BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chabiera Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ograniczenia modeli biznesu MŚP w kontekście Smart World
Constraints of smes business models in the context of smart world
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 83-94, tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Modele biznesowe, Badanie przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój technologiczny, Technologie cyfrowe, Systemy informatyczne, Zagrożenia rozwojowe
Business models, Enterprises study, Small business, Technological development, Digital technologies, Computer system, Development risk
Note
streszcz., summ. JEL: M13, O31, O33
Abstract
W niniejszej pracy zostały omówione ograniczenia możliwości implementacji Smart World, w szczególności w modelach biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto została wskazana segmentacja typów i elementów tej koncepcji wraz z określeniem trendów rozwojowych w tym obszarze. Praca ma charakter przeglądowy, uwzględnia wybrane wyniki badań jakościowych (opartych na wywiadach) i dotyczy modeli biznesu MŚP oraz potencjalnych zmian w ich konstruktach, wynikających z efektów rozwoju technologii informatycznych. Artykuł identyfikuje zagrożenia stanowiące bezpośrednią konsekwencję tego rozwoju. Ujęta w nim analiza ma pewne ograniczenia w kontekście reprezentatywności, po części ze względu na jej retrospektywny charakter, dlatego wymaga dalszej weryfikacji.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the limitations of Smart World implementation possibilities, in particular in the small and medium-sized enterprise (SME) business models. In addition, it covers the segmentation of types and elements of this concept, along with the determination of development trends in this area. The work is a review, taking into account selected results of qualitative research (based on interviews) and concerns business models of SMEs and potential changes in their structures, resulting from the effects of information technology development. The article identifies threats that are a direct consequence of this development. The analysis presented therein has some limitations in terms of representativeness, partly due to its retrospective nature, and therefore requires further verification.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aagaard A. [2013], A theoretical model of supporting open source front end innovation through idea management, International Journal of Business Innovation and Research 7 (4): 446-465.
 2. Afuah A., Tucci Ch. L. [2003], Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Amit R., Zott C. [2001], Value creation in e-business, Strategic Management Journal 22: 493-520.
 4. Bellman R., Clark C. E., Malcolm D. G., Craft C. J., Ricciardi F. M. [1957], On the construction of a multi-stage, multiperson business game, Operations Research 5 (4): 469-503.
 5. Blank S. [2013], How to build a start-up, https://eu.udacity.com/course/how-to-builda- startup--ep245 (dostęp: 25.01.2021).
 6. Blank S., Dorf B. [2012], The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company, K&S Ranch Incorporated.
 7. Chabiera S. [2013], Ocena znaczenia innowacji w rozwoju polskich mikro i małych przedsiębiorstw, w: Kalisiak Z. (red.), Przewaga konkurencyjna dzisiaj i jutro, PRET, Warszawa.
 8. Chabiera S. [2021], Business model of regional airlines, Transport Problems 16 (4): 163-172.
 9. DaSilva C. M., Trkman P. [2004], Business model: what it is and what it is not, Long Range Planning 47: 379-389.
 10. Gokhale P., Bhat O., Bhat S. [2018], Introduction to IOT, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology 5 (1): 41-44.
 11. Kraus S., Kanbach D. K., Krysta P. M., Steinhoff M. M., Tomini N. [2022], Facebook and the creation of the metaverse: Radical business model innovation or incremental transformation?, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 28 (9).
 12. Liu H., Ning H., Mu Q., Zheng Y., Zeng J., Yang L. T., Huang R., Ma J. [2017], A review of the smart world, Future Generation Computer Systems 96: 678-691.
 13. Ma J., Yang L. T., Apduhan B. O., Huang R., Barolli L., Takizawa M. [2005], Towards a smart world and ubiquitous intelligence: A walkthrough from smart things to smart hyperspaces and UbicKids, International Journal of Pervasive Computing and Communications 1 (1).
 14. Magretta J. [2002], Why business models matter, Harvard Business Review 80 (5): 86-92.
 15. Meredith J. [1998], Building operations management theory through case and field research, Journal of Operations Management 16 (4): 441-454.
 16. Obłój K. [2013], Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
 17. Osterwalder A., Pigneur Y. [2010], Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons, Hoboken.
 18. Potts K., Rajabifard A. [2016], Smart Disaster Communities: Building a Global Disaster Management Platform, w: Coleman D., Rajabifard A., Crompvoets J. (red.), Spatial Enablement in a Smart World, GSDI Association Press, Gilbertville: 173-190.
 19. Rappa M. [2009], Business Models on the Web, Managing the Digital Enterprise, http:// digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 25.01.2022).
 20. Timmers P. [1998], Business models for electronic markets, Electronic Markets 8 (2): 3-8.
 21. Yin R. K. [2009], Case study research: Design and methods (applied social research methods), Sage, London and Singapore.
 22. Zott C., Amit R. [2010], Business model design: an activity system perspective, Long Range 43 (2-3): 216-226.
 23. Zott C., Amit R., Massa L. [2011], The business model: Recent developments and future research, Journal of Management 37 (4): 1019-1042.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu