BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nykiel Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki), Kukulski Ziemowit (Uniwersytet Łódzki)
Title
Raport generalny - Transformacja systemów podatkowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej - 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość - cz. II
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2017, nr 3, s. 9-37
Keyword
System podatkowy, Polityka podatkowa, Przekształcenia systemowe
Tax system, Tax policy, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Niniejszy raport generalny powstał jako rezultat międzynarodowej konferencji nt. The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries - 25 years of experience and future challenges zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam), Fundacją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Polskim Oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (Polish Branch of International Fiscal Association, IFA). Konferencja ta odbyła się w dniach 9-10 października 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Raport dotyczy ogólnych i szczegółowych aspektów transformacji systemów podatkowych i polityki podatkowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2015 w różnych obszarach prawa podatkowego: materialnego, proceduralnego oraz międzynarodowego. W raporcie zidentyfikowano także przyszłe wyzwania stojące przez systemami podatkowymi państw Europy Środkowej i Wschodniej. Zidentyfikowanie doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej na polu transformacji ich systemów podatkowych oraz przyszłych wyzwań jest krokiem niezbędnym na drodze do tworzenia lepszej legislacji podatkowej, przystającej do potrzeb podatników i administracji podatkowej we współczesnym świecie. W raporcie omówiono m.in. zagadnienia związane z relacjami między prawem konstytucyjnym a prawem podatkowym, standardy legislacji podatkowej, standardy i koncepcje polityki podatkowej państw Europy Środkowej i Wschodniej, problematykę oporu podatkowego, znaczenie i konstrukcję poszczególnych podatków, podatkowe aspekty zachęt podatkowych dla działalności badawczej i rozwojowej i innych ulg podatkowych, a także rodzajów interpretacji przepisów prawa podatkowego, proceduralnych gwarancji ochrony praw podatników i ich skuteczności. Ponadto w raporcie przeanalizowano rolę i znaczenie jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych środków zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, w tym wpływ Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i kapitału, Konwencji Modelowej ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz OECD/G20 Planu Działań BEPS.(abstrakt oryginalny)

This report is the result of the international conference The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries - 25 years of experience and future challenges organized by the Centre of Tax Documentation and Studies in Lodz, in cooperation with the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam, Foundation of the Centre of Tax Documentation and Studies and the Polish Branch of International Fiscal Association (IFA). The conference was held on 9 and 10 October 2015 on the premises of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz. The report deals with the general and specific legal and tax policy aspects of the transformation of tax systems in Central and Eastern European (CEE) countries in the years 1990-2015 in different areas of tax law: substantive, procedural and international. The future challenges for the tax laws in these countries are also covered.The report focuses on not only purely legal aspects of the transformation of taxsystemsand the evaluation of the resulting legislation, but also on tax policy aspects and future challenges in these countries. Identifying experience of the CEE countries in the field of transformation of tax systems and contemporary and future challenges of these systems, is a necessary step in a q uest for creating better tax legislation, more suited to the needs of taxpayers and tax administration in the modern economy. Among other things, the following issues are discussed: relations between constitutional and tax law, standards of tax legislative process, concepts and standards of national policies, the problem of tax r esistance, importance and construction of different types of taxes, tax aspects of Research and Developments and o ther tax incentives, as well as types of available tax rulings and procedural guarantees of taxpayers' rights and their effectiveness. Moreover, the role and importance of unilateral, bilateral and multilateral measures against double taxation, including the impact of the OECD Model Convention on Income and Capital, UN Model Convention between Developed and Developing Countries and the OECD/G20 BEPS Action Plan are highlighted.(original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.03.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu