BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Adam (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Znaczenie należytego dokumentowania kosztów uzyskania przychodów dla kształtowania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 r., sygn. I SA/Po 334/20
The Importance of Proper Documentation of Tax Deductible Costs for Shaping the Tax Base in Personal Income Tax. Gloss to the Judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań of 10 September 2020, Reference Number I SA/Po 334/20
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 151-162, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Koszty uzyskania przychodów, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Prawo podatkowe
Cost of revenue, Individual income tax, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
W praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe utrwaliło się przekonanie, że warunkiem zaliczenia wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodów jest jego należyte udokumentowanie. W konsekwencji, jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią faktury potwierdzającej zakup a rzeczywistością, to nawet wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do tego, że nabywca faktycznie poniósł wydatek i pozostaje on w związku z jego przychodami, kwestionowane jest odliczenie kosztów uzyskania przychodów. W analizowanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przeciwstawił się temu zapatrywaniu, a autor glosy podzielił pogląd sądu. Jak wyartykułowano w glosie, brakuje podstaw do przenoszenia konstrukcji typowych dla podatku od towarów i usług na obszar podatku dochodowego jako daniny o charakterze bezpośrednim. Do celów podatku dochodowego powinność legitymowania się prawidłową fakturą jest bowiem przejawem spełnienia instrumentalnego obowiązku podatkowego. W związku z tym nie ma przeszkód, aby w razie zasygnalizowanych rozbieżności ustalać prawdę obiektywną i honorować odliczenie przez podatnika kosztu uzyskania przychodu.(abstrakt oryginalny)

The issue of the gloss is the problem of properly documentation of expenses for the income tax. This is because tax authorities are opinion, that wrong documentation which consequence is discrepancy between the content of the invoice and reality makes impossible to deduct costs (expense) from the income. The author of the gloss is different opinion. He is agree with the court, that an invoice has other importance in VAT and in income tax. It makes, that the difference between the content of invoice and reality does not exclude the deduction of cost (expense) from income. If it is proved that the taxpayer has actually payed the expense, there is no obstacle to do such deduction. This belief is justified both by arguments based on the theory of tax law, as well on the analysis of income tax act.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., W poszukiwaniu granic formalizmu w prawie podatkowym. Analiza przypadku, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2015, nr 6.
 2. Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1902.
 3. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2021.
 4. Nita A., Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2012, nr 1.
 5. Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999.
 6. Nita A., Teoretyczne i normatywne konstrukcje dochodu podatkowego, "Studenckie Zeszyty Prawnicze" 1995, nr 2.
 7. Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Kraków 1970.
 8. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2019.
 9. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 10. Rybarski R., Wartość, kapitał, dochód, Warszawa 1922.
 11. Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, Poznań 1939.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu