BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bandarenka Natallia (Belarus, School of Business of Belarussian State University)
Title
The Impact of External Shocks on the Current Account Balance of the Republic of Belarus
Wpływ wstrząsów zewnętrznych na bieżący bilans rachunków płatniczych Republiki Białorusi
Source
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), 2022, vol. 2, nr 35, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Keyword
Bilans płatniczy, Obrót bieżący, Handel zagraniczny, Eksport, Import
Balance of payments, Current account balance, Foreign trade, Export, Import
Note
JEL Classification: F32, F40, P45
streszcz., summ.
Country
Republika Białorusi
Republic of Belarus
Abstract
Cel: Zagraniczne przepływy gospodarcze odzwierciedlone w bilansie płatniczym kraju są ważnym czynnikiem stabilności gospodarczej. Jednocześnie przepływy eksportowe i importowe towarów, usług i dochodów w dużej mierze zależą od czynników zewnętrznych, takich jak zamknięte granice, istnienie sankcji gospodarczych, współzależność finansowa między krajami itp. Celem badania jest ocena stanu bieżących operacji bilansu płatniczego Republiki Białorusi w obecnych warunkach handlu zagranicznego.
Materiały i metody badawcze: Analiza oparta jest na danych Narodowego Komitetu Statystycznego i Narodowego Banku Republiki Białorusi. Zastosowane metody analizy i syntezy to analiza porównawcza, systemowa i statystyczna; metoda uogólnień; metoda graficzna i tabelaryczna itp.
Wyniki: Analizie poddano składowe rachunku bieżącego bilansu płatniczego Republiki Białorusi za lata 2015-2021. Podsumowano czynniki wpływające na dynamikę eksportu towarów i usług oraz dochodów pierwotnych i wtórnych Białorusi w latach 2015-2021. Zidentyfikowano wpływ pandemii i sankcji zewnętrznych w krótkim okresie na dynamikę przepływów eksportowo-importowych kraju.
Wnioski praktyczne: Wyniki badania mogą być wykorzystane do udoskonalenia systemu analiz, oceny bilansu płatniczego kraju. Dzięki nim można także określić zależność zagranicznej działalności gospodarczej kraju od nadzwyczajnych czynników zewnętrznych, prognozować zdolność wewnętrznych rezerw gospodarki do wytrzymania wpływu wstrząsów zewnętrznych zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
Wnioski i podsumowanie: Bilans płatniczy Republiki Białorusi charakteryzuje się głównie ujemną wartością dla transakcji bieżących. Główną przyczyną jest ujemne saldo towarów. Wpływ wstrząsów zewnętrznych w postaci zamykania granic między krajami i istnienia sankcji gospodarczych został zrekompensowany w 2021 r. gwałtownym ożywieniem i wzrostem gospodarki światowej. Wzrost popytu i cen na światowym rynku surowców i żywności zapewnił krajowi dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących. (abstrakt oryginalny)

Background and Objective: Foreign economic flows reflected in the country's balance of payments are an important factor in economic stability. At the same time, export and import flows of goods, services and incomes largely depend on external factors, such as closed borders, the existence of economic sanctions, financial interdependence between countries, etc. The purpose of the study is to assess the state of current operations of the balance of payments of the Republic of Belarus in the current conditions of foreign trade.
Materials and methods: The analysis is based on data of the National Statistical Committee and the National Bank of the Republic of Belarus. Methods of analysis and synthesis are used; comparative, systemic and statistical analysis; method of generalizations; graphical and tabular method, etc.
Results: The components of the current account of the balance of payments of the Republic of Belarus for 2015-2021 are analyzed. The factors influencing the dynamics of exports of goods and services as well as primary and secondary incomes of Belarus for 2015-2021 are summarized. The impact of the pandemic and external sanctions in the short term on the dynamics of the country's export-import flows is identified. Practical implication: The results of the study can be used to improve the system of analysis, assess the country's balance of payments; identify the interdependence of the country's foreign economic activity on extraordinary external factors, to forecast the ability of the internal reserves of the economy to withstand the impact of external shocks both in the short and long term.
Conclusion and summary: The balance of payments of the Republic of Belarus is characterized mainly by a negative value for current transactions. The main reason is the negative balance of goods, which is partly reduced by active balance of services. The impact of external shocks in the form of border closures between countries and the existence of economic sanctions was offset in 2021 by a sharp recovery and the global economy growth. Growth in demand and prices in the world market for raw materials and food provided the country with a positive current account balance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balance of Payments Manual (2008). IMF (date of access - 11.02.2022).
 2. Bandarenka N. (2016). The Balance of Payments as a Tool to Assess the Efficiency of the Country's Foreign Economic Activity. Scientific Editing: Ph.D. Anna Świrska, Ph.D. Katarzyna Wąsowska, Effectiveness of Management: Micro and Macro Level (p. 9-22).
 3. Bandarenka N. (2017). Personal remittances in Belarus: trends and challenges. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 41 (114), 25-37.
 4. Bozhechkova A., Knobel' A., Trunin P. (2015). Balance of Payments Pushed Ruble. Russian Economic Developments (5), 3-6 (in Russian).
 5. Dolgovechny A., Vechrsky A. (2011). Balance of Payments Forecasting: Analysis of Approaches. Banking bulletin, (4), 26-32 (in Russian).
 6. Garbuz A., Saikovskaya D. (2020). Developing Integration on the Example of the International Investment Position of Belarus with Russia. Banking bulletin, (1), 22-29 (in Russian).
 7. Krekhovets E.V. (2013). Russia's balance of payments and exchange rate dynamics: Effect of reversal of current account. Financial Analytics: Science and Experience, (6), 51-57 (in Russian).
 8. Leonova O.V., Shalashova N.V. (2013). Balance of payments of the Russian Federation: A new methodology for the compilation and its current state. Russian Foreign Economic Journal (5), 78-99 (in Russian).
 9. Nikitina M.G., Butsenko I.N., Selyunina V.S. (2019). Balance of Payments as a Mechanism to Determine Trends in Foreign Economic Relations Development and an Indicator of Macroeconomic Equilibrium of the Russian Economy. Finance and Credit, 25(2), 375-391. https://doi.org/10.24891/fc. 25.2.375 (in Russian).
 10. Petrikova E.M. (2012). Trends in the development of balance of payments theories. Economic Analysis: Theory and Practice (15), 9-21 (in Russian).
 11. Popkova A.S. (2018). Regional Integration and Evaluation of its' Influence on the Balance of Payments of the Republic of Belarus. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian Series, 63 (2), 243-249 (in Russian). DOI: 10.29235/2524-2369-2018-63-2-243-249.
 12. Zhuk I. (2008). Balance of Payments of Belarus. Realities of the 15th anniversary. Finance, accounting, audit (8), 18-20 (in Russian).
 13. Embassy of the Republic of Belarus in the People's Republic of China (https://china.mfa.gov.by/ru/bilateral/trade/) (date of access - 11.02.2022).
 14. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus (https://mfa.gov.by/trade/) (date of access - 12.02.2022).
 15. The Belta.by (2022, February). Export of transport services of Belarus in 2021 reached a record high of $4.3 billionhttps://www.belta.by/economics/view/ek-sport-transportnyh-uslug-belarusi-v-2021-godu-dostig-rekordnogo-pokazatel-ja-v-43-mlrd-482729-2022/ (date of access - 12.02.2022).
 16. The Interfax (2022, March) S&P predicted a fall in Belarusian GDP by 15% in 2022 https://www.interfax.ru/business/830259.
 17. The Belta.by (2022, May). Snopkov named four main priorities for the government's work under sanctions https://www.belta.by/economics/view/snopkov-nazval-che-tyre-osnovnyh-prioriteta-raboty-pravitelstva-v-uslovijah-sanktsij-503885-2022/.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2022.02.001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu