BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakroczymski Stanisław (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Doktorska)
Title
Dekomunizacja nazw ulic w praktyce
Decommunization of Street Names in Practice
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 34-52, wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sąd administracyjny, Samorząd terytorialny, Nadzór, Zmiany organizacyjne
Administrative court, Local government, Supervision, Organisational change
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi podsumowanie badań dotyczących przebiegu tzw. dekomunizacji nazw ulic i innych miejsc publicznych w latach 2017-2020. Analizom ilościowym i jakościowym poddano procedurę wydawania zarządzeń zastępczych, ich treść oraz proces ich kontroli sądowej. Z ustaleń wynikło, że zjawisko miało charakter powszechny (538 wydanych zarządzeń zastępczych). Jednocześnie tryb przeprowadzania dekomunizacji był zróżnicowany - o ile w większości województw miał charakter jednoznacznie konfrontacyjny, o tyle w niektórych stosowano konsultacje ze społecznością lokalną. Aż 23% zarządzeń zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych, które w zdecydowanej większości orzekały na korzyść organów jednostek samorządów terytorialnego. W orzecznictwie obficie powoływano się na standardy konstytucyjne i wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie dała się zauważyć istotna dysproporcja między udziałem skarg do sądów administracyjnych wywiedzionych przez miasta na prawach powiatu (zaskarżały jedną trzecią wydanych wobec nich zarządzeń) a tych wystosowanych przez mniejsze ośrodki. (abstrakt oryginalny)

The article is a summary of the research on the course of the so-called decommunization of street names and other public places in 2017-2020. Quantitative and qualitative analyses were conducted of the procedure of issuing replacement orders, their content and the process of their judicial control. It arose from the findings that the phenomenon was widespread (538 replacement orders were issued). Simultaneously, the procedure of decommunization varied - while it was clearly confrontational in most voivodships, consultations with the local community were used in some of them. Appeals were filed with the administrative courts with respect to as many as 23% of the orders. The vast majority of these courts ruled in favour of the bodies of territorial self-government. Many of the rulings referred to the constitutional standards and the standards arising from the European Charter of Local Self-Government. Simultaneously, a significant disproportion was noticeable between the proportion of complaints to the administrative courts filed by cities with the rights of counties (they contested one third of the orders issued against them) and those filed by the smaller centres. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Borówka K., Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018.
  2. Chlipała M., Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/3.
  3. Izdebski H., Trzydzieści lat po restytucji samorządu - gdzie jesteśmy?, "Samorząd Terytorialny" 2020/3.
  4. Mączyński A., Podkowik J., Komentarz do art. 193 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016.
  5. Moreno A.-M., Forward [w:] Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, Madryt 2012.
  6. Sadurski W., Kryzys konstytucyjny w Polsce, Łódź 2020.
  7. Szlachetko K., Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2019/6.
  8. Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
  9. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu