BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostapski Adam (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Title
Niedopuszczalność przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu : glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z4 marca 2020r. (II SA/Rz 1481/19)
Inadmissibility of Restoring a Deadline for Filing a Claim to Award a One-off Benefit for the Birth of a Child Diagnosed with w Severe wnd Irreversible Handicap or Incurable Life-threatening Disease in the Prenatal Period of the Child's Development or at Birth - Critical Commentary on the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 4 March 2020 (II SA/Rz 1481/19)
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 89-96, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Postępowanie administracyjne, Osoby niepełnosprawne, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Disabled people, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Glosa poświęcona jest zagadnieniu charakteru prawnego terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz kwestii dopuszczalności jego przywrócenia na podstawie przepisów art. 58-59 Kodeksu postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The commentary is devoted to the issue of the inadmissibility of restoring a deadline for filing a claim to award a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible handicap or incurable life-threatening disease in the prenatal period of the child's development or at birth, as well as the issue of the admissibility of its restoration on the basis of the provisions of Articles 58-59 of the Administrative Procedures Code. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt V SA 708/99, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2000/9, poz. 134.
  2. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005.
  3. System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
  4. Wincenciak M., Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt II OPS 1/2, "Przegląd Sejmowy" 2021/5(166).
  5. Wróbel A., Komentarz do art. 57 [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2022.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu