BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korjenevskaya Galina (School of Business of Belarussian State University Mińsk)
Title
Reinsurance in Belarus : Market Analysis and New Challenges in Modern Conditions
Reasekuracja na Białorusi : analiza rynku i nowe wyzwania współczesności
Source
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), 2022, vol. 2, nr 35, s. 23-40, rys., bibliogr. 17 poz.
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Keyword
Reasekuracja, Rynek ubezpieczeniowy, Ryzyko w ubezpieczeniach
Reinsurance, Insurance market, Insurance risk
Note
JEL Classification: G22, O16, P43
streszcz., summ.
Country
Republika Białorusi
Republic of Belarus
Abstract
Cel: Reasekuracja odgrywa ważną rolę w zapewnieniu stabilności finansowej zakładu ubezpieczeń i jest jednym ze skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem. Ubezpieczyciel poprzez operacje reasekuracyjne ogranicza ryzyko strat z ubezpieczeń bezpośrednich; stwarza dla towarzystwa ubezpieczeniowego źródło dodatkowego dochodu, możliwość zawierania umów ubezpieczenia na wysokie sumy ubezpieczenia, wejścia na nowe rynki i nowe rodzaje ubezpieczeń, regulację stosunku wysokości kapitału własnego do wolumenu operacji ubezpieczeniowych. Celem badania jest analiza białoruskiego rynku reasekuracyjnego i jego adaptacji do niepewności rynkowej i sankcji.
Materiały i metody badawcze: Analiza oparta jest na danych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Republiki Białorusi, Białoruskiej Narodowej Organizacji Reasekuracji (BNRO). Zastosowano następujące metody: analiza porównawcza, systematyczna i statystyczna; metoda uogólnień.
Wyniki: Analizie poddano obecny stan i strukturę rynku reasekuracji w Republice Białorusi w latach 2015-2020. Dokonano oceny funkcjonowania BNRO i jego wpływu na rynek białoruski. Podano dane odzwierciedlające główne problemy reasekuracji na Białorusi oraz sposoby ich rozwiązania w warunkach ograniczeń sankcji.
Wnioski praktyczne: Wyniki analizy przyczynią się do zwiększenia rentowności reasekuracji w kraju, stabilności rynku ubezpieczeniowego oraz wzrostu ubezpieczeń w PKB Republiki Białoruś, a także do opracowania kierunków dalszego rozwoju reasekuracji.
Wnioski i podsumowanie: Reasekuracja w Republice Białorusi koncentruje się głównie na ochronie małych i średnich ryzyk i posiada do tego celu odpowiednią infrastrukturę. Białoruś posiada ustawodawstwo ubezpieczeniowe, które ma na celu poprawę jakości działalności reasekuracyjnej i wzmocnienie stabilności rynku reasekuracyjnego. Ma jednak również szereg problemów, z których najważniejszymi są odrębne ograniczenia cedowanych ryzyk, zakaz przenoszenia ryzyk ubezpieczeniowych na życie itp. Kapitał własny zarówno przez reasekuratorów, jak i przez rynek jako całość wykazuje pozytywny trend. Odwrotna sytuacja wystąpiła jednak w cenach porównywalnych. Powodem ujemnej dynamiki wskaźnika jest stopniowe zmniejszanie się liczby ubezpieczycieli na rynku. W reasekuracji na Białorusi dominuje fakultatywna forma umów reasekuracyjnych. Można również zauważyć, że w krajowej praktyce dominuje reasekuracja krajowa; w latach 2016-2020 ponad połowa ryzyk została scedowana na reasekurację tylko na firmy ubezpieczeniowe Republiki Białorusi. Wynika to ze specyfiki regulacji rządowych i obowiązujących przepisów. Ponadto powodem jest rating kraju, a w konsekwencji rating białoruskiej Narodowej Organizacji Reasekuracji na międzynarodowym rynku reasekuracyjnym, a także ograniczone możliwości finansowe reasekuratora. W najbliższych latach białoruski rynek ubezpieczeń i reasekuracji będzie się rozwijał w trudnych warunkach ze względu na dalszy spadek realnych dochodów gospodarstw domowych, ograniczenia sankcyjne i niewystarczającą zdolność rynku ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)

Background and Objective: Reinsurance plays an important role in ensuring the financial stability of the insurance company and is one of the effective mechanisms of risk management. Through reinsurance operations the insurer reduces the risk of losses from direct insurance; it creates a source of additional income for the insurance company, an opportunity to enter into insurance contracts for high sums insured, to enter new markets and new types of insurance, regulation of the ratio between the amount of equity and the volume of insurance operations. The aim of the study is to analyse the Belarusian reinsurance market and its adaptability to market uncertainty and sanctions.
Materials and methods: The analysis is based on data from the Ministry of Finance, the National Bank of the Republic of Belarus, the Belarusian National Reinsurance Organization (BNRO). Methods of analysis and synthesis; comparative, systematic and statistical analysis; method of generalizations; graphical, etc. are used.
Results: The current state and structure of the reinsurance market in the Republic of Belarus for 2015-2020 is analyzed. The functioning of the BNRO and its impact on the Belarusian market is assessed. It gives the data reflecting the main problems of reinsurance in Belarus as well as the ways of their solution in the conditions of sanctions restrictions.
Practical implication: The results of the analysis will contribute to increasing the profitability of reinsurance in the country, the sustainability of the insurance market and the growth of insurance in the GDP of the Republic of Belarus, as well as to developing directions for the further development of reinsurance.
Conclusion and summary: Reinsurance in the Republic of Belarus is mainly focused on protection of small and medium sized risks and has an adequate infrastructure for this purpose. Belarus has insurance legislation in place, which is aimed at improving the quality of reinsurance activities and strengthening the sustainability of the reinsurance market. However, it also has a number of problems, the key ones being separate restrictions on ceded risks, prohibition on transfer of life insurance risks, etc. Equity capital both by reinsurers and by the market as a whole has a positive trend. However, the opposite situation was observed in comparable prices. The reason for the negative dynamics of the indicator is the gradual reduction in the number of insurers in the market. The facultative form of reinsurance contracts prevails in reinsurance in the Republic of Belarus. It may also be noted that the national practice is dominated by domestic reinsurance; during the period 2016-2020 more than half of the risks were ceded for reinsurance only to the insurance companies of the Republic of Belarus. This is due to the peculiarities of government regulation and current legislation. In addition, the reason is the country rating and, as a consequence, the rating of the Belarusian National Reinsurance Organization in the international reinsurance market, as well as the limited financial capacity of the reinsurer. The Belarusian insurance and reinsurance market will develop under tough conditions in the coming years. due to a further decline in real household incomes, sanctions restrictions and insufficient insurance market capacity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ananenko N.S. (2019). Formation and development of the reinsurance market in the Republic of Belarus. Scientific works of the state higher educational institution "Donetsk National Technical University" (1), 114-123.
 2. Antonovich N.S. (2014). Reinsurance activity in the market of the Republic of Belarus: current practice and directions for improvement. Vesn. Belarus. dzierzhn. ekan. unsk. (2), 78-84.
 3. Arkhipov, A.P. (2019). Foreign Economic Activity Insurance: textbook and workshop, 268 p.
 4. Verezubova, T.A. (2021). Insurance in the Financial Market Security Network. Economy in the post-Soviet space in the context of new pathological challenges and digitalization processes: a collective monograph. Ed. by K. V. Pavlov, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Udmurt Republic. Chapter 27. Izhevsk: Shelest, 323-331.
 5. Zhuravlev Y.M., Sekerzh I.G. (1993). Insurance and Reinsurance; Theory and Practice. Moscow: ANKIL, 84 p.
 6. Zaitseva M.A., Antonovich N.S. (2015). Priority directions of reinsurance development in the Republic of Belarus. Economic Growth of the Republic of Belarus: Globalization, Innovation, Sustainability: Proceedings of the VIII International Scientific-Practical Conference. Belarusian State University of Economics. Minsk: BSEU. Т. 1, 256-257.
 7. Korjenevskaya G.M. (2017). The competitiveness of insurance organizations in the modern economy. Economic competitiveness: assessment and growth factors / ed. by Z. Stachowiak, Poland, Warsaw, 296 p., 68-80.
 8. Korjenevskaya G.M. (2019). Improving the Insurance System of the Republic of Belarus. Management and Marketing: Experience and Problems: Collection of Scientific Works. Under the general editorship of Prof. I.L. Akulich, Minsk, 130-135.
 9. Krupenko Y.V., Krupko Y., Karpitskaya M.E. (2017). Formation of Effective Mechanism for Ensuring Reliability of Reinsurance Organizations in Conditions of Integration Processes. Science and Education. Astana, 2017, 3925-3930.
 10. Pfeiffer K. (2000). Introduction to reinsurance. Translated from German. Moscow: Ankil, 155 p.
 11. Turbina, K.E. (2015). Impact of American and European economic sanctions on international reinsurance of Russian insurers. Insurance Law, (2), 37-47.
 12. Tsyganov, A.A. (2015). Globalization Effects and Integration Processes in the Russian Insurance Market. Insurance Business, (7), 37-44.
 13. Shanina E.M., Shavlyuga N.G. (2021). Review of the results of the insurance market of the Republic of Belarus (https://belasin.by/statictics/2021).
 14. Yuldashev, R.T. (2017). Risk Management in a Competitive Environment. Risk Management, (1), 52-61.
 15. Ministry of finance of the Republic of Belarus (https://www.minfin.gov.by/) (date of access - 05.01.2022).
 16. The National Bank of the Republic of Belarus (https://www.nbrb.by/) (date of access - 05.01.2022).
 17. Belarusian National Reinsurance Organization (https://belarus-re.com/) (date of access - 05.01.2022).
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2022.02.002
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu