BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitek Anna (WE Patients Foundation, Warszawa), Greser Jarosław (Adam Mickiewicz University, Poznań), Knieć Wojciech (Nicolaus Copernicus University, Toruń), Wagstaff Anthony (University of Oslo, Norway), Kautsch Marcin (Jagiellonian University - Medical College), Martinez-Perez Jonatan (Complutense University of Madrid, Spain)
Title
The Effect of the Pandemics on E-Health Services in Poland
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 2, s. 47-59, rys., bibliogr. 64 poz.
Keyword
e-zdrowie, Pandemia, COVID-19, Świadczenia zdrowotne, Zdrowie publiczne
e-health, Pandemic, COVID-19, Health care benefits, Public health
Note
summ.
Abstract
The aim of the article is to present selected issues related to the impact of the pandemic on the universality of e-health services, as well as to show the readiness to use such services by the inhabitants of urban and rural areas in Poland. Several hypotheses are launched regarding the COVID-19 effect in relation to the implementation, use and access to e-health services and the skills needed to use them. The article includes an analysis of the legal and social context accompanying organisational changes in the health care system caused by the presence of the COVID-19 virus, as well as an analysis of the results of quantitative research on the attitude of rural residents to such solutions. Data obtained in a study from the WE Patients Foundation provide some insight into the complexity of factors governing e-health use, showing less differences between city and rural areas than we hypothesised. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hardt M., History of infectious disease pandemics in urban societies, Littlefield Publishing, Washington DC 2016.
 2. Sitek A., Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Bezkres Wiedzy, Saarsbrucken 2014.
 3. Batko K., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w transformacji organizacji sektora ochrony zdrowia - koncepcja e-zdrowia, in: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, ed. C. Olszak, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 4. Castells M., Społeczeństwo sieciowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Castells M., Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Borkowska I., Rozwój telemedycyny w Polsce - nowe wymiary nierówności w zdrowiu, in: Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, ed. K. Podemski, UAM, Poznań 2009.
 7. Bauman Z., Intimations of Postmodernity, Routledge, London-New York 1992.
 8. Sasińska-Klas T., Communication Challanges in Times of a Liquid Pandemic - a Sociological Perspective, "Roczniki Nauk Społecznych" 2021; 3 (49), No. 1: 85-100.
 9. Kazimierska I., Bez cyfrowych rozwiązań służba zdrowia nie poradziłaby sobie w czasie pandemii, 2020, May 16, https://www.termedia.pl/poz/Bez-cyfrowych-rozwiazan-sluzba-zdrowia-nie-poradzilaby-sobie-w-czasie-pandemii,40754.html (accessed: 10.04.2022).
 10. Strong Ph., Epidemic Psychology: A Mode, "Sociology of Health & Illness" 1990; 12 (3): 249-259.
 11. Jaffe D. et al., Health Inequalities in the Use of Telehealth in the United States in the Lens of COVID-19, "Population Health Management" 2020; 23 (5): 368-377.
 12. Pierce B.S. et al., The COVID-19 Telepsychology Revolution: A National Study of Pandemic-based Changes in U.S. Mental Health Care Delivery, "American Psychologist" 2021; 76 (1): 14-25.
 13. Padala K.P. et al., VA Video Connect for Clinical Care in Older Adults in a Rural State During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study, "Journal of Medical Internet Research" 2020; 22 (9).
 14. Zhang J. et al., Rural-urban disparities in knowledge, behaviors, and mental health during COVID-19 pandemic: A community-based cross-sectional survey, "Medicine (Boltimore)", 2021; 100 (13).
 15. Żakowiecki P. et al.,. Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia, Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa 2020.
 16. Kautsch M. et al., Castles in The Air: A Comparative Analysis of Provincial Outbreak Action Plans in The Event of an Epidemic in Poland, "Health Care and Research Journal", 2021; 2 (2): 97-109.
 17. Zwęglińska-Gałecka D.,Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii, "Wieś i Rolnictwo", 2020: 3(188):67-90.
 18. Michalska, S., Szkoła wiejska w czasie pandemii, "Wieś i Rolnictwo" 2020: 3 (188): 119-139.
 19. Posłuszny Ł. et al., Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa, "Wieś i Rolnictwo" 2020: 3 (188): 185-203.
 20. Karwacki A. et al., Życie codzienne w czasach koronawirusa - analiza pamiętników, 2021, https://pau.krakow.pl/zaproszenia/2021/KZC_Nauki_w_sluzbie_spoleczenstwa_2021_06_2526_materialy_abstrakty.pdf.
 21. Wróblewski M. at al., Ryzyko, zaufanie, choroby zakaźne. Polki i Polacy o pandemii, UMK, Toruń 2021.
 22. Bukowski H. et al., Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia, Innowo, Warszawa 2020.
 23. Wrześniewska-Wal I. et al., Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii, "Wiedza Medyczna" 2020, Numer Specjalny.
 24. European Commission, Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. COM(2010) 2020 final, 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
 25. European Commission, Europe's Moment: Repair and Prepare for the Next Generation. COM/2020/456 final, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN.
 26. European Commission, Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020 Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji. COM(2016) 179 final, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=SK.
 27. European Commission, White Paper On Artificial Intelligence - A European Approach to Excellence and Trust. September 20; COM(2020) 65 final, 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.
 28. European Commission, Consolidated Version of the Treaty on European Union. Official Journal of the European Union C 326/1, 2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=EN.
 29. Kokocińska K., Strategiczne podejście do rozwoju innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia (kierunki zmian prawnych), in: KK. Kokocińska at al. (eds.), Jakość w opiece zdrowotnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii, Wolters Kluwer, Warsaw 2021.
 30. Schneeberger D. at al., The European Legal Framework for Medical AI, in: A. Holzinger at al. (eds.), Machine Learning and Knowledge Extraction,CD-MAKE, Dublin 2020.
 31. Schönberger D., Artificial Intelligence in Healthcare: A Critical Analysis of the Legal and Ethical Implications, "International Journal of Law and Information Technol" 2019; 27: 171-203.
 32. O'Sullivan S. at al., Legal, Regulatory, and Ethical Frameworks for Development of Standards in Artificial Intelligence (AI) and Autonomous Robotic Surgery,"International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery" 2019; 15: 1-12.
 33. Molnár-Gábor, F, Artificial Intelligence in Healthcare: Doctors, Patients and Liabilities, in: T. Wischmeyer et al., Regulating Artificial Intelligence, Springer, Cham 2019.
 34. European Commission, Report on the Safety and Liability Implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics. September 20; COM(2020) 64 final, 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf.
 35. European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679, Version 1.1. September 20, 2020, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.
 36. European Parliment, Artificial IIntelligence Act, 2021, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf.
 37. European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, 2021.
 38. Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017: 1).
 39. Fałek A. et al., Wpływ epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce, Modern Healthcare Institute, Warsaw 2020.
 40. Omyła-Rudzka, M., Opieka medyczna w czasie epidemii - komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2020.
 41. Bauman Z., Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity, and Intellectuals, Polity Press, Cambridge 1987.
 42. Bhatia R., Telehealth and COVID-19: Using Technology to Accelerate the Curve on Access and Quality Healthcare for Citizens in India, "Technology in Society" 2021; 64.
 43. Bjørkdahl K. at al. (eds.), Pandemics, Publics, and Politics Staging Responses to Public Health Crises, MacMillan, Palgrave 2019.
 44. Chojnacki W.,SARS-COV-2 Pandemic Versus Personal and Structural Security, "Transformacje" 2021: 2 (109): 74-84.
 45. Cransac-Miet A. et al., Impact of COVID-19 Lockdown on Lifestyle Adherence in Stay-at-home Patients with Chronic Coronary Syndromes: Towards a Time Bomb, "International Journal of Cardiology" 2021; 323: 285-287.
 46. Currie W. et al., E-Health Policy and Benchmarking in the European Union, in: E. Kuhlmann at al., The Palgrave International Handbook of Healthcare Policy and Governance, Macmillan, Palgrave/London.
 47. European Commission, Europe's Digital Competitiveness Report - Main Achievements of the i2010 Strategy 2005-2009, 04.08.2009 COM (2009) 390, European Commission, Brussels 2009.
 48. European Commission, European Economy. Joint Report on Health Systems, European Commission and the Economic Policy, Brussels 2010.
 49. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, Ethics Guidelines for trustworthy AI, September 20, 2019, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai.
 50. Korneta P. at al., The Impact of COVID-19 on the Performance of Primary Health Care Service Providers in a Capitation Payment System: A Case Study from Poland, "Environmental Research and Public Health" 2021; 18 (4): 1407.
 51. Nojszewska E., Polska ochrona zdrowia w czasie covid-19, May 16, 2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/meritum/polska-ochrona-zdrowia-w-czasie-covid-19.:
 52. Philips, Future Health Index 2020 - Era możliwości. Nowe pokolenie akceleratorem zmiany w opiece zdrowotnej, May 16, 2020, https://www.philips.pl/a-w/about/news/future-health-index/reports/2020/the-age-of-opportunity.html.
 53. Su D. et al., Does telemedicine improve treatment outcomes for diabetes? A meta-analysis of results from 55 randomized controlled trial, "Diabetes Research and Clinical Practice" 2016; 116: 136-148.
 54. Committee (AWG). 2010. Occasional Papers 74, European Commission, Brussels.
 55. COM/2021/118 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2030 Digital Compass: the European wWay for the Digital Decade.
 56. COM/2019/640 Final. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the European Green Deal.
 57. COM/2020/67 Final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Shaping Europe's Digital Future.
 58. Directive 2011/24/EU Of The European Parliament And Of The Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare.
 59. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002.
 60. Regulation (EU) 2017/746 Of The European Parliament And Of The Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU.
 61. Regulation (EU) 2021/522 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 establishing a Programme for the Union's action in the field of health ('EU4Health Programme') for the period 2021-2027, and repealing Regulation (EU) No 282/2014.
 62. Uchwała Rady Ministrów z 14.02.2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. z 2017 r. poz. 260. September 20, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000260.
 63. Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152. September 20, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152.
 64. Ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. September 20, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc-Details.xsp?id=wdu20111120654.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.006.15760
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu