BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozbejko Katarzyna M. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Radzenie sobie ze stresem w kontekście (nie)zdrowego stylu życia menedżerów
Managing Stress in the Context of the (Un)Healthy Managerial Lifestyle
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 1 (144), s. 11-20, bibliogr. 25poz.
Human Resource Management
Keyword
Menedżer, Praca w stresie, Stres zawodowy, Styl życia
Manager, Work under pressure, Occupational stress, Lifestyle
Note
JEL Classification: I 310
streszcz., summ.
Abstract
Powszechnie jest znany wpływ stylu życia i stresu na zdrowie człowieka. Menedżer z racji zajmowanej pozycji w organizacji i pełnionej roli jest szczególnie narażony na stres. Ważne jest więc eliminowanie niekorzystnych wzorców zachowań i kreowanie postaw prozdrowotnych. Styl życia, w który wpisane jest radzenie sobie ze stresem, może pozytywnie oddziaływać nie tylko na samego menedżera, ale także na pracę całego zespołu. W artykule podjęto próbę badania literaturowego odnoszącego się do zagadnienia radzenia sobie ze stresem jako elementu (nie)zdrowego stylu życia menedżera. (abstrakt oryginalny)

The impact of lifestyle on stress and human health is universally known. Managers, by virtue of their position in the organization and the role they fill, are especially prone to stress. Thus, what is important is the elimination of unfavorable behavioral models and the development of pro-health attitudes. A lifestyle that incorporates coping with stress may have a positive impact on not only the manager, but also on the work of the entire team. The article is an effort at examining the literature looking at the question of coping with stress as an (un)healthy aspect of the managerial lifestyle. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergier, J. (2006). Piłka nożna kobiet. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.
 2. Bochenek, A., Grabowiec, A. (2013). Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 23, 202-213.
 3. CBOS (2012). Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF.
 4. Cewińska, J., Striker, M. (2020). Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Cewińska, J., Striker, M. (2020). Kierowanie zespołami ze względu na styl życia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Cewińska, J., Striker, M. (2019). Lifestyle as a Variable Differentiating Managerial Decisions. Education of Economists and Managers, 51 (1), 157-166.
 7. Giddens, A. (2021). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 8. CIOP. Czym są stres i zagrożenia psychospołeczne?. Pobrane z: https://stres.ciop.pl/#_edn2.
 9. Jensen, M. (2007). Defining life style. Environmental Sciences, 4 (2), 63-73. Pobrane z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15693430701472747.
 10. Kowalewski, T. (2018). Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych. Pedagogika Społeczna, 69 (3), 91-108.
 11. Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Malińska, M. (2016). Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia pracowników starszych. Pobrane z: https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/83700/Zalecenia-dot-zdrowego-stylu-zycia-pracownikow-starszych-I-P-13.pdf.
 13. Norman, M. Z., Endler, S. (1996). Handbook of Coping: Theory, Research, Applications. John Wiley & Sons.
 14. Nowak, P. F. (2010). Aktywność fizyczna oraz inne zachowania zdrowotne w stylu życia menedżerów. Opole: Politechnika Opolska. Pobrane z: https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Nowak-19/publication/257366942_Physical_activity_and_other_health_behaviors_in_style_of_life_of_Polish_managers_Aktywnosc_fizyczna_oraz_inne_zachowania_zdrowotne_w_stylu_zycia_menedzerow/links/00b7d5251e33d4810b000000/Physical-activity-and-other-health-behaviors-in-style-of-life-of-Polish-managers-Aktywnosc-fizyczna-oraz-inne-zachowania-zdrowotne-w-stylu-zycia-menedzerow.pdf.
 15. Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 17. Peret-Drążewska, P. (2016). Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież. Studia Edukacyjne, 42, 191-203.
 18. Rozbejko, K. (2020). Strategie radzenia sobie ze stresem na przykładzie menedżerów sektora bankowego. W: J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania. Warszawa: SGH.
 19. Siciński, A. (1978). Styl życia - przemiany we współczesnej Polsce. Warszawa: PWN.
 20. Strelau, J., Jaworowska, A., Wrześniewski, K., Szczepaniak, P. (2013). CISS, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 21. Terelak, J. F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta.
 22. Vyncke, P. (2002). Lifestyle Segmentation from Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences. European Journal of Communication, 17 (4), 445-463.
 23. Wilk, T. (2003). Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza. "Impuls".
 24. Woynarowska B. (2008). Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki (294-324). Warszawa: PWN.
 25. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Pobrane z: https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/606/Narodowy%20Program%20Zdrowia.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7544
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu