 2.
 26. Urbanowska-Sojkin E. [2021], Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Walter S. [2019], Strategie Design: Ein ganzheitliches Strategieverständnis für das digitale Zeitalter, Springer-Verlag, Wiesbaden.
 28. Waśkiewicz A. [2022], Rewolucja konsumentów? Ekonomia współdzielenia jako nowa wizja ładu społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1.
 29. Welge M. K., AL-Laham A., Eurelich M. [2017], Strategisches Management, Grundlagen -Prozess-Implementierung, Springer Verlag, Wiesbaden.
 30. Wolf M. [2018], Stress, Informationen und Entscheidungen im Management: Wirkungszusammenhänge und Einflussfaktoren, Springer Verlag, Wiesbaden.
 31. Zniszczoł A. [2016], Koncepcja Beyond Budgeting, jako alternatywa dla tradycyjnego budżetowania, Journal of Modern Management Process 1/1.
 32. Zweifel Th. D., Borey E. J., [2016]. Strategie in Aktion. In sieben Schritten zur Unternehmensstrategie und Umsetzung: Planung, Führung, Leistung im Enklang, Springer Fachmedien, Springer Verlag, Wiesbaden.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu