BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pypłacz Paula (Politechnika Częstochowska), Sasak Janusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
RPA jako narzędzie automatyzacji i optymalizacji procesów
RPA as a tool for process automation and optimization
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 173-188, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Organization and Management
Keyword
Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów, Procesy biznesowe, Oprogramowanie, Biuro rachunkowe, Ewidencja księgowa
Robotic Process Automation (RPA), Business processes, Software, Accounting agency, Accounting records
Note
streszcz., summ. JEL: M15, O33
Abstract
Automatyzacja procesów jest najczęściej kojarzona z fizycznymi rozwiązaniami stosowanymi w organizacji. Jednakże obok robotów hardwarowych, osobną grupę stanowią roboty softwarowe, które mogą być wykorzystywane do automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, zastępując pracę człowieka. Rozwiązania z zakresu zrobotyzowanej automatyzacji procesów RPA (Robotic Process Automation) stają się możliwe do stosowania w małych podmiotach, ze względu na ich cenę oraz łatwość użytkowania. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy projektu polegającego na zastosowaniu narzędzi RPA w biurze rachunkowym oraz zidentyfikowanie determinant, które mają wpływ na sukces wdrożenia RPA w optymalizowanych procesach. Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano studium przypadku, określono możliwości robotów softwarowych oraz przeprowadzono wdrożenie robota w biurze rachunkowym jako narzędzia automatyzującego proces księgowania faktur. Przeprowadzono badanie w działaniu oraz na podstawie prac wdrożeniowych i efektów pracy robotów określono możliwości i potencjalne zastosowania rozwiązań automatyzujących (wspomagających) biznesowe procesy w małych podmiotach.(abstrakt oryginalny)

Process automation is most often associated with physical solutions used in an organization. In addition to hardware robots, a separate group of robots is called Robotic Process Automation (RPA), which can be used to automate repetitive business processes, replacing human work. RPA solutions are becoming possible to use in small enterprises due to their price and ease of use. The purpose of this paper is to analyze a project involving the application of RPA tools in an accounting office and to identify the determinants that affect the success of RPA implementation in optimized processes. For the purposes of this study, the capabilities of software robots were determined, and the robot was implemented in the accounting office as a tool automating the invoice accounting process. Based on the analysis of implementation works and the effects of robots' work, the possibilities and potential applications of solutions automating (assisting) business processes in small entities were determined.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A. [2018], Inteligencja organizacji w erze IR 4.0, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 161: 81-97.
 2. Agostinelli S., Marrella A., Mecella M. [2019], Research Challenges for Intelligent Robotic Process Automation, w: Di Francescomarino C., Dijkman R., Zdun U. (red.), Business Process Management Workshops. BPM 2019. Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, Cham.: 12-18.
 3. Alisha A., Horsman G. [2019], Let the robots do it! - Taking a Look at Robotic Process Automation and its Potential Application in Digital Forensics, Forensic Science International: Reports 1, 100007.
 4. Bartkowiak P., Grabowska I. [2020], Implementacja zarządzania procesowego - studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, Przegląd Organizacji 2: 10-19.
 5. Berruti F., Nixon G., Taglioni G., Whiteman R. [2017], Intelligent process automation: The engine at the core of the next-generation operating model, McKinsey Quarterly, March.
 6. Bican P. M., Brem A. [2020], Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable "digital"?, Sustainability 12 (13), 5239.
 7. Bitkowska A. [2019], Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego, C. H. Beck, Warszawa.
 8. Business transformation and the corporate agenda, https://advisory.kpmg.us/articles/2017/business-transformation-and-the-corporate-agenda.html (dostęp: 7.02.2022).
 9. Chumphong O., Srimai S., Potipiroon W. [2020], The Resource-Based View, Dynamic Capabilities and SME Performance for SMEs to Become Smart Enterprises, ABAC ODI Journal Vision. Action. Outcome 7: 111-129.
 10. Corinna R., Dibbern J. [2020], Towards a framework of implementing software robots: Transforming human-executed routines into machines, ACM SIGMIS Database 51: 104-128.
 11. Cyfert S., Chwiłkowska-Kubala A., Szumowski W., Miśkiewicz R. [2021], The process of developing dynamic capabilities: The conceptualization attempt and the results of empirical studies, Plos One 16 (4), e0249724.
 12. Czakon W. [2020], Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 13. Fernandez D., Aman A. [2018], Impacts of Robotic Process Automation on Global Accounting Services, Asian Journal of Government Audit 9: 123-131.
 14. Grajewski P. [2016], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 15. Hallikainen P., Bekkhus R., Pan S. [2018], How OpusCapita Used Internal RPA Capabilities to Offer Services to Clients, MIS Quarterly Executive 17: 41-52.
 16. Jagodziński J., Ostrowski, D. [2016], Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia na przykładzie przedsiębiorstwa X, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 24 (2): 201-214.
 17. Janicki J., Wójcik E. [2021], Narzędzia do analizy procesów biznesowych - analiza porównawcza, Journal of Computer Sciences Institute 20: 165-169.
 18. Lacity M., Willcocks L., Craig A. [2017], Service automation: Cognitive virtual agents at SEB bank, The Outsourcing Unit Working Research Paper Series.
 19. Michael C., Rozario A. M., Zhang C. A. [2019], Exploring the Use of Robotic Process Automation (RPA) in Substantive Audit Procedures, CPA Journal 89: 49-53.
 20. Nowosielski S. [2014], Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 340: 304, https:// www.wir.ue.wroc.pl (dostęp: 2.02.2022).
 21. Nowosielski S. [2018], Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 169: 109-130.
 22. Sasak J. [2020], Generating functionalities in IT systems used in public administration based on reference processes, w: Soliman Khalid S. (red.), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain: 3166-3175.
 23. Sobczak A., Ziora L. [2021], The Use of Robotic Process Automation (RPA) as an Element of Smart City Implementation: A Case Study of Electricity Billing Document Management at Bydgoszcz City Hall, Energies 14 (16): 5191.
 24. Suchy J., Suchy M., Rosik M., Valkova A. [2017], Automate does not always mean optimize. Case study at a logistics company, w: vom Brocke J., Mendling J. (red.), Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice, Springer, Cham.
 25. Syed R., Suriadi S., Adams M., Bandara W., Leemans S. J., Ouyang C.,..., Reijers, H. A. [2020], Robotic process automation: contemporary themes and challenges, Computers in Industry 115, 103162.
 26. Tarquini T. [2018], Practical robotics in insurance - the future is here already, TheInsurTech Book: 231-235.
 27. Willcocks L., Hindle J., Lacity M. [2020], Becoming Strategic with Robotic Process Automation; Steve Brookes Publishing, Warwickshire, UK.
 28. Willcocks L., Lacity M., Craig A. [2017], Robotic process automation: strategic transformation lever for global business services?, Journal of Information Technology Teaching Cases 7 (1): 17-28.
 29. Zhang N., Liu B. [2019], Alignment of business in robotic process automation, International Journal of Crowd Science 3 (1): 26-35, https://doi.org/10.1108/IJCS-09-2018-0018.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu