BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Miszewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Architektura instytucjonalna a ryzyko krachu współczesnego systemu kapitalistycznego
Institutional Architecture and the Risk of the Collapse of the Modern Capitalist System
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 15-33, bibliogr. s. 32-33
Keyword
Ustrój kapitalistyczny, Kryzys gospodarczy, Cywilizacja, Struktura instytucjonalna, Organizacje nieformalne
Capitalist system, Economic crisis, Civilization, Institutional structure, Informal organizations
Note
JEL Classification: A13, B52,F53, F55
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy wraz ze wzrostem wartości eksportu dóbr z Chin w ciągu ostatnich 25 lat poprawiła się jego technologiochłonność i tym samym w strukturze chińskiego eksportu dóbr zwiększył się udział dóbr technologiochłonnych. Metoda badań - W artykule dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania empiryczne struktury eksportu dóbr z Chin w latach 1995-2019 przy zastosowaniu klasyfikacji Lalla i statystyk zagranicznej wartości dodanej w eksporcie. Wnioski - W latach 1995-2019 poprawiła się technologiochłonność chińskiego eksportu dóbr. Główną kategorią eksportową stały się produkty wysokich technologii. Jednak Chiny w swojej produkcji dóbr średnich i wysokich technologii w sporej mierze bazują na importowanych półproduktach, co potwierdza wyższy udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie dóbr średnich i wysokich technologii niż w eksporcie ogółem. Pokazuje to, że poziom technologiochłonności chińskiego eksportu dóbr jest niższy, niżby to wynikało ze struktury rzeczowej eksportu wg klasyfikacji Lalla. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Strukturę rzeczową eksportu Chin przeanalizowano przy wykorzystaniu klasyfikacji Lalla oraz statystyk dotyczących zawartości zagranicznej wartości dodanej w eksporcie, które są względnie nowatorskie i mało rozpowszechnione w polskiej literaturze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to examine if over the last 25 years the technology intensity of China's export of goods has improved along with the increase of its value and, therefore, if the share of technology-intensive goods in the structure of Chinese export of goods has increased. Research method - The article reviews the literature and conducts empirical research on the structure of export of goods from China in the years 1995-2019 using the Lall classification and foreign value added statistics. Results - In the years 1995-2019 technological intensity of Chinese export of goods improved. High technology products have become the main export category. However, China relies - to a large extent - on the imported intermediate goods in its production of medium and high technology products, which confirms the higher share of foreign value added in the export of medium and high technology goods than in total export. This indicates that the level of technology intensity of Chinese export of goods is lower than it would appear from the physical structure of export according to the Lall classification. Originality /value /implications /recommendations - The physical structure of China's export was analysed using the Lall classification and statistics on the content of foreign value added in export, which are relatively innovative and not widely used in Polish literature. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U., 2012 , Społeczeństwo światowego ryzyka - w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bendyk E., 2020 , W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Polityka, Warszawa .
 3. Czech S., Miszewski M., 2016, Matryca instytucjonalna a funkcjonowanie kapitalistycznych systemów gospodarczych, [ w :] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, S. Rudolf (red.) Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 4. Gasparski W., 2017 , Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy - przegląd zagadnień, [ w :] Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska, J. Sojka (red.) PTE, Warszawa.
 5. Godłów-Legiędź J., 2020, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Hausner J., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Nieoczywiste, GAB Media, Warszawa.
 7. Hayek F., 1989, Wolna przedsiębiorczość i porządek konkurencyjny, [ w :] Indywidualizm a porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.
 8. Kozłowski P., 2016 , Ekonomia jest (i będzie) bardziej społeczna, [ w :] Ekonomia przyszłości, Bałtowski (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 9. Kołodko G.W., 2020, Od ekonomicznej teorii do praktycznej polityki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Miszewski M., 2019, Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej, [ w :] Ekonomia i polityka, Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 11. Pobłocki K., 2017 , Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 12. Rist G., 2015, Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 13. Taleb N.N., 2013, Antykruchość, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 14. Wakuluk I.E., 2016, Reformy instytucjonalne Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju , Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa , Białystok
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu