BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pec Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zaangażowanie pracownicze a przywiązanie organizacyjne - próba usystematyzowania pojęć
Work engagement versus organizational commitment - an attempt to systematize the concepts
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 157-171, tab., bibliogr. 83 poz.
Organization and Management
Keyword
Zaangażowanie pracowników, Pracownicy w organizacji, Relacje organizacyjne, Zachowania organizacyjne
Employees' engagement, Employees in the organization, Organizational relationships, Organisational behaviour
Note
streszcz., summ. JEL: M12
Abstract
Mimo pozytywnych rezultatów zaangażowania pracowników zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym, nie ma jak dotąd jednoznacznej i uzgodnionej definicji tego pojęcia. Wobec definiowania wielorako pojęcia zaangażowania i wielości terminów używanych do jego opisu w literaturze polskiej, a także wobec zamiennego stosowania dwóch pojęć "zaangażowanie" i "przywiązanie", artykuł poświęcono wyjaśnieniu różnic między zaangażowaniem pracowniczym (work engagement) a przywiązaniem organizacyjnym (organisational commitment) oraz ustaleniu kierunku relacji pomiędzy tymi dwoma konstruktami. Przedstawiono wybrane interpretacje tych odrębnych konstruktów, umożliwiające wyodrębnienie ich odmienności i cech charakterystycznych, co może przyczynić się do uporządkowania podejść i definicji związanych z pojęciami zaangażowania/przywiązania pracowników.(abstrakt oryginalny)

Despite the positive results of employee attachment at both the individual and organizational level, there is to date no clear and agreed definition of this concept. In the face of multiple definitions of the notion of attachment, the multitude of terms used to describe it in the Polish literature, and the interchangeable use of the two terms "commitment" and "engagement", the article will be devoted to explaining the differences between work engagement and organizational attachment, and to determining the relation between the two constructs. Selected interpretations of these distinct constructs will be presented, allowing their dissimilarities and characteristics to be distinguished. Selected interpretations of these separate constructs will be presented, enabling the identification of their differences and characteristics, which will help to organize the approaches and definitions related to the concepts of employee engagement/organizational commitment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albrecht S. L., Bakker A. B., Gruman J. A., Macey W. H., Saks A. M. [2015], Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance 2 (1): 735.
 2. Bakker A. B., Albrecht S., Leiter M. P. [2011], Key questions regarding work engagement, European Journal of Work and Organizational Psychology 20: 4-28.
 3. Bakker A. B., Demerouti A. I. [2007], The job demands-reources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology 22 (3): 309-328.
 4. Bakker A. B., Demerouti A. I. [2014], Burnout and work engagement: The JD-R approach, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 1: 389-411.
 5. Barnes D. C., Collier J. E. [2013], Investigating work engagement in the service environment, Journal of Services Marketing 27 (6): 485-499.
 6. Becker T. E., Ullrich J., Van Dick R. [2013], Within-person variation in affective commitment to teams: Where it comes from and why it matters, Human Resource Management Review 23 (2): 131-147.
 7. Bishop J. W., Scott K. D. [2000], An Examination of Organizational and Team Commitment in a Self-Directed Team Environment, Journal of Applied Psychology 85 (3): 439-450.
 8. Blau P. M. [1964], Exhange and Power in Social Life, Wiley, New York.
 9. Blau G. [1985], The measurement and prediction of career commitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology 58: 277-288.
 10. Blau G. [1989], Testing the Generalizability of a Career Commitment Measure and Its Impact on Employee Turnover, Journal of Vocational Behavior 35 (1): 88-103.
 11. Blau G. [2001], On assessing the construct validity of two multidimensional constructs: Occupational commitment and occupational entrenchment, Human Resources Menagement Review 11 (3): 279-298.
 12. Blau G. [2003], Testing for a four-dimensional structure of occupational commitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology 76: 469-488.
 13. Bowlbly J. [1978], Attachment theory and its therapeutic implications, Adolescent Psychiatry 6: 5-33.
 14. Byrne Z. S., Peters J. M., Drake T. [2014], Measurement of employee engagement: The Utrecht Work Engagement Scale versus the Job Engagement Scale, unpublished manuscript.
 15. Chirkowska-Smolak T. [2012a], Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 70-71.
 16. Chirkowska-Smolak T. [2012b], Zaangażowanie w pracę w kontekście dopasowania człowieka do pracy, Czasopismo Psychologiczne 18 (2): 185-194.
 17. Christian M. S., Garza A. S., Slaughter J. E. [2011], Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance, Personnel Psychology 64: 89-136.
 18. Corporate Leadership Council [2004], Driving Performance and retention through employee engagement, Washington DC.
 19. Deci E. L., Ryan R. M. [2000], The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behaviour, Psychological Inquiry 11 (40): 227-268.
 20. Flaszewska S. [2016], W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw wysokich technologii, Zarządzanie i Finanse: 14.
 21. Gallagher D. G., McLean Parks J. [2001], I pledge thee my troth contingently: commitment and the contingent work relation, Human Resources Management Review 11.
 22. Glińska-Neweś A., Glinka B. [2019], Does Negativity Counterpoint Positivity, or the Other Way Round? On Positive Organizational Scholarship, Problemy Zarządzania 17 4 (84): 24-38.
 23. Hackman J. R., Oldham G. R. [1980], Work redesign, Addison-Wesley, Reading, MA.
 24. Hall D. T. [1971], A theoretical model of career subidentity development in organizational settings, Organizational Behavior and Human Performance 6: 50-76.
 25. Halbesleben J. R. B. [2003], Burnout and engagement: Correlates and measurement, Phd dissertation, unpublished.
 26. Halbesleben J. R. B., Buckley M. R. [2004], Burnout in organizational life, Journal of Management 30: 859-879.
 27. Hallberg U. E., Schaufeli, W. B. [2006], "Same Same" but Different? Can Work Engagement Be Discriminated from Job Involvement and Organizational Commitment? European Psychologist 11: 119-127.
 28. Herscovitch L., Meyer J. P. [2002], Commitment to Organizational Change: Extension of a Three-Component Model, Journal of Applied Psychology Copyright 2002 by the American Psychological Association, Inc. 87 (3): 474-487.
 29. Hobfoll, S. E. [1998], Stress, culture, and community: The psychology and physiology of stress, Plenum, New York.
 30. Hobfoll S. E. [2002], Conservation of resource caravans and engaged settings, Occupational and Organizational Psychology 84 (1): 116-122.
 31. Inceoglu I., Fleck S. [2010], Engagement as a motivational construct, w: Albrecht S. L. (red.), Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: 74-86.
 32. Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa: 34-54.
 33. Klein H. J., Becker T. E., Meyer J. P. [red.] [2012], Commitment in Organizations: Accumulated Wisdom and New Directions, Routledge, New York, London.
 34. Kmiotek K. [2013], Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników, Zarządzanie i Finanse 4 (2): 194-198.
 35. Kmiotek K. [2015], Uwarunkowania zaangażowania profesjonalnego pracowników na stanowiskach inżynierskich, Marketing i Rynek 5 (CD): 1161-1173.
 36. Kostera M., Glinka B. [2016], Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 37. Kowalczyk E. [2014], Wybrane psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje zaangażowania pracowników, Marketing i Rynek 5 (CD): 1078-1083.
 38. Kular S., Gatenby M., Rees C., Soane E., Trusss K. [2008], Employee Engagement: A Literature Review, Working Paper 19, Kingston Business School, Kingston University.
 39. Lewicka D. [2013], Supporting innovation through HRM practices - importance of motivation, International Journal of Innovation and Learning 14 (2): 217-240.
 40. Lewicka D. [2017], Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4 (116-117): 67-87.
 41. Lewicka D. [2019], Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, C. H. Beck, Warszawa.
 42. Lewicka D., Glińska-Neweś A. [2018], Siła praktyk personalnych w kreowaniu zaangażowania pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 538: 204-215.
 43. Lewicka D., Rakowska A. [2016], Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach, Nauki o Zarządzaniu 2 (27): 92-102.
 44. Locke E. A. [1968], Toward a theory of task motivation and incentives, Organizational Behavior and Human Performance 3 (2): 157-189.
 45. Maslach C., Schaufeli W. B., Leiter M. P. [2001], Job burnout, Annual Review of Psychology, 52: 397-422.
 46. May D. R., Gilson R. L., Harter L. M. [2004], The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work, Journal of Occupational and Organizational Psychology 77: 11-37.
 47. Meyer J. P. [2010], From Workplace to Playspace: Innovating, Learning and Changing Through Dynamic Engagement, John Wiley & Sons.
 48. Meyer J. P. [2016], Handbook of Employee commitment, Research Handbooks, w: Business and Management Series.
 49. Meyer J. P., Allen N. J. [1991], A three - component conceptualization of organizational commitment, Human Resources Management Review 1 (1): 61-68.
 50. Meyer J. P., Herscovitch L. [2001], Commitment in the workplace. Toward general model, Human Resource Management Review 11.
 51. Mowday R. T., Porter L. W., Steers R. M. [1982], Employee-Organisation Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover, Academic Press, New York.
 52. Mowday R. T., Steers R. M., Porter L. W. [1979], The measurement of organizational commitment, Journal of Vocational Behavior 14 (1): 224-247.
 53. Mrówka R. [2010], Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 405-416.
 54. Newman D. A., Joseph D. L., Hulin C. L. [2010], Job attitudes and employee engagement: considering the attitude "A-factor", w: Albrecht S. L. (red.), Handbook of employee engagement: Perspectives, issues, research and practice: 43-61.
 55. Ouweneel E., Le Blanc P. M., Schaufeli W. B., van Wijhe C. I. [2012], Good morning, good day: a diary study on positive emotion, hope, work engagement, Human Relations 65: 1129, originally published online 4 April 2012.
 56. Rich B. L., Lepine J. A., Crawford E. R. [2010], Job Engament: Antecedents and effects on job performance, Academy of Management Journal, 53 (3): 617-635.
 57. Saks A. M. [2006], Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology 21 (7): 600-619.
 58. Saks A. M., Gruman J. A. [2014], What do we really know about employee engagement? Human Resource Development Quarterly 25 (2): 155-182.
 59. Schaufeli W. B., Bakker A. B. [2004], Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study, Journal of Organizational Behavior 25 (3): 293-315.
 60. Schaufeli W. B., Bakker A. B. [2010], Defining end measuring work engagement: bringing clarity to the concept, w: Bakker A. B., Leiter M. P. (red.), Work engagement. A handbook of essential theory and research, Psychology Press Taylor & Francis Group, Hove and New York.
 61. Schaufeli W. B., Bakker A. B., Van Rhenen W. [2009], How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism, Journal of Organizational Behavior 30: 893-917, published online 21 January 2009 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
 62. Schaufeil W. B., Salanova M. [2007a], Efficacy or inefficacy, that's the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, published online: 08 May 2007: 177-196.
 63. Schaufeli W. B., Salanova M. [2007b], Work engagement: An emerging psychological concept and its implication for organizations, w: Gilliland S. W., Steiner D. D., Skarlicki D. P. (red.), Research in social issues in management 5: Managing social and ethical issues in organizations Information Age Publishers, Greenwich: CT: 135-177.
 64. Schaufeli W. B., Salanova M., Gonzales-Roma V., Bakker A. B. [2002], The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, Journal of Happines Studies 3: 71-92.
 65. Schaufeli W. B., Taris T. W. [2014], A critical review of the job demands-resources model: Implications for improving work and health", w: Bauer G. F., Haemming O. (red.), Bridging Occupational Organizational and Public Health: A transdisciplinary Approach, Springer Science + Business Media, New York: 43-68.
 66. Schaufeli W. B., Taris T. W., Van Rhenen W. [2008], Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology 57 (2): 173-203.
 67. Shaw J. D., Dineen B. R., Fang R., Vellella R. F. [2009], Employee Organization Exchange Relationships, HRM Practices, and Quit Rates of Good and Poor Performers, Academy of Management Journal 52 (5): 1016-1033.
 68. Shirom A. [2007], Explaining vigor: On the antecedents and consequences of vigor as a positive affect at work, w: Nelson D. L., Cooper C. L. (red.), Positive Organisational Behavior, SAGE, Londyn: 88-100.
 69. Shirom A. [2011], Vigor as a Positive Affect at Work: Conceptualizing Vigor, Its Relations with Related Constructs, and its Antecedents and Consequences, Review of General Psychology 15: 50-64.
 70. Solinger O. N., Hofmans J., van Ollfen W. [2014], The dynamic microstructure of organizational commitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology 88: 773-796.
 71. Sonnentag S. [2003], Recovery, work engagement, and proactive behavior: A new look at the interface between non-work and work, Journal of Applied Psychology 88: 518-528.
 72. Sonnentag S., Dormann C., Demerouti E. [2010], Not all days are created equal: The concept of state work engagement, w: Bakker A. B., Leiter M. P. (red.), Work engagement. A handbook of essential theory and research, Psychology Press Taylor & Francis Group, Hove and New York.
 73. Staw B. M. [1981], The Escalation of Commitment to a Course of Action, The Academy of Management Review 6 (4): 577-587.
 74. Sturges J., Guest D., Conway N., Davey K. [2002], A longitudinal study of the relationship between career management and organizational commitment among graduates in the first ten years at work, Journal of Organizational Behavior 23: 731-748.
 75. Sudoł S. [2016], Zarzadzanie jako dyscyplina naukowa, Przegląd Organizacji 4 (915): 4-11.
 76. Tajfel H. [1974], Social identity and intergroup behaviour, Social Science Information/ sur les Sciences Sociales 13 (2): 65-93.
 77. Wallace J. E. [1995], Corporatist Control and Organizational Commitment among Professionals: The Case of Lawyers Working in Law Firms Get access Arrow, Social Forces 73 (3): 811-840.
 78. Wefald A. J., Mills M. J., Smith M. R. [2012], A Comparison of Three Job Engagement Measures: Examining their Factorial and Criterion-Related Validity, Applied Psychology: Health and Well Being 4(1).
 79. Williams D. R., Vaske J. J. [2003], The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach, Forest Science 49 (6): 830-840.
 80. Wołpiuk-Ochocińska A. [2016], Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 1 (12): 135-148.
 81. Wollard K. K., Shuck B. [2011], Antecedents to Employee Engagement: A Structured Review of the Literature, Research Article, journals.sagepub.com.
 82. Vigoda-Gadot E., Eldor L., Schohat L. M. [2012], Engage them to public service; Conceptualizationand empirical examination of employee engagement in public administration, American Review of Public Administration 43 (5): 518-538.
 83. Zangaro G. A. [2001], Organisational commitment: A concept analysis, Nursing Forum 36 (2): 14-22.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu