BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacholec Sara (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studentka), Solka Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, student)
Title
Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii
Exercising the Constitutional Right of Access to Meetings of Collegial Bodies of Public Authority Established from General Elections during the Pandemic
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 64-75, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Jawność informacji, Gmina, COVID-19
Local government, Information disclosure, District, COVID-19
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problemu realizacji konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii. Autorzy zbadali zgodność art. 15zzx tzw. ustawy covidowej z Konstytucją RP, w szczególności z art. 61 statuującym prawo dostępu do informacji publicznej. Ponadto odwołali się do uregulowań ustawy o samorządzie gminnym, dokonując wykładni art. 11b. Analizę normatywną uzupełniono przedstawieniem problemów praktycznych, z jakimi mierzą się organy samorządu terytorialnego, próbując respektować zasadę jawności. Co więcej, w artykule uwzględniono dane statystyczne zebrane na podstawie korespondencji z wojewodami i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dane te potwierdziły przypuszczenia autorów, że respektowanie prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych w okresie pandemii stało się prawdziwym wyzwaniem. Artykuł zwieńczono konkluzją, że obywatel w pandemicznym świecie musi stawić czoła nie tylko walce z pandemią, ale też domagać się respektowania swoich praw zawartych w Konstytucji RP. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the problem of exercising the constitutional right of access to meetings of collegial bodies of public authority established from general elections during the pandemic. The authors examined the compliance of Article 15zzx of the so-called Covid Act with the Polish Constitution, in particular with Article 61 stipulating the right to access public information. Furthermore, they referred to the provisions of the Act on Municipal Self-Government, interpreting Article 11b. The normative analysis was supplemented with a presentation of the practical problems faced by territorial self-government bodies trying to respect the principle of openness. Additionally the article contains statistical data collected on the basis of correspondence with voivods and the Ministry of the Interior and Administration. This data confirmed the assumptions of the authors that respecting the right to access the meetings of collegial bodies of public authority established from general elections during the pandemic has become a real challenge. The conclusion to the article is that, in a pandemic world, citizens have to face not only the battle against the pandemic, but must also demand that their rights contained in the Polish Constitution are respected. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Legalis 2021.
 2. Bandarzewski K., Szybkość i sprawność działania nie są najważniejsze, "Dziennik Gazeta Prawna" z 17.02.2021 r.
 3. CBOS, Korzystanie z internetu, Komunikat z badań 2016/92.
 4. Fleszer D., Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2010/4.
 5. Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 6. Jakubowski A., Komentarz do art. 11b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis 2021.
 7. Jóźwiak P., O prawnych możliwościach przeprowadzenia sesji rady gminy w trybie zdalnym, "Samorząd Terytorialny" 2020/6.
 8. Kisiel W., Wprowadzenie [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005.
 9. Kmieciak Z., Stahl M., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2001/1-2.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 11. Kręcisz W., Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r., II OSK 3070/14, ZNSA 2016/1.
 12. Krzemiński M., Hybrydowy stan nadzwyczajny, https://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-hybrydowystan-nadzwyczajny/.
 13. Kubicka-Żach K., Sesje rad w czasie COVID - czasem bez transmisji i jawności, https://www.prawo.pl/samorzad/sesje-rad-w-czasie-covid,504478.html.
 14. Martysz C., Komentarz do art. 11a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2021.
 15. Misiejko A., Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, LEX 2020.
 16. Moll T., Komentarz do art. 20 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 17. Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 18. Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 19. Wild M., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2021.
 20. Wlaźlak K., Komentarz do art. 11a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 21. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
 22. Złakowski Ł., Komentarz do art. 11b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Legalis 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu