BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miernik Anna
Title
Odsetki naliczane w przypadku nieterminowej zapłaty niepodatkowych należności budżetowych
Interest on Late Payments of Non-Tax Budget Receivables
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 111-130, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Prawo finansowe, Ordynacja podatkowa, Należności
Financial law, Tax Code, Receivables
Note
summ.
Abstract
Niepodatkowe należności budżetowe to kategoria środków publicznych o niejednorodnym charakterze prawnym, normowana przepisami wielu ustaw. Konsekwencją heterogeniczności niepodatkowych należności budżetowych jest brak jednolitych regulacji prawnych w ich zakresie. W praktyce stosowania prawa finansowego powstają wątpliwości, czy odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty niepodatkowej należności budżetowej powinny być naliczane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej czy Kodeksu cywilnego.(abstrakt oryginalny)

Non-tax budget receivables belong to the category of public funds of heterogeneous legal character that is regulated by many acts. The lack of uniform legal regulations constitutes a consequence of the said heterogeneity of non-tax budget receivables. When the financial law is used in practice doubts arise as to whether interest on non-tax budget receivable late payments should be calculated under the Tax Ordinance or under the Civil Code.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitner M., Art. 60, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2015
 2. Bitner M., Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia publicznoprawne, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 10.
 3. Borodo A., Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, Warszawa 2019.
 4. Brzezicki T., Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą (renta planistyczna), [w:] Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, red. tenże, Warszawa 2018
 5. Czaja-Hliniak I., Postulaty zmian regulacji opłat adiacenckich i opłaty planistycznej, [w:] Opłaty samorządowe w Polsce - problemy praktyczne, red. G. Liszewski, Białystok 2010.
 6. Huchla A., Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych i w ordynacji podatkowej, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014.
 7. Kucia-Guściora B., Art. 60, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012.
 8. Lachiewicz W., Pawlikowska A., Dochodzenie zwrotu dotacji od beneficjenta, [w:] P. Ciszewski, W. Lachiewicz, A. Pawlikowska, D. Pietrzykowska, G. Pochopień, L. Zientecka, Dotacje oświatowe, Warszawa 2021, Legalis/el.
 9. Majka P., Komentarz do art. 60, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa 2020.
 10. Mastalski R., Art. 3, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.
 11. Miernik A., Wymiar niepodatkowych należności budżetowych w prawie polskim, Wrocław 2021.
 12. Olewińska M., Komentarz do art. 53, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2021, Legalis/el.
 13. Pietrasz P., Suwaj R., Procedura wymierzenia opłaty planistycznej, [w:] Opłaty samorządowe w Polsce - problemy praktyczne, red. G. Liszewski, Białystok 2010.
 14. Rokicka-Murszewska K., Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019.
 15. Stawiński M., Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2016, nr 3705, "Prawo", t. CCCXX, https://doi.org/10.19195/0524-4544.320.9
 16. Walczak P., Komentarz do art. 253, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, red. tenże, Warszawa 2017, Legalis/el.
 17. Wszółkowski D., Opłata planistyczna - duże skutki małej zmiany, "Casus" 2009, nr 51.
 18. Zagrobelny K., Komentarz do art. 481, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021, Legalis/el.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu