BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felcenloben Dariusz (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)
Title
Wykładnia pojęcia gruntów ornych w rozumieniu przepisów ustalających zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
Interpretation of the Concept of Arable Land in the Meaning of the Provisions Establishing the Principles of Keeping the Register of Land and Buildings
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 76-88, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Grunty rolne, Nieruchomości gruntowe, Regulacje prawne
Arable land, Ground real estate, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie prawne dotyczące ustalenia znaczenia pojęcia gruntów ornych, zdefiniowanego w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zakres pojęciowy tej definicji został przyjęty w wyniku przeprowadzonej wykładni językowej i systemowej pozwalającej na doprecyzowanie rozumienia tej normy prawa z wykorzystaniem definicji legalnych wyrażeń określających to pojęcie, zawartych w innych aktach prawnych o charakterze dziedzinowym, a także ich rozumienia w języku potocznym oraz poglądów judykatury w tym zakresie. W zakończeniu zaprezentowane zostały wnioski natury ogólnej dotyczące zasad formułowania i sytuowania definicji legalnych na potrzeby prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. (abstrakt oryginalny)

The article presents the legal issue of determining the meaning of the concept of arable land defined in item 1 of annex 6 to the regulation on the register of land and buildings. The conceptual scope of this definition was adopted as a result of the linguistic and systemic interpretation enabling the clarification of the understanding of this legal norm with the use of definitions of legal expressions describing this concept, which have been formulated in other legal acts of a specific nature, as well as their understanding in everyday language and the views of the judiciary. General conclusions were formulated at the end regarding the principles of formulating and positioning legal definitions for the purpose of keeping the register of land and buildings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Bieluk J., Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, "Przegląd Prawa Rolnego" 2008/2.
  2. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
  3. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 2000.
  4. Słownik języka polskiego PWN, red L. Drabik, Warszawa 2011.
  5. Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu