BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Title
Korzyści osiągane przez oferenta ze współdziałania z nabywcami finalnymi a środowisko współdziałania - perspektywa nabywców
Benefits achieved by the offeror from co-operation with final purchasers vs the co-operation environment - the perspective of the purchasers
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 209-229, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Organization and Management
Keyword
Współpraca, Nabywca końcowy, Zachowania nabywcze, Zachowania klientów, Teoria marketingu, Oferta handlowa, Marketing społeczny
Cooperation, Final buyer, Buying behaviour, Customer behaviour, Marketing theory, Trade offer, Social marketing
Note
streszcz., summ. JEL: M31, M21
Abstract
Celem artykułu jest określenie korzyści osiąganych zdaniem nabywców finalnych przez oferentów dzięki współdziałaniu z nabywcami oraz zidentyfikowanie znaczenia preferowanego środowiska tego współdziałania. Wyniki poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu wskazują, że istnieje luka poznawcza i badawcza w zakresie rozważań nad postrzeganiem przez nabywców finalnych korzyści osiąganych przez oferentów dzięki współdziałaniu, zwłaszcza uwzględniających preferowane środowisko tego współdziałania. Dążąc do ograniczenia zidentyfikowanych luk, sformułowano cztery hipotezy badawcze, które poddano sprawdzeniu empirycznemu. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród reprezentantów polskich pełnoletnich nabywców finalnych. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, wykorzystując w jej trakcie m.in. metodę analizy skupień oraz test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki wskazują m.in., że preferowane środowisko współdziałania jest cechą różnicującą w sposób statystycznie istotny jedynie korzyści związane z możliwością tworzenia pozaproduktowych elementów oferty marketingowej lepiej odpowiadających oczekiwaniom nabywców. Biorąc pod uwagę dostrzegane korzyści, zidentyfikowano także pięć jednorodnych segmentów respondentów. Wnioski wyciągnięte na tej podstawie mają wartość poznawczą i aplikacyjną. Wzbogacają teorię marketingu i zachowań nabywców, stanowiąc także cenne wskazówki dla menedżerów, których implementacja może im ułatwić budowanie wraz z nabywcami społeczności marketingowej skupionej na wspólnym tworzeniu oczekiwanych wartości.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to define the benefits achieved by offerors in the opinion of final purchasers thanks to co-operation with them and to identify the importance of the preferred environment of this common activities. The results of the cognitive-critical analysis of the world literature on the subject indicate that there is a cognitive and research gap in the considerations on the perceiving by final purchasers of the benefits achieved by offerors through co-operation, especially taking into account the preferred environment of this interaction. In order to reduce the identified gaps, 4 research hypotheses were formulated and empirically verified. For this purpose, a survey was conducted among representatives of Polish adult final purchasers. The collected data was subjected to statistical analysis, using, among others, the method of cluster analysis and the Kruskal-Wallis test. The obtained results indicate, inter alia, that the preferred environment of co-operation is a feature differentiating in a statistically significant way only the benefits consisting in the possibility of creating non-product elements of the marketing offer that better meet the expectations of purchasers. Taking into account the perceived benefits, five homogeneous segments of respondents were also identified. Conclusions drawn on this basis have cognitive and applicable value. They enrich the theory of marketing and theory of purchasers' behavior. They also constitute valuable tips for managers. The implementation of these conclusions may help managers to build, together with purchasers, a marketing community focused on jointly creating the expected values.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A. [2020], SMEs on the Way to the Smart World of Industry 4.0, w: Bilgin M., Danis H., Demir E., Ucal M. (red.), Eurasian Business Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, Springer, Cham: 139-156.
 2. Bauer R. M., Gegenhuber T. [2015], Crowdsourcing: Global search and the twisted roles of consumers and producers, Organization 22 (5): 661-681.
 3. Bettiga D., Lamberti L., Noci G. [2018], Investigating social motivations, opportunity and ability to participate in communities of virtual co-creation, International Journal of Consumer Studies 42 (1): 155-163.
 4. Chatterjee S., Rana N. P., Dwivedi Y. K. [2021], Assessing Consumers' Co-production and Future Participation On Value Co-creation and Business Benefit: an F-P-C-B Model Perspective, Information Systems Frontiers.
 5. Chepurna M., Rialp Criado J. [2018], Identification of barriers to co-create on-line: The perspectives of customers and companies, Journal of Research in Interactive Marketing 12 (4): 452-471.
 6. Constantinides E., Brunink L. A., Lorenzo-Romero C. [2015], Customer motives and benefits for participating in online co-creation activities, International Journal of Internet Marketing and Advertising 9 (1): 21-48.
 7. Dalgaard P. [2008], Introductory Statistics with R. Statistics and Computing, Springer, New York.
 8. D'Andrea F., Rigon F., Almeida A., Filomena B., Slongo L. [2019], Co-creation: a B2C and B2B comparative analysis, Marketing Intelligence & Planning 37 (6): 674-688.
 9. Dellaert B. G. C. [2019], The consumer production journey: Marketing to consumers as co-producers in the sharing economy, Journal of the Academy of Marketing Science 47: 238-254.
 10. Dwivedi Y. K., Rana N. P., Slade E. L., Singh N., Kizgin H. [2020], Editorial introduction: Advances in theory and practice of digital marketing, Journal of Retailing and Consumer Services 53, 101909.
 11. Eisenbardt M. [2019], The impact of incentives on prosumers knowledge sharing - the dimension of their characteristics, Business Informatics 2 (52): 41-57.
 12. Gebauer H., Johnson M., Enquist B. [2010], Value co-creation as a determinant of success in public transport services: A study of the Swiss Federal Railway operator (SBB), Managing Service Quality 20 (6): 511-530.
 13. Guruge M. [2020], A Conceptual Review on Motivations of Consumers towards Co- Creation related to New Product Development, SSRN Electronic Journal.
 14. Guzel M., Sezen B., Alniacik U. [2021], Drivers and consequences of customer participation into value co-creation: a field experiment, Journal of Product & Brand Management 30 (7): 1047-1061.
 15. Ida E. [2017], The Role of Customers' Involvement in Value Co-creation. Behaviour is Value Co-creation the Source of Competitive Advantage?, Journal of Competitiveness 9 (3): 51-66.
 16. Joshi A., Kale S., Chandel S., Pal D. K. [2015], Likert Scale: Explored and Explained, British Journal of Applied Science & Technology 7 (4): 396-403.
 17. Kumar V., Dixit A., Javalgi R. G., Dass M. [2016], Research framework, strategies, and applications of intelligent agent technologies (IATs) in marketing, Journal of the Academy of Marketing Science 44 (1): 24-45.
 18. Leclercq T., Hammedi W., Poncin I. [2016], Ten Years of Value Co-creation: An Integreative Review, Recherche et Applications en Marketing (English Edition) 31 (3): 26-60.
 19. Lee S. M., Olson D. L., Trimi S. [2012], Co-innovation: Convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, Management Decision 50 (5): 817-831.
 20. Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A. [2016], Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa, w: Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Lichtarski J. [1992], Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw, w: Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 22. Luonila M., Jyrama A. [2020], Does co-production build on co-creation or does co-creation result in co-producing? Arts and the Market 10 (1): 1-17.
 23. Łaszkiewicz A. [2018], The Use of Creativity and Intellectual Capital of Consumers in Modern Enterprises, Journal of Management and Financial Sciences XI (31): 27-35.
 24. Menet G., Szarucki M. [2020], Impact of Value Co-Creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry: Does Country of Origin Matter? Journal of Risk and Financial Management 13 (10): 223.
 25. Mulyana D., Rudiana D., Taufiq A. R. [2019], The role of value co-creation based on engagement to develop brand advantage, Polish Journal of Management Studies 20 (1): 305-317.
 26. Muller J. M., [2019], Business model innovation in small- and medium-sized enterprises: Strategies for industry 4.0 providers and users, Journal of Manufacturing Technology Management 30 (8): 1127-1142.
 27. Polak J. [2016], Wspołpraca i wspołdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej, Studia Ekonomiczne 299: 284-287.
 28. Prahalad C. K., Ramaswamy V. [2004], Co-creation experiences: the next practice in value creation, Journal of Interactive Marketing 18 (3): 5-14.
 29. Ramaswamy V., Ozcan K. [2014], The Co-Creation Paradigm, Stanford University Press, Redwood City.
 30. Ranjan K. R., Read S. [2016], Value co-creation: concept and measurement, Journal of the Academy of Marketing Science 44: 290-315.
 31. Rashid Y., Tanveer A., Shaukat Z., Sadiq I. [2020], Value co-creation features: An empirical case study of B2B collaboration and interactions in New Zealand, Digital Library Perspectives 36 (3): 219-229.
 32. Rezenkova H. [2014], Cluster Analysis of Economic Data, Statistica 94 (1): 73.
 33. Roggeveen A. L., Tsiros M., Grewal D. [2012], Understanding the co-creation effect: When does collaborating with customers provide a lift to service recovery? Journal of the Academy of Marketing Science 40 (6): 771-790.
 34. Ruiz-Alba J., Soares A., Rodriguez-Molina M., Frias-Jamilena D. [2019], Servitization strategies from customers' perspective: The moderating role of co-creation, Journal of Business & Industrial Marketing 34 (3): 628-642.
 35. Saarijarvi H. [2012], The mechanisms of value co-creation, Journal of Strategic Marketing 20 (5): 381-391.
 36. Saha V., Mani V., Goyal P. [2020], Emerging trends in the literature of value co-creation: A bibliometric analysis, Benchmarking: An International Journal 27 (3): 981-1002.
 37. Seyyedamiri N., Tajrobehkar L. [2020], Social content marketing, social media and product development process effectiveness in high-tech companies, International Journal of Emerging Markets 16 (1): 75-91.
 38. Sołek-Borowska C., Eisenbardt M. [2019], Barriers to Knowledge Sharing for Prosumers and Global Team Employees, e-mentor 3 (80): 58-66.
 39. Tripathi S., Aditya B., Poovammal E. [2018], Approaches to Clustering in Customer Segmentation, International Journal of Engineering & Technology 7, 802-807.
 40. Variance and standard deviation, https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ ch12/5214891-eng.htm (dostęp: 25.09.2020).
 41. Wilke U., Schlaile M. P., Urmetzer S., Mueller M., Bogner K., Pyka A. [2021], Time to Say 'Good Buy' to the Passive Consumer? A Conceptual Review of the Consumer in the Bioeconomy, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 34 (20).
 42. Xiao M., Ma Q. Li M. [2020], The impact of customer resources on customer value in co-creation: the multiple mediating effects, Journal of Contemporary Marketing Science 3 (1): 33-56.
 43. Xie K., Wu Y., Xiao J., Hu Q. [2016], Value co-creation between firms and customers: The role of big data-based cooperative assets, Information & Management 53 (8): 1034-1048.
 44. Zhang T., Lu C., Torres E., Chen P. [2018], Engaging customers in value co-creation or co-destruction online, Journal of Services Marketing 32 (1): 57-69.
 45. Zhang J., Qi S., Lyu B. [2021], A Receiver Perspective on Knowledge Sharing Impact on Consumer-Brand Relationship in Virtual Communities, Frontiers in Psychology 12, 685959.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu