BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrasz Piotr (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym
Principles of Serving Correspondence and Submitting Applications Electronically in Tax Proceedings Being Handled by a Self-government Tax Authority in the So-called Transitional Period
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 7-18, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Ordynacja podatkowa, Elektroniczna komunikacja
Local government, Tax Code, Electronic communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach następuje doręczanie pism oraz wnoszenie podań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym, czyli od 5.10.2021 r. do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Analiza regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że zarówno w odniesieniu do doręczania pism, jak również w odniesieniu do wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności te, w okresie przejściowym, dokonywane powinny być na zasadach tożsamych z tymi, które obowiązywały przed 5.10.2021 r. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to answer the question on which rules apply to the service of correspondence and the filing of motions using electronic means of communication in tax proceedings conducted by a self-government tax authority in the so-called transitional period, namely from 5 October 2021 until the day preceding the date on which the obligation to apply the provisions of the Act on electronic service arises with regard to the service of correspondence using the public registered electronic delivery service or the public hybrid service. The analysis of the legal regulations leads to the conclusion that, in the transitional period, both in the case of the service of correspondence, as well as in the case of filing applications using means of electronic communication, these activities should be performed on the same principles as those that were applicable before 5 October 2021. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998.
  2. Sibiga G., Przesunięcie zmian w KPA na 5.10.2021 r. nie rozwiązuje wątpliwości prawnych i dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów przejściowych, Opinie, 28.06.2021 r., Legalis.
  3. Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz do art. 155 [w:] Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu