BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Styl życia pracowników jako kryterium "uzasadnionych" decyzji kierowników
Employee Lifestyle as a Criterion for "Justified" Management Decisions
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 1 (144), s. 57-76, tab., bibliogr. 22 poz.
Human Resource Management
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Styl życia, Decyzje kierownicze, Przegląd literatury, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Employees in enterprise, Lifestyle, Management decision, Literature review, Pilot studies, Research results
Note
JEL Classification: M12 - Personnel Management
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było wskazanie, jakie decyzje podejmowane przez kierowników ze względu na styl życia podwładnych, są uzasadnione. Najpierw przedstawiono rezultaty analizy literatury. Część zasadnicza opracowania zawiera opis metodyki badań oraz ich wyniki. Badania przeprowadzono techniką opisu (wypowiedzi pisemnej) według dyspozycji. Choć większość badanych uważała, że kierownicy raczej nie powinni ingerować w styl życia podwładnych, to wpływ kierowników na elementy ich stylu życia może być uzasadniony troską o ich bezpieczeństwo, wymogami pracy (np. związanymi z wyglądem), dbałością o wyniki pracy i o wizerunek firmy oraz koniecznością przeciwdziałania łamaniu przepisów. Decyzje będą uzasadnione, jeśli kierownicy wcześniej sformułowali oczekiwania wobec pracowników, systematycznie przekazywali podwładnym informacje zwrotne umożliwiające bieżące korygowanie zachowań oraz motywują te decyzje chęcią wsparcia pracowników. Niestety decyzje kierowników podejmowane z uwagi na styl życia pracowników bywają dysfunkcjonalne, a zachowania przełożonych mają charakter represyjny i powodują dyskomfort pracowników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to show decisions made by managers and based the lifestyles of subordinates that are justified. The results of literature analysis are presented first. The main part of the paper contains a description of the research methodology and its results. The study was conducted using the written description technique as based on disposition. Most of the respondents believe that managers are unlikely to make decisions that interfere with the lifestyles of subordinates. A manager's influence over lifestyle elements may be justified by concern for employee safety, work requirements (e.g., appearance), concern for work performance and company image, and the need to prevent violations of regulations. Decisions can be justified when expectations for employees are formulated in advance, when managers provide feedback to subordinates to enable ongoing adjustment to behavior, and when managers are motivated to base decisions on a desire to support employees. Unfortunately, managers' decisions made because of employee lifestyles are sometimes dysfunctional and supervisor behaviors can be repressive, which is responsible for employee discomfort. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosch, J. (2003). None of Your Business (Interest): The Argument for Protecting all Employee Behavior with no Business Impact. Southern California Law Review, 76, 639. Pobrane z: http://www-bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/076303.pdf.
 2. Beech, S., Geelhoed, E., Murphy, R., Parker, J., Sellen, A., Shaw, K. (2004). The Lifestyles of Working Parents: Implications and Opportunities for New Technologies, Technology and Lifestyle Integration Program Mobile and Media Systems Laboratory HP Labs Bristol, Hewlett-Packard Company, 1-114. Pobrane z: https://www.hpl.hp.com/techreports/2003/HPL-2003-88R1.pdf 8.01.2020.
 3. Cebula, M. (2016). Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej. Marketing i Zarządzanie, 44 (3), 117-124.
 4. Cewińska, J., Striker, M. (2019). Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych - sondaż opinii przełożonych o podwładnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 85-99.
 5. Cewińska, J., Striker, M. (2020a). Elementy stylu życia jako determinant pracy w zespole. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Cewińska, J., Striker, M. (2020b). Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Conrad, P., Walsh, D. Ch. (1992). The New Corporate Health Ethic: Lifestyle and the Social Control of Work. International Journal of Health Services, 22 (1), 89-111. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/21419418_The_New_Corporate_Health_Ethic_Lifestyle_and_The_Social_Control_of_Work.
 8. Czarniawska, B. (2018). Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne. Łódź: Wydawnictwo SIZ.
 9. Fenton, S. J., Pinilla, Roncancio, M., Sing M., Sadhra S., Carmichael F. (2014). Workplace Wellbeing Programmes and Their Impact on Employees and Their Employing Organisations: A Scoping Review of the Evidence Base. A collaboration between Health Exchange & University of Birmingham, University of Birmingham, 1-14. Pobrane z: https://www.birmingham.ac.uk/Documents/research/ias/Wellbeing-at-work-review-Jan-31.pdf.
 10. Giddens, A. (2012). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 11. Glinka, B., Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych. Warszawa: PWE.
 12. Habeck, J. O. (2019). Introduction: Studying Lifestyle in Russia. W: J. O. Habec (red.), Lifestyle in Siberia and Russian North. Joachim Otto Habeck, Open Book Publishers, 1-34. Pobrane z: https://www.openbookpublishers.com/htmlreader/978-1-78374-717-7/ch1.xhtml.
 13. Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 14. Jensen, M. (2007). Defining lifestyle. Environmental Sciences, 4 (2), 63-73. Pobrane z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15693430701472747.
 15. Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2014). Zaangażowane badania jakościowe. Problemy Zarządzania, 12 (1), 9-17.
 16. Lewicka, D. (2011). Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne. Problemy Zarządzania, 9 (4), 106-126.
 17. Lutyński, J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 18. Siciński, A. (1988). Wprowadzenie. W: A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Polska Akademia Nauk.
 19. Sugarman, S. D. (2003). Lifestyle Discrimination in Employment. Berkeley Journal of Employment & Labor Law, 24, 377-438. Pobrane z: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1533&context=facpubs.
 20. Wojtaszczyk, K. (2020). Styl życia a zarządzanie różnorodnością. Perspektywa czasu poza pracą. Łódź: Wyd. SIZ.
 21. Vyncke, P. (2002). Lifestyle Segmentation from Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences. European Journal of Communication, 17 (4), 445-463.
 22. Żemigała, M. (2013). Kontrowersje dotyczące kontroli pracowników. W: K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7550
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu