BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Nawyki przedsiębiorczych menedżerów w opinii respondentów z sektora technicznych środków transportu rolniczego
The habits of entrepreneurial managers in the opinion of respondents from the sector of technical means of agricultural transport
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 111-133, rys., tab., wykr., bibliogr. 61 poz.
Organization and Management
Keyword
Postawy kierownicze, Zachowania nabywcze, Sukces przedsiębiorstwa, Decyzje kierownicze
Managerial attitudes, Buying behaviour, Success of the company, Management decision
Note
streszcz., summ. JEL: L91, M54, O15, O34, O35
Abstract
Zważywszy na empiryczne dowody potwierdzające istnienie silnego związku między rynkowym sukcesem przedsiębiorstw a przedsiębiorczym menedżerem, zaprezentowany w artykule kierunek badań agreguje rozwinięte przez menedżera nawyki (podświadome zachowania, sposób myślenia, decyzje, postawy i emocje) jako czynnik krytyczny i decydujący o przetrwaniu firmy z jednej strony, z drugiej zaś implikujący możliwość wzrostu wartości przedsiębiorstwa w skomplikowanych i niepewnych warunkach funkcjonowania. Głównym celem badań było zdefiniowanie - kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorczości menedżerskiej - nawyków. W kontekście powyższego podjęto się próby opracowania modelu badawczego zarysowanego w formie katalogu nawyków definiujących przedsiębiorczych menedżerów (model teoretyczny), który poddano pod dyskusję celowo dobranych ekspertów dziedzinowych. W warstwie empirycznej kluczowe było określenie istotności poszczególnych elementów modelu. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród celowo dobranych przedstawicieli przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych.(abstrakt oryginalny)

Considering the empirical evidence confirming the existence of a strong relationship between the market success of enterprises and the entrepreneurial manager, the following line of research aggregates the habits developed by the manager (subconscious behavior, way of thinking, decisions, attitudes and emotions) as a critical factor determining the company's survival on the one hand, and on the other hand, it implies the possibility of increasing the value of the enterprise in complicated and uncertain operating conditions. The fundamental aim of the research was to define habits - crucial from the managerial entrepreneurship perspective. In the context of the above, attempts were made to develop a research model outlined in the form of a catalog of habits defining entrepreneurial managers (theoretical model), which was discussed among purposely selected field experts. In the empirical layer, the key was to determine the significance of individual elements of the model; a survey among deliberately selected representatives of manufacturing companies in the agricultural machinery sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abraham K. [2013]), It Starts With Passion: Do What You Love and Love What You Do, John Wiley & Sons, New York.
 2. Altinay L., Roper A. [2003], The Influence of Organisational Structure on Corporate Entrepreneurship: Empirical Findings from an International Hotel Group, Leeds, Metropolitan University.
 3. Alvarez S. A., Barney J. B. [2001], How Entrepreneurial Firms Can Benefit from Alliances with Large Partners, Academy of Management Executive 15.
 4. Antoncic B., Hisrich R. D. [2003], Privatization, Corporate Entrepreneurship and Performance: Testing a Normative Model, Journal of Developmental Entrepreneurship 8.
 5. Antoszkiewicz J. D. [1990], Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
 6. Antoszkiewicz J. D. [2008], Rozwiązywanie problemów firmy, Poltext, Warszawa.
 7. Bass K., Simerly R. L., Li M. [1997], The Effects of CEO Compensation on Corporate Economic Performance and Corporate Social Performance, Academy of Management Proceedings.
 8. Bessant J., Tidd J. [2007], Innovation and Entrepreneurship, John Wiley & Sons, Chichester.
 9. Bratnicki M. [2001], Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 10. Bratnicki M. [2004], Deformacja przedsiębiorczości organizacyjnej. Istota, struktura i dynamika, Przegląd Organizacji 2.
 11. Bratnicki M. [2005a], Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach, Przegląd Organizacji 10.
 12. Bratnicki M. [2005b], W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie 4.
 13. Bratnicki M. [2006], Dialectics of Corporate Entrepreneurship, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 14. Bratnicki M., Austen A. [2005], Metodologiczne problemy badania przedsiębiorczej porażki z perspektywy opcji realnych, w: Moszkowicz M. (red.), Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania, OWPWR, Wrocław.
 15. Bratnicki M., Dyduch W. [2002], Przedsiębiorczość - element kultury organizacyjnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2: 3-4, 81-92.
 16. Bratnicki M., Dyduch W. [2006], Measuring Corporate Entrepreneurship: In Search for the Universal Tool Reflecting Performance, w: Neely A., Kennerley M., Walters A. (red.), Performance Measurement and Management. Public and Private, Cranfield School of Management, Cranfield.
 17. Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B. [2007], Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości, w: Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski M. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPAKE, Warszawa.
 18. Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M. [2004], Firm's Performance and Dimensions of Entrepreneurial Eehaviors. The Case of Polish Companies in Contemporary Business, British Academy of Management, St. Andrews.
 19. Brown T. E., Davidsson P., Wiklund J. [2001], An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based behavior, Strategic Management Journal 10.
 20. Bruch H., Ghoshal S. [2003], Unleashing Organizational Energy, MIT Sloan Management Review 45 (1): 45-51.
 21. Cieślik J. [2014], Przedsiębiorczość-polityka-rozwój, Sedno, Warszawa.
 22. Columb M. O., Lalkhen A. G. [2005], Systematic reviews & meta-analyses, Current Anaesthesia & Critical Care 16 (6): 391-394.
 23. Covey S. R. [2014], Mądrość i pasja, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 24. Cross R., Baker W., Parker A. [2003], What Creates Energy in Organizations? MIT Sloan Management Review 44 (4): 51-56.
 25. Czakon W. [2011], Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji 3: 57-61.
 26. Czakon W. [2020], Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 27. Davidsson P. [2005], Researching Entrepreneurship, Springer, New York.
 28. Dyduch W. [2004], Kapitał społeczny a przedsiębiorczość w polskich organizacjach, Współczesne Zarządzanie 1: 25-38.
 29. Dyduch W. [2008], Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 30. Dyduch W. [2011], Ocena przedsiębiorczości organizacji w Polsce jako podstawy efektywnej pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 187.
 31. Dyduch W., Bratnicki M. [2006], Discovering the Relation Between the Level of Organizational Entrepreneurship and Performance, Management 1.
 32. Frączkiewicz-Wronka A., Grewiński M. [red.] [2012], Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.
 33. Gajda J. [2017], Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich, Zarządzanie Przedsiębiorstwem 3.
 34. Gimenez C., Tachizawa E. [2012], Extending sustainability to suppliers: a systematic literature review, Supply Chain Management: An International Journal 17 (5): 531-543.
 35. Glinka B., Pasieczny J. [2015], Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 36. Głód G., Kraśnicka T. [red.] [2018], Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 37. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P. [2002], Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa.
 38. Hunter M. [2013], Typologies and sources of entrepreneurial opportunity, Economics, Management, and Financial Markets 8 (3): 55-100.
 39. Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. Jankowska B., Pietrzykowski M. [2012], Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia - Polska na tle innych krajów, Przegląd Organizacji 8.
 41. King W. R., He J. [2005], Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research, Communications of the Association for Information Systems 16 (1), 32: 665-686.
 42. Kraśnicka T., Głód G., Ludvík L., Peterkova J. [2014], Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, Przedsiębiorczość-Edukacja 10: 316-332.
 43. Krzakiewicz K., Cyfert Sz. [2013], Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 300.
 44. Kurczewska, A. [2013], Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 45. Levy Y., Ellis T. J. [2006], A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research, Informing Science Journal 9: 181-212.
 46. Lisiecki M. [1997], Metody i techniki organizatorskie i kierownicze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa.
 47. Lumpkin G. T., Dess G. G. [1996], Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review 21 (1).
 48. Lumpkin G. T., Wales W. J., Ensley M. [2006], Entrepreneurial Orientation Effect on New Venture Performance: The Moderating Role of Venture Age, Academy of Management, Atlanta.
 49. Lyon D. W., Lumpkin G. T., Dess G. G. [2000], Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decisionmaking process, Journal of Management 5.
 50. Łuczak J. [1995], Burza mózgów - efektywne narzędzie w zarządzaniu jakością, Przegląd Organizacji 3.
 51. Morris M. H., Kuratko D. F. [2002], Corporate entrepreneurship. Entrepreneurial development within organizations, Harcourt College Publishers, Orlando.
 52. Obłój K. [2016], Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.
 53. Osbert-Pociecha G. [2016], Potrzeba zarządzania energią ludzi w organizacji jako uwarunkowanie wzrostu efektywności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 386: 245-260.
 54. Peng D. X., Schroeder R. G., Shah R. [2008], Linking Routines to Operations Capabilities: A New Perspective, Journal of Operations Management 26: 730-748.
 55. Piecuch T. [2009], Cechy przedsiębiorcy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2: 17-26.
 56. Reichert F. M., Beltrame R. S., Corso K. B., Trevisan M., Zawislak P. A. [2011], Technological Capability's Predictor Variables, Journal Technology Management and Innovation 6: 15-25.
 57. Roure J. [2000], Ten myths about entrepreneurs, w: Birley S., Muzyka D. F. (red.), Mastering entrepreneurship. The complete MBA companion in entrepreneurship, Financial Times/ Prentice Hall, Harlow.
 58. Rudzińska J., Piekarski W., Dudziak A. [2011], Zarządzanie ryzykiem, a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach transportowych, Autobusy 10.
 59. Skalik J. [2001], Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 60. Timmons J. A. [1999], New venture creation. Entrepreneurship for the 21st century, Irwin/ McGrawHill, Singapore.
 61. Zakrzewska-Bielawska A. [2009], Cechy menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 539-549.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu