BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pinkow Felix (Technische Universität Berlin, Germany)
Title
The Impact of Common Success Factors on Overfunding in Reward-Based Crowdfunding: An Explorative Study and Avenues for Future Research
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 1, s. 131-167, tab., bibliogr. s. 158-165
Issue title
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Keyword
Finansowanie społecznościowe, Przedsiębiorczość, Analiza statystyczna
Crowdfunding, Entrepreneurship, Statistical analysis
Note
JEL Classification: G24, L26, M1
streszcz., summ.
Abstract
CEL: Chociaż istnieje bogata literatura na temat kluczowych czynników warunkujących sukces finansowania społecznościowego opartego na nagrodach, niewiele badań poświęcono projektom finansowania społecznościowego, które nie tylko odnoszą sukces, ale otrzymują znacznie więcej środków niż początkowo zakładano w określonym celu finansowania. Niniejsze badanie ma na celu rzucenie światła na ten bardzo zaniedbany temat w badaniach finansowania społecznościowego. METODYKA: Opierając się na bogatym zbiorze danych 338 projektów crowdfundingowych opartych na nagrodach, w badaniu zastosowano dwuetapową analizę statystyczną. Po pierwsze, przeprowadzono analizy regresji w celu określenia odpowiednich czynników sukcesu finansowania społecznościowego, aby potwierdzić istniejącą literaturę i podkreślić, że dane właściwie odzwierciedlają już zidentyfikowane kluczowe ustalenia dotyczące sukcesu finansowania społecznościowego. W drugim kroku te same czynniki zostały zbadane w przypadku projektów nadmiernie finansowanych, wykorzystując analizy regresji logistycznej i dekompozycję Blindera-Oaxaca. WYNIKI: Chociaż to badanie potwierdziło wyniki wcześniejszych badań dotyczących czynników zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu projektów crowdfundingowych, te same czynniki okazały się nie wyjaśniać pojawienia się nadmiernego finansowania projektów. Na przykład, chociaż twórcy projektów mogą dostarczać aktualizacje, większą liczbę różnych nagród lub wykorzystywać strony mediów społecznościowych w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu, to czynniki te nie przyczyniają się do wyjaśnienia zjawiska nadmiernego finansowania projektów. IMPLIKACJE: Wyniki tego badania podkreślają, że aby zrozumieć nadmierne finansowanie projektów crowdfundingowych, przyszłe badania muszą wykraczać poza podstawowe czynniki sukcesu finansowania społecznościowego. Opierając się na koncepcji teorii dwóch czynników, odkrycia sugerują, że czynniki przyczyniające się do sukcesu można uznać za czynniki higieny, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w pierwszej kolejności. Jednak te czynniki nie motywują tłumu do dalszego finansowania już udanego projektu. Stąd czynniki motywujące pozostają niezauważone w zachowanej literaturze. W praktyce oznacza to, że zespoły projektowe osiągające swój cel finansowania nie mogą polegać na tych samych czynnikach, które pomogły w zachęceniu tłumu do dalszego finansowania. Zróżnicowanie czynników higienicznych i motywujących do nadmiernego finansowania w finansowaniu społecznościowym opartym na nagrodach oferuje bogate możliwości dla przyszłych badań. Sugeruje się, że istotną rolę w przypadku nadmiernego finansowania projektów odgrywają bardziej subiektywne czynniki, takie jak indywidualne postrzeganie przez członków społeczności projektów crowdfundingowych. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ: Badając nadmierne finansowanie projektów, niniejsze badanie uwzględnia lukę badawczą dotyczącą czynników przyczyniających się do pojawienia się nadmiernego finansowania projektów. Niewiele jest dowodów na charakterystykę nadmiernie finansowanych projektów crowdfundingowych, a zatem niniejsze badanie dostarcza niezbędnych podstaw teoretycznych i empirycznych dla przyszłych badań, które będą opierać się na wynikach tego badania. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: While there is abundant literature on the key determinants of reward-based crowdfunding success, little research is dedicated to crowdfunding projects that are not only successful but receive significantly more funds than initially targeted through the defined funding goal. This study seeks to shed light on this vastly neglected topic in crowdfunding research. METHODOLOGY: Drawing on a rich dataset of 338 reward-based crowdfunding projects, this study applied a two-step statistical analysis. First, regression analyses to determine relevant crowdfunding success factors were conducted in order to corroborate extant literature and to highlight that the data properly reflects the already identified key findings on crowdfunding success. In a second step, the very same factors were investigated for the case of overfunded projects, utilizing logistic regression analyses and a Blinder-Oaxaca Decomposition. FINDINGS: Although this study confirmed the findings of previous research considering the factors that increase the success probability of crowdfunding projects, the very same factors turned out to not explain the emergence of project overfunding. For instance, while project founders can provide updates, a higher number of different rewards, or utilize social media pages to increase the likelihood for success, these factors do not contribute to explain the phenomenon of project overfunding. IMPLICATIONS: The results of this study emphasize that in order to understand overfunding of crowdfunding projects, future research must go beyond the basic crowdfunding success factors. Building on the notion of the Two-Factor Theory, the findings suggest that the factors contributing to success can be considered hygiene factors that are required to succeed in the first place. However, these factors do not motivate the crowd to provide further funding to an already successful project. Hence the motivating factors remain yet unobserved in extant literature. In practice, this means that project teams achieving their funding goal cannot rely on the same factors that were helpful to succeed to encourage further funding from the crowd. The differentiation of hygiene and motivating factors for overfunding in reward-based crowdfunding offers rich opportunities for future research. More subjective factors, such as the individual perception of crowd members towards crowdfunding projects, are suggested to play an important role for the occurrence of project overfunding. ORIGINALITY/VALUE: By investigating project overfunding, this study addresses the research gap concerning the factors contributing to the emergence of project overfunding. There is little evidence on the characteristics of overfunded crowdfunding projects, and thus this study provides essential theoretical and empirical groundwork for future research to build upon this study's results. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska-Mieruszewska, J., Mrzygłód, U., & Skurczyński, M. (2019). Understanding the overfunding in crowdfinancing: The elements of attractiveness. In K. Jajuga, H. Locarek, L. T. Orlowski, & K. Staehr (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics. Contemporary trends and challenges in finance: Proceedings from the 4th Wroclaw International Conference in Finance (Vol. 39, pp. 167-174). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15581-0_16
 2. Afuah, A., & Tucci, C. L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37(3), 355-375. https://doi.org/10.5465/amr.2010.0146
 3. Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2014). Some simple economics of crowdfunding. Innovation Policy and the Economy, 14, 63-97. https://doi.org/10.1086/674021
 4. Ahrens, J.-P., Isaak, A., Istipliler, B., & Steininger, D. (2019). The star citizen phenomenon & the "ultimate dream management" technique in crowdfunding. In H. Krcmar (Chair), Fortieth International Conference on Information Systems. Munich, Germany. Retrieved from https://madoc.bib.uni-mannheim.de/52836/1/The%20Star%20Citizen%20Phenomenon%20&%20the%20_Ultimate%20Dream%20Management_%20Tec.pdf
 5. Alhammad, M. M., Tan, C., Alsarhani, N., & Zolkepli, I. A. (2020). Factors impacting backers' behavior in reward-based crowdfunding: A systematic review study. In Middle East & North African Conference for Information System (MENACIS): Third International Conference.
 6. Allison, T. H., Davis, B. C., Webb, J. W., & Short, J. C. (2017). Persuasion in crowdfunding: An elaboration likelihood model of crowdfunding performance. Journal of Business Venturing, 32(6), 707-725. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.09.002
 7. Anglin, A. H., Short, J. C., Drover, W., Stevenson, R. M., McKenny, A. F., & Allison, T. H. (2018). The power of positivity? The influence of positive psychological capital language on crowdfunding performance. Journal of Business Venturing, 33(4), 470-492. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.03.003
 8. Anglin, A. H., Wolfe, M. T., Short, J. C., McKenny, A. F., & Pidduck, R. J. (2018). Narcissistic rhetoric and crowdfunding performance: A social role theory perspective. Journal of Business Venturing, 33(6), 780-812. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.04.004
 9. Bagheri, A., Chitsazan, H., & Ebrahimi, A. (2019). Crowdfunding motivations: A focus on donors' perspectives. Technological Forecasting and Social Change, 146, 218-232. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.002
 10. Beier, M., & Wagner, K. (2015). Crowdfunding success: A perspective from social media and e-commerce. In Thirty Sixth International Conference on Information Systems (ICIS). Fort Worth, USA.
 11. Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013). Individual crowdfunding practices. Venture Capital, 15(4), 313-333. https://doi.org/10.1080/13691066.2013.785151
 12. Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585-609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003
 13. Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33, 11-28. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2015.08.003
 14. Bender, M., Gal-Or, E., & Geylani, T. (2019). Crowdfunding as a vehicle for raising capital and for price discrimination. Journal of Interactive Marketing, 46, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.10.003
 15. Block, J., Colombo, M. G., Cumming, D. J., & Vismara, S. (2018). New players in entrepreneurial finance and why they are there. Small Business Economics, 50(2), 239-250. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9826-6
 16. Block, J., Hornuf, L., & Moritz, A. (2018). Which updates during an equity crowdfunding campaign increase crowd participation? Small Business Economics, 50(1), 3-27. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9876-4
 17. Borst, I., Moser, C., & Ferguson, J. (2018). From friendfunding to crowdfunding: Relevance of relationships, social media, and platform activities to crowdfunding performance. New Media & Society, 20(4), 1396-1414. https://doi.org/10.1177/1461444817694599
 18. Brinckmann, J., Salomo, S., & Gemuenden, H. G. (2011). Financial management competence of founding teams and growth of new technology-based firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(2), 217-243. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00362.x
 19. Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D., & Wright, M. (2015). New financial alternatives in seeding entrepreneurship: Microfinance, crowdfunding, and peer-to-peer innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 9-26. https://doi.org/10.1111/etap.12143
 20. Butticè, V., & Noonan, D. (2020). Active backers, product commercialisation and product quality after a crowdfunding campaign: A comparison between first-time and repeated entrepreneurs. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 38(2), 111-134. https://doi.org/10.1177/0266242619883984
 21. Chan, C. S. R., & Parhankangas, A. (2017). Crowdfunding innovative ideas: How incremental and radical innovativeness influence funding outcomes. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(2), 237-263. https://doi.org/10.1111/etap.12268
 22. Colistra, R., & Duvall, K. (2017). Show Me the Money: Importance of crowdfunding factors on backers' decisions to financially support Kickstarter campaigns. Social Media + Society, 3(4), 205630511773694. https://doi.org/10.1177/2056305117736942
 23. Colombo, M. G., Franzoni, C., & Rossi-Lamastra, C. (2015). Internal social capital and the attraction of early contributions in crowdfunding. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 75-100. https://doi.org/10.1111/etap.12118
 24. Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. Journal of Management, 37(1), 39-67. https://doi.org/10.1177/0149206310388419
 25. Cordova, A., Dolci, J., & Gianfrate, G. (2015). The determinants of crowdfunding success: Evidence from technology projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 115-124. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.872
 26. Courtney, C., Dutta, S., & Li, Y [Yong] (2017). Resolving information asymmetry: Signaling, endorsement, and crowdfunding success. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(2), 265-290. https://doi.org/10.1111/etap.12267
 27. Datta, A., Sahaym, A., & Brooks, S. (2018). Unpacking the antecedents of crowdfunding campaign's success: The effects of social media and innovation orientation. Journal of Small Business Management, 14(1), 63. https://doi.org/10.1111/jsbm.12498
 28. Davies, W. E., & Giovannetti, E. (2018). Signalling experience & reciprocity to temper asymmetric information in crowdfunding evidence from 10,000 projects. Technological Forecasting and Social Change, 133, 118-131. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.03.011
 29. Davis, B. C., Hmieleski, K. M., Webb, J. W., & Coombs, J. E. (2017). Funders' positive affective reactions to entrepreneurs' crowdfunding pitches: The influence of perceived product creativity and entrepreneurial passion. Journal of Business Venturing, 32(1), 90-106. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.10.006
 30. Du, Z., Li, M., & Wang, K. (2019). "The more options, the better?" Investigating the impact of the number of options on backers' decisions in reward-based crowdfunding projects. Information & Management, 56(3), 429-444. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.08.003
 31. Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The history of social media and its impact on business. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 16(3), 79-91.
 32. Evers, M., Lourenço, C., & Beije, P. (2012). Main drivers of crowd funding success: A conceptual framework and empirical analysis (Unpublished master's thesis). Erasmus University, Rotterdam School of Management, Rotterdam, Netherlands.
 33. Fernandez-Blanco, A., Villanueva-Balsera, J., Rodriguez-Montequin, V., & Moran-Palacios, H. (2020). Key factors for project crowdfunding success: An empirical study. Sustainability, 12(2), 599. https://doi.org/10.3390/su12020599
 34. Frey, K., Lüthje, C., & Haag, S. (2011). Whom should firms attract to open innovation platforms? The role of knowledge diversity and motivation. Long Range Planning, 44(5-6), 397-420. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2011.09.006
 35. Gerber, E. M., & Hui, J. S. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 20(6), 1-32. https://doi.org/10.1145/2530540
 36. Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P.-Y. (2012). Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. In Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics.
 37. Hekman, E., & Brussee, R. (2013). Crowdfunding and online social networks. In 2nd Consortium on Applied Research and Professional Education. Symposium conducted at the meeting of the Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE).
 38. Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 46(1), 53-62.
 39. Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine, 14(6), 1-4.
 40. Hu, M., Li, X., & Shi, M. (2015). Product and pricing decisions in crowdfunding. Marketing Science, 34(3), 331-345. https://doi.org/10.1287/mksc.2014.0900
 41. Isaak, A. J., & Selasinsky, C. von. (2020). It's all in the (sub-)title? Expanding signal evaluation in crowdfunding research. In ECIS 2020 Research-in-Progress Papers (Vol. 56).
 42. Jann, B. (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata, 8(4), 453-479. https://doi.org/10.1177/1536867X0800800401
 43. Jiang, L., Yin, D., & Liu, D. (2019). Can joy buy you money? The impact of the strength, duration, and phases of an entrepreneur's peak displayed joy on funding performance. Academy of Management Journal, 62(6), 1848-1871. https://doi.org/10.5465/amj.2017.1423
 44. Joenssen, D., Michaelis, A., & Müllerleile, T. (2014). A link to new product preannouncement: Success factors in crowdfunding. SSRN Electronic Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.2139/ssrn.2476841
 45. Kadam, A., & Ayarekar, S. (2014). Impact of social media on entrepreneurship and entrepreneurial performance: Special reference to small and medium scale enterprises. SIES Journal of Management, 10(1), 3-11.
 46. Kim, P. H., Buffart, M., & Croidieu, G. (2016). TMI: Signaling credible claims in crowdfunding campaign narratives. Group & Organization Management, 41(6), 717-750. https://doi.org/10.1177/1059601116651181
 47. Klein, R., & Pinkert, T. (2017). Crowdfinanzierung in Deutschland. Retrieved from https://www.fuer-gruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Crowdfinanzierung_2016-Fuer-Gruender.de-Dentons.pdf
 48. Koch, J.-A. (2016). The phenomenon of project overfunding on online crowdfunding platforms - Analyzing the drivers of overfunding. In Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2808427
 49. Koch, J.-A., & Siering, M. (2015). Crowdfunding success factors: The characteristics of successfully funded projects on crowdfunding platforms. In Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015), Münster, Germany. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2808424
 50. Kraus, S., Richter, C., Brem, A., Cheng, C.-F., & Chang, M.-L. (2016). Strategies for reward-based crowdfunding campaigns. Journal of Innovation & Knowledge, 1(1), 13-23. https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.010
 51. Kromidha, E., & Robson, P. (2016). Social identity and signalling success factors in online crowdfunding. Entrepreneurship & Regional Development, 28(9-10), 605-629. https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1198425
 52. Kunz, M. M., Bretschneider, U., Erler, M., & Leimeister, J. M. (2017). An empirical investigation of signaling in reward-based crowdfunding. Electronic Commerce Research, 17(3), 425-461. https://doi.org/10.1007/s10660-016-9249-0
 53. Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2017). Does my contribution to your crowdfunding project matter? Journal of Business Venturing, 32(1), 72-89. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.10.004
 54. Li, G., & Wang, J. (2019). Threshold effects on backer motivations in reward-based crowdfunding. Journal of Management Information Systems, 36(2), 546-573. https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1599499
 55. Li, J. J., Chen, X.-P., Kotha, S., & Fisher, G. (2017). Catching fire and spreading it: A glimpse into displayed entrepreneurial passion in crowdfunding campaigns. Journal of Applied Psychology, 102(7), 1075-1090. https://doi.org/10.1037/apl0000217
 56. Li, Y [Yixiao], Zhang, Z., Wang, R., & Chen, Y. (2019). Consumer purchase intention toward crowdfunding products/services: A cost-benefit perspective. Sustainability, 11(13), 3579. https://doi.org/10.3390/su11133579
 57. Lin, Y., Lee, W.-C., & Chang, C.-C. H. (2016). Analysis of rewards on reward-based crowdfunding platforms. In R. Kumar, J. Caverlee, & H. Tong (Eds.), Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 501-504). IEEE. https://doi.org/10.1109/ASONAM.2016.7752281
 58. Lo, L. Y.-S., Lin, S.-W., & Hsu, L.-Y. (2016). Motivation for online impulse buying: A two-factor theory perspective. International Journal of Information Management, 36(5), 759-772. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.04.012
 59. Lowry, P. B., Wilson, D. W., & Haig, W. L. (2014). A picture is worth a thousand words: Source credibility theory applied to logo and website design for heightened credibility and consumer trust. International Journal of Human-Computer Interaction, 30(1), 63-93. https://doi.org/10.1080/10447318.2013.839899
 60. Lu, C.-T., Xie, S., Kong, X., & Yu, P. S. (2014). Inferring the impacts of social media on crowdfunding. In B. Carterette, F. Diaz, C. Castillo, & D. Metzler (Eds.), Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining - WSDM '14 (pp. 573-582). ACM Press. https://doi.org/10.1145/2556195.2556251
 61. McKnight, D. H., & Chervany, N. L. (2001). What trust means in e-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology. International Journal of Electronic Commerce, 6(2), 35-59. https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044235
 62. Mitra, T., & Gilbert, E. (2014). The language that gets people to give: Phrases that predict success on Kickstarter. In S. Fussell, W. Lutters, M. R. Morris, & M. Reddy (Eds.), Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing - CSCW '14 (pp. 49-61). ACM Press. https://doi.org/10.1145/2531602.2531656
 63. Mollick, E. R. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005
 64. Neuhaus, J., Isaak, A., & Bostandzic, D. (2021). Million dollar personality: A systematic literature review on personality in crowdfunding. Management Review Quarterly. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00242-9
 65. Parhankangas, A., & Renko, M. (2017). Linguistic style and crowdfunding success among social and commercial entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 32(2), 215-236. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.11.001
 66. Park, S. C., & Ryoo, S. Y. (2013). An empirical investigation of end-users' switching toward cloud computing: A two factor theory perspective. Computers in Human Behavior, 29(1), 160-170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.032
 67. Pinkow, F., & Emmerich, P. (2021). Re-Examining crowdfunding success: How the crowdfunding goal moderates the relationship of success factors and crowdfunding performance. Central European Business Review, 10(3), 91-114. https://doi.org/10.18267/j.cebr.263
 68. Roma, P., Gal-Or, E., & Chen, R. R. (2018). Reward-based crowdfunding campaigns: Informational value and access to venture capital. Information Systems Research, 29(3), 679-697. https://doi.org/10.1287/isre.2018.0777
 69. Rose, S., Wentzel, D., Hopp, C., & Kaminski, J. (2020). Launching for success: The effects of psychological distance and mental simulation on funding decisions and crowdfunding performance. Journal of Business Venturing, 106021. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106021
 70. Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures: Handbook of entrepreneurial finance, Oxford University Press, Forthcoming. SSRN Electronic Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.2139/ssrn.1699183
 71. Short, J. C., Ketchen, D. J., McKenny, A. F., Allison, T. H., & Ireland, R. D. (2017). Research on crowdfunding: Reviewing the (very recent) past and celebrating the present. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(2), 149-160. https://doi.org/10.1111/etap.12270
 72. Song, Y., Wu, H., Ma, J., & Lu, N. (2020). Exploring the dynamic influences and interaction effects of signals on backers' investment in the crowdfunding market. Information Technology & People, 33(2), 792-812. https://doi.org/10.1108/ITP-04-2019-0174
 73. Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355. https://doi.org/10.2307/1882010
 74. Spence, M. (2002). Signaling in retrospect and the informational structure of markets. The American Economic Review, 92(3), 434-459. https://doi.org/10.1257/00028280260136200
 75. Steigenberger, N. (2017). Why supporters contribute to reward-based crowdfunding. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(2), 336-353. https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2016-0117
 76. Steinbrück, U., Schaumburg, H., Duda, S., & Krüger, T. (2002). A picture says more than a thousand words. In CHI'02 extended abstracts on Human factors in computing systems.
 77. Summers, J. D., Chidambaram, L., & Young, A. G. (2016). Venture signals and social media buzz in crowdfunding: Are "buzzworthy" projects worth the hype? In 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 3515-3524). https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.440
 78. Thies, F., Huber, A., Bock, C., Benlian, A., & Kraus, S. (2018). Following the crowd-Does crowdfunding affect venture capitalists' selection of entrepreneurial ventures? Journal of Small Business Management, 24(2), 253. https://doi.org/10.1111/jsbm.12447
 79. Thies, F., Wessel, M., & Benlian, A. (2014). Understanding the dynamic interplay of social buzz and contribution behavior within and between online platforms - Evidence from crowdfunding. In Thirty Fifth International Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand.
 80. Ullah, S., & Zhou, Y. (2020). Gender, anonymity and team: What determines crowdfunding success on Kickstarter. Journal of Risk and Financial Management, 13(4), 80. https://doi.org/10.3390/jrfm13040080
 81. Vanacker, T., Vismara, S., & Walthoff-Borm, X. (2019). What happens after a crowdfunding campaign? In H. Landström, A. Parhankangas, & C. M. Mason (Eds.), Research handbooks in business and management series. Handbook of research on crowdfunding (pp. 227-247). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788117210.00015
 82. Vismara, S. (2018). Signaling to overcome inefficiencies in crowdfunding markets. In D. J. Cumming & L. Hornuf (Eds.), The Economics of Crowdfunding (pp. 29-56). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66119-3_3
 83. Wang, N., Li, Q., Liang, H., Ye, T., & Ge, S. (2018). Understanding the importance of interaction between creators and backers in crowdfunding success. Electronic Commerce Research and Applications, 27, 106-117. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2017.12.004
 84. Wheat, R. E., Wang, Y., Byrnes, J. E., & Ranganathan, J. (2013). Raising money for scientific research through crowdfunding. Trends in Ecology & Evolution, 28(2), 71-72. https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.11.001
 85. Xiao, S., Tan, X., Dong, M., & Qi, J. (2014). How to design your project in the online crowdfunding market? Evidence from Kickstarter. In Thirty Fifth International Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand.
 86. Xu, A., Yang, X., Rao, H., Fu, W.-T., Huang, S.-W., & Bailey, B. P. (2014). Show me the money! An analysis of project updates during crowdfunding campaigns. In M. Jones, P. Palanque, A. Schmidt, & T. Grossman (Eds.), Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing systems - CHI '14 (pp. 591-600). ACM Press. https://doi.org/10.1145/2556288.2557045
 87. Yang, Q., & Lee, Y.-C. (2018). An investigation of enablers and inhibitors of crowdfunding adoption: Empirical evidence from startups in China. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/hfm.20782
 88. Yuan, H., Lau, R. Y., & Xu, W. (2016). The determinants of crowdfunding success: A semantic text analytics approach. Decision Support Systems, 91, 67-76. https://doi.org/10.1016/j.dss.2016.08.001
 89. Zhang, H., & Chen, W. (2019). Backer motivation in crowdfunding new product ideas: Is it about you or is it about me? Journal of Product Innovation Management, 36(2), 241-262. https://doi.org/10.1111/jpim.12477
 90. Zheng, H., Hung, J.-L., Qi, Z., & Xu, B. (2016). The role of trust management in reward-based crowdfunding. Online Information Review, 40(1), 97-118. https://doi.org/10.1108/OIR-04-2015-0099
 91. Zhou, M. J., Lu, B., Fan, W. P., & Wang, G. A. (2018). Project description and crowdfunding success: An exploratory study. Information Systems Frontiers: A Journal of Research and Innovation, 20(2), 259-274. https://doi.org/10.1007/s10796-016-9723-1
 92. Zvilichovsky, D., Danziger, S., & Steinhart, Y. (2018). Making-the-product-happen: A driver of crowdfunding participation. Journal of Interactive Marketing, 41, 81-93. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2017.10.002
 93. Zvilichovsky, D., Inbar, Y., & Barzilay, O. (2013). Playing both sides of the market: Success and reciprocity on crowdfunding platforms. SSRN Electronic Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.2139/ssrn.2304101
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221815
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu