BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybarz Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Procesy restrukturyzacji górnictwa: Zagłębie Górnośląskie i Zagłębie Ruhry
Strategic Investments in Restructuring Processes in the Upper Silesia and the Ruhr District
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2021, vol. 1(1), s. 77-91, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Restrukturyzacja górnictwa, Eksploatacja górnicza, Restrukturyzacja regionów, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój regionalny
Hard bituminous coal mining, Mining industry restructuring, Mining exploitation, Regional restructuring, Economic development of regions, Regional development
Note
JEL Classification: O170, R110, L690
streszcz., summ.
Country
Zagłębie Ruhry, Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Ruhr, Upper Silesian Coal Basin
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie podobieństw oraz różnic między Zagłębiem Ruhry a Zagłębiem Górnośląskim występujących podczas restrukturyzacji tych górniczych regionów. Na potrzeby badań dokonano szczegółowego przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (zarówno w języku polskim, angielskim, jak i niemieckim) oraz wykorzystano analizę danych statystycznych. Artykuł omawia podobieństwa obu regionów w momencie rozpoczęcia procesu i znaczące różnice w czasie przeprowadzania restrukturyzacji. Realizowany w Zagłębiu Ruhry proces miał charakter przemyślanej, konsekwentnie realizowanej, długookresowej strategii, dlatego jego efekty są oceniane pozytywnie, zarówno w kontekście społecznym, jak i gospodarczym. Natomiast rozwiązania przyjęte w Zagłębiu Górnośląskim cechuje zmienność koncepcji i chaotyczność wprowadzanych rozwiązań. Niemniej jednak w obu regionach można wskazać mocne i słabe strony omawianego procesu. (abstrakt oryginalny)

The main aims of the paper are: to indicate the similarities and differences between the Ruhr District and the Upper Silesia occurring during the restructuring of these mining regions and to indicate investments of strategic importance directly related to the processes carried out. For the research, a detailed review of the available literaturę on the subject (both in Polish, English, and German) was made and the analysis of statistical data was used. The paper discusses the similarities of both regions at the start of the process and the significant differences in the time of restructuring. The process implemented in the Ruhr District was a well-thought-out, consistently implemented, long-term strategy, therefore its effects are assessed positively, both in the social and economic context. On the other hand, the solutions adopted in the Upper Silesia are characterized by the variability of the concept and the chaotic nature of the solutions implemented. Nevertheless, there are strengths and weaknesses in this process in both regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alves Dias, P., Kanellopoulos, K., Medarac, H., Kapetaki, Z., Miranda-Barbosa, E., Shortall, R., Czako, V., Telsnig, T., Vazquez-Hernandez, C., Lacal Arántegui, R., Nijs, W., Gonzalez Aparicio, I., Trombetti, M., Mandras, G., Peteves, E., & Tzimas, E. (2018). EU coal regions: Opportunities and challenges ahead. European Commission, Joint Research Centre, The Netherlands. https://doi.org/10.2760/668092
 2. Bijańska, J., & Karbownik, A. (2000). Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-1999. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 3. Bogumil, J., & Heinze, R. G. (2019). Von der Industrieregion zur Wissensregion. Strukturwandel im Ruhrgebiet. Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, 1/3, 39-46.
 4. Borowiecki, R. (2014). Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego. (2012). Katowice: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 6. Frankowski, J., Mazurkiewicz, J., & Krzysztofik, R. (2020). Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji (IBS Research Report 02/2020). Instytut Badań Strukturalnych.
 7. Frankowski, J., Mazurkiewicz, J., Sokołowski, J., & Lewandowski, P. (2020). Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim (IBS Research Report 01/2020). Instytut Badań Strukturalnych.
 8. Galgóczi, B. (2019). Introductory overview two faces of (a) just transition: The coal story and the car story. W: B. Galgóczi (Ed.), Towards a just transition: Coal, cars and the world of work (pp. 7-29). Brussels: The European Trade Union Institute.
 9. Gärtner, S. (2019). An attempt at preventive action in the transformation of coal-mining regions in Germany. W: B. Galgóczi (Ed.), Towards a just transition: Coal, cars and the world of work (pp. 135-154). Brussels: The European Trade Union Institute.
 10. Grynchyshyn, J. (2015). Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 106, 49-61.
 11. Jureczka, J., & Nowak, G. J. (2016). Polskie zagłębia węgla kamiennego - przegląd informacji i badań geologicznych. Przegląd Geologiczny, 64(9), 617-630.
 12. Kuchciński, J. (1958). Geologiczne zasoby węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na tle mapy węglonośności. Geological Quarterly, 2(3), 553-564.
 13. Marcisz, M., Probierz, K., Chmielniak, T., & Sobolewski, A. (2017). Czyste technologie węglowe - szansą rozwoju sektora górniczego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(3), 121-135.
 14. Oei, P.-Y., Brauers, H., & Herpich, P. (2020). Lessons from Germany's hard coal mining phase-out: Policies and transition from 1950 to 2018. Climate Policy, 20(8), 963-979. https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1688636
 15. Ozga-Blaschke, U. (2009). Relacje cen węgli energetycznych i koksowych na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna, 12, 453-463.
 16. Popkiewicz, M. (2021). Obrazek dnia: Wydobycie węgla w Polsce. Pobrano z: https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3777/obrazek-dnia-wydobycie-wegla-w-polsce (dostęp:19.04.2021).
 17. Pudlik, M., & Garus, C. (2009). Jak feniks z popiołów: Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska? Studia Regionalne i Lokalne, 1(35), 32-51.
 18. RAG AG - Company History. (2021). Pobrano z: https://www.company-histories.com/RAG-AG-Company-History.html (dostęp: 19.04.2021).
 19. Skupień, E., Kuciaba, E., & Gąsior, A. (2016). Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016-2030. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,97, 111-120.
 20. Statistik der Kohlenwirtschaft E.V. (2019) Der Kohlebergbau in der Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2018. Pobrano z: https://kohlenstatistik.de/wp-content/uploads/2019/10/Kohlenwirt_Silberheft_final.pdf (dostęp: 19.04.2021).
 21. Studziński, R. (1997). Ekonomiczne struktury podległości Polski wobec ZSRR: problemy badawcze i interpretacyjne ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944-1957. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 30(322), 163-181.
 22. Żaba-Nieroda, R. (2018). Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa polskiego sektora przemysłu obronnego. W: J. Famielec, M. Kożuch (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (s. 49-75). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2021.01.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu