BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kol Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności
Strategic Behavior of Enterprises in Uncertainty Conditions in the HRM Area
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2021, vol. 1(1), s. 17-30, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Pandemia, COVID-19
Strategic management, Corporation strategies, Human Resources Management (HRM), Decision making under uncertainty, Pandemic, COVID-19
Note
JEL Classification: M51, D81
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i podejmuje problematykę zachowań strategicznych przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w warunkach niepewności na przykładzie pandemii COVID-19. Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniło rządy do wdrożenia ekstremalnych środków, takich jak zamknięcie całych sektorów, tworząc globalną presję oraz znacząco wpływając na wszystkie obszary gospodarki. Relatywnie najpoważniejsze konsekwencje tej sytuacji ponoszą nowo powstające firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W czasie tego rodzaju kryzysów postawione w trudnej strategicznie sytuacji przedsiębiorstwa nierzadko podejmują pochopne decyzje. Są one skutkiem braku jakiegokolwiek przygotowania czy prewencyjnego zabezpieczenia funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności firmy. Problem dotyczy przede wszystkim sfery zarządzania kadrami, która (jak podają raporty) została najbardziej dotknięta przez pandemię. Z każdym komunikatem wprowadzającym obostrzenia rosły niepewność zatrudnienia i ryzyko jego utraty. Faktycznie, wzrosła zarówno liczba zwolnień, jak i niechęć do tworzenia nowych stanowisk i zatrudniania nowych pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja i zestawienie działań będących wspólnym, znaczącym elementem zarządzania strategicznego (ze szczególnym uwzględnieniem ZZL) realizowanego w warunkach niepewności, a także zaproponowanie działań prewencyjnych dla przedsiębiorców. W opracowaniu zastosowano metodę analizy dokumentów w postaci raportów będących efektem badań ilościowych wśród przedsiębiorców. Realizując działania zapobiegawcze i ochronne, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania płynności finansowej, a poprzez odpowiednią strategię - także przygotować się do działania w nowych warunkach. (abstrakt oryginalny)

This article is a review of the strategic behavior of companies in human resource management (HRM) area under conditions of uncertainty, based on the example of the COVID-19 pandemic. The spread of COVID-19 has prompted governments to take extreme measures such as closing large social and economic sectors, creating global pressure, and significantly impacting all areas of the economy. Relatively, start-ups and small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most affected. A crisis begins when a paradigm does not function properly to explain the phenomena that have occurred. Consequently, other approaches emerge that contribute to a reconsideration of the field. During the crisis, many companies have been placed in a strategically difficult situation, often making hasty decisions that are the result of a lack of any preparation or preventive security of the functioning of all areas of activity. The problem primarily concerns the area of employees, which (according to reports) has been most affected by the pandemic. With each announcement of tightening restrictions, job insecurity and the risk of losing it increased, which translated into a real increase in decisions to lay off employees and a significant reluctance to create new positions and hire new staff. In this article used the method of document analysis like a reports that are the result of quantitative research among entrepreneurs. The aim of the analysis is to juxtapose issues that are a common significant element of strategic management during the crisis in conditions of uncertainty, as well as to propose preventive actions for entrepreneurs. By implementing preventive and protective measures, enterprises can increase the probability of maintaining financial liquidity, as well as help to prepare, through a properly prepared strategy, to operate in new conditions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander, D. (2019). L'Aquila, Central Italy, and the 'disaster cycle', 2009-2017. Disaster Prevention and Management, 28(2), 272-285. https://doi.org/10.1108/DPM-01-2018-0022
 2. Bacq, S., Geoghegan, W., Josefy, M., Stevenson, R., & Williams, T. A. (2020). The COVID-19 virtual idea blitz: Marshaling social entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges. Business Horizons, 63(6), 705-723. https://doi.org/10.1016/ j.bushor.2020.05.002
 3. Brown, R., & Rocha, A. (2020). Entrepreneurial uncertainty during the COVID-19 crisis: mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance. Journal of Business Venturing Insights, Forthcoming, 4. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00174
 4. Crowe, Contract Administration, & TGC. (2020). Biznes post COVID-19. Pobrano z: https://www.tgc.eu/media/biznes-post_covid-19_raport.pdf (dostęp: 14.06.2021).
 5. Deloitte. (2021). Global Human Capital Trends. The social enterprise in a world disrupted. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6935_2021-HC-Trends/di_human-capital-trends.pdf (dostęp: 14.06.2021).
 6. Devire. (2020). Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa, Pobrano z: https:// www.devire.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport_Devire_Wp%C5%82yw_korona wirusa_na_polskie_przedsi%C4%99biorstwa.pdf (dostęp: 14.06.2021).
 7. Doern, R. (2016). Entrepreneurship and crisis management: The experiences of small businesses during the London 2011 riots. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 34(3), 276-302. https://doi.org/10.1177/026624261 4553863
 8. Doern, R., Williams, N., & Vorley, T. (2019), Special issue on entrepreneurship and crises: business as usual? An introduction and review of the literature. Entrepreneurship and Regional Development, 31(5/6), 400-412. https://doi.org/10.1080/ 08985626.2018.1541590
 9. Dudziak, M., & Szpakowska, E. (2013). Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej: podejmowanie decyzji biznesowych. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 118-129.
 10. Gostkowska-Drzewicka, T. (1999). Projekty inwestycyjne. Gdańsk: ODDK.
 11. GUS. (2020). Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2020 roku, Pobrano z: https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2020-roku,2,37.html (dostęp: 15.06.2021).
 12. GUS. (2021). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021, Pobrano z: https:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html (dostęp: 15.06.2021).
 13. Knight, F. H. (1921). Uncertainty and profit. Boston: University of Boston Press, Pobrano z: https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/books/risk/riskuncertaintyprofit. pdf (dostęp: 12.06.2021).
 14. Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Morales, A., Prochotta, A., Steinbrink, K., & Berger, E. S. (2020). Startups in times of crisis - a rapid response to the COVID-19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights, 13, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169
 15. Pankowski, K. (red.). (2021). Rok 2020 pod znakiem pandemii, Komunikat z badań nr 15/2021 CBOS, Warszawa. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/ K_015_21.PDF (dostęp: 13.06.2021).
 16. Pasieczny, L. (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
 17. Pheng, L., Raphael, B., & Kit, W. (2006). Tsunamis: some pre-emptive disaster planning and management issues for consideration by the construction industry. Structural Survey, 24(5), 378-396. https://doi.org/10.1108/02630800610711979
 18. Portuguez Castro, M., & Gómez Zermeño, M. G. (2021). Being an entrepreneur postCOVID-19 - resilience in times of crisis: a systematic literature review. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 13(4), 721-746. https://doi.org/10.1108/ JEEE-07-2020-0246
 19. PwC. (2020). Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs. Pobrano z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf (dostęp: 13.06.2021).
 20. Sedlak & Sedlak. (2020). Raport działań firm w czasie COVID-19. Pobrano z: https:// wynagrodzenia.pl/artykul/jakie-dzialania-podjely-firmy-w-zwiazku-z-covid-19-pod sumowanie-badania-sedlak-sedlak (dostęp: 13.06.2021).
 21. WHO. (2020), WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - March 11, 2020. Pobrano z: www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarksat-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020 (dostęp: 11.06.2021).
 22. Willett, A. H. (1901). The Economic theory of risk and insurance. Columbia University Studies in Political Science, 2, przedruk (1951) University of Pennsylvania. Pobrano z: https://www.casact.org/sites/default/files/database/forum_91wforum_91wf469.pdf (dostęp: 12.06.2021).
 23. Williams, N., & Vorley, T. (2015). The impact of institutional change on entrepreneurship in a crisishit economy: the case of Greece. Entrepreneurship and Regional Development, 27(1/2), 28-49. https://doi.org/10.1080/08985626.2014.995723
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2021.01.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu