BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Smoląg Klaudia (Politechnika Częstochowska)
Title
E-learning w czasie pandemii COVID-19: pozytywne aspekty i bariery zdalnej nauki z perspektywy studentów
E-learning during the COVID-19 pandemic: positive aspects and barriers to distance learning from the students' perspective
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 231-241, tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Zdalne nauczanie, COVID-19, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Ocena procesu kształcenia, Proces dydaktyczny w szkole wyższej
e-learning, COVID-19, Teaching, Higher education, Assessing the learning process, Teaching process in higher education
Note
streszcz., summ. JEL: I23, I25
Abstract
E-learning jako forma nauczania do czasu wybuchu pandemii COVID-19 był w wielu polskich uczelniach traktowany tylko jako dodatkowa, alternatywna forma prowadzenia zajęć. W wyniku pandemii prowadzenie zajęć w sposób zdalny stało się koniecznością. Możliwe to było tylko poprzez wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które obecnie stanowi podstawę realizacji procesów dydaktycznych. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja barier oraz pozytywnych aspektów wynikających z wdrożenia nauczania zdalnego w procesach dydaktycznych na uczelniach wyższych z perspektywy studenta. Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane z wykorzystaniem zdalnego kwestionariusza ankietowego na grupie 144 respondentów w okresie od grudnia 2021 roku do stycznia 2022 roku. Wyniki badania pozwoliły na zidentyfikowanie barier oraz udogodnień definiowanych przez respondentów, które wynikały ze 100-procentowego wdrażania zdalnych procesów dydaktycznych.(abstrakt oryginalny)

E-learning as a form of teaching until the outbreak of the COVID-19 pandemic was treated in many Polish universities only as an additional, alternative form of teaching. As a result of the pandemic, remote teaching has become a necessity. It was possible only through the comprehensive use of information and communication technologies, which are currently the basis for the implementation of didactic processes. The aim of this article is to identify barriers and positive aspects resulting from the implementation of distance learning in teaching processes at universities from the student's perspective. The study was quantitative in nature and was carried out with the use of a remote questionnaire on 144 groups of respondents in the period of December 2021 - January 2022. The results of the study allowed to identify barriers and facilities defined by respondents, which resulted from 100% implementation of remote didactic processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aboagye E., Yawson J. A., Appiah K. N. [2020], COVID-19 and E-Learning: The Challenges of Students in Tertiary Institutions, Social Education Research 2 (1): 1-8.
 2. Aini Q., Budiarto M., Putra P. O. H., Rahardja U. [2020], Exploring E-learning Challenges During the Global COVID-19 Pandemic: A Review, Journal of Information Systems 16 (2): 57-65.
 3. Al Rawashdeh A. Z., Mohammed E. Y., Al Arab A. R., Alara M., Al-Rawaszdeh B. [2021], Advantagesand Disadvantages of Using e-Learning in University Education: Analyzing Students' Perspectives, Electronic Journal of e-Learning 19 (3): 107-117.
 4. Back D. A., Behringer F., Haberstroh N., Ehlers J. P., Sostmann K., Harm Peters H. [2016], Learning management system and e-learning tools: an experience of medical students' usage and expectations, International Journal of Medical Education 7: 267-273.
 5. Cichała K., Rizun M., Rutecka P., Strzelecki A. [2021], COVID-19 and Higher Education: First-Year Students' Expectations toward Distance Learning, Sustainability 13 (4): 1889.
 6. Ejdys J. [2021], Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 7. Ejdys J., Gulc A. [2021], Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentow, Przegląd Organizacji 7 (978): 27-37.
 8. Gurba K., Marco R. [2018], Quality Measures, Human Factor and Failures of e-Learning, Labor et Educatio 6: 37-59.
 9. Kibuku R. N., Ochieng D. O., Wausi A. N. [2020], e-Learning Challenges Faced by Universities in Kenya: A Literature Review, Electronic Journal of e-Learning 18 (2): 150-161.
 10. Koludo A. [2020], Strategie kształcenia na odległość, w: Pyżalski J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa, za: Iwińska M. [2020], Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentow pracy socjalnej, w: Pikuła N. G., Jagielska K., Łukasik J. M. (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, Wydawnictwo ≪scriptum≫, Krakow.
 11. Lee B.-C., Yoon J.-O., Lee I. [2009], Learners' acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Computers & Education 53: 1320-1329.
 12. Lowenthal P. R., Dunlap J. C., Snelson C. [2017], Live synchronous web meetings in asynchronous online courses: Reconceptualizing virtual office hours, Online Learning 21 (4): 177-194.
 13. Maatuk A. M., Elberkawi E. K., Aljawarneh S., Rashaideh H., Alharbi H. [2021], The COVID-19 pandemic and E-learning: challenges and opportunities from the perspective of students and instructors, Journal of Computing in Higher Education 3:1-18.
 14. Mseleku Z. [2020], A Literature Review of E-Learning and E-Teaching in the Era of Covid-19 Pandemic, International Journal of Innovative Science and Research Technology 5 (10): 588-597.
 15. Romero-Ivanova C., Shaughnessy M., Otto L., Taylor E., Watson E. [2020], Digital practices & applications in a Covid-19 culture, Higher Education Studies 10 (3): 80-87.
 16. Saxena Ch., Baber H., Kumar P. [2020], Examining the Moderating Effect of Perceived Benefits of Maintaining Social Distance on E-learning Quality During COVID-19 Pandemic, Journal of Educational Technology Systems 49 (4): 532-554.
 17. Smoląg K. [2016], Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 18. Sǿrebǿ Ǿ., Halvari H., Gulli V. F., Kristiansen R. [2009], The role of self-determination theory in explaining teachers' motivation to continue to use e-learning technology, Computers & Education 53: 1177-1187.
 19. Subedi S., Nayaju S., Subedi S., Shah S. K., Shah J. M. [2020], Impact of E-learning during COVID-19 Pandemic among Nursing Students and Teachers of Nepal, International Journal of Science and Healthcare Research 5 (3): 68-76.
 20. Turnbull D., Chugh R., Luck J. [2021], Transitioning to E-Learning during the COVID- 19 pandemic: How have Higher Education Institutions responded to the challenge? Education and Information Technologies 26: 6401-6419.
 21. Uppal M. A., Ali S., Gulliver S. R. [2018], Factors determining e-learning service quality, British Journal of Educational Technology 49 (3): 412-426.
 22. Watts L. [2016], Synchronous and asynchronous communication in distance learning: A review of the literature, Quarterly Review of Distance Education 17 (1): 23-32.
 23. Yuhanna I., Alexander A., Kachik A. [2020], Advantages and disadvantages of Online Learning, Journal Educational Verkenning 1 (2): 13-19.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu