BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkiel Renata (Uniwersytet w Białymstoku, doktorantka)
Title
Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego
Consent of the Municipal Council for Dismissing a Councilor in the Light of the Abuse of a Personal Right
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 53-63, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Nadużycie prawa, Stosunek pracy, Prawo podmiotowe, Regulacje prawne
Abuse of law, Legal employment relation, Subjective right, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sposób uregulowania mechanizmu ochrony szczególnej radnego gminy budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest ustalenie, w jakich sytuacjach rada gminy legitymuje się uprawnieniem do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mandatariuszem. W orzecznictwie oraz w doktrynie funkcjonują w tej materii trzy przeciwstawne poglądy, spośród których każdy wywiera odmienny wpływ na sytuację prawną pracodawcy.
Celem artykułu jest zbadanie roli klauzul generalnych z art. 8 Kodeksu pracy w ochronie szczególnej radnego, a przy tym także w kształtowaniu uprawnień i obowiązków pracodawcy. Przedmiot opracowania stanowi ponadto próba odpowiedzi na pytanie o granice kompetencji rady gminy w sytuacji złożenia wniosku o uchylenie ochrony szczególnej radnego. Pod rozwagę poddany zostanie także zwrot niedookreślony "zdarzenie związane z wykonywaniem przez radnego mandatu" użyty w ustawie o samorządzie gminnym. (abstrakt oryginalny)

The method of regulating the special mechanism of protection of a municipal councillor gives rise to numerous doubts in interpretation. One of the most problematic issues is the determination of the situations in which the municipal council has the right to refuse to agree to dismiss the mandatary. The case law and the legal doctrine have three opposing views on this matter, each of which has a different impact on the employer's legal situation.
The objective of the article is to examine the role of the general clauses under Article 8 of the Labour Code with regard to the special protection of the councillor, as well as with regard to the employer's rights and duties. The article is also an attempt to answer the question about the limits of competence of the municipal council if a motion is submitted to revoke the councillor's special protection. The undefined phrase of 'event related to the exercise of the mandate by the councillor' which is used in the Act on the Municipal Self-Government is also considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Augustyniak M., Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań, Warszawa 2018.
 2. Biernat P., Kwaczyńska E., Ograniczenia antykorupcyjne radnych jednostek samorządu terytorialnego, "Rocznik Samorządowy" 2016/5.
 3. Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A.P., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013.
 4. Dral A., Konfliktogenności funkcji społecznych i obywatelskich jako przesłanka szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy [w:] A. Świątkowski, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1997-1998.
 5. Dral A., Szczególna ochrona stosunku pracy radnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992/7.
 6. Dral A., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje społeczne i obywatelskie - próba oceny obecnych rozwiązań i uwagi de lege ferenda, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996/11.
 7. Galicki J., Charakterystyka prawna mandatu radnego, Warszawa 2018.
 8. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Warszawa 2019.
 9. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020.
 10. Majchrzak M., Rozwiązywanie stosunku pracy z członkami międzyzakładowej organizacji związkowej, "Monitor Prawa Pracy" 2008/4.
 11. Mędrala M., Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, "Samorząd Terytorialny" 2016/1-2.
 12. Rzetecka-Gil A., Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008/11.
 13. Sobczyk A., Prawo pracy w świetle konstytucji RP, t. 2, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Kraków 2013.
 14. Swianiewicz P., Portret radnego 2007, "Samorząd Terytorialny" 2008/4.
 15. Śliwka M., Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2010/13.
 16. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 17. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 18. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 19. Wengler L., Glosa do wyroku SN z 2 września 2003 r., I PK 338/02, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2005/1-2.
 20. Wierzbica A., Rozwiązanie stosunku pracy radnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8.
 21. Wolak G., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych a klauzule generalne z art. 8 k.p., "Monitor Prawa Pracy" 2015/3.
 22. Wrocławska T., Szczególna pozycja posła-pracownika a interes pracodawcy, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2015/97.
 23. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
 24. Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998/3-4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu