BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sharilova Eugenia (Belarus State Economic University), Bandarenka Anastasiya (Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus)
Title
The Pronatalist Policy in the Republic of Belarus Against the Background of Global Trends of Declining Fertility
Polityka pronatalistyczna w Republice Białorusi na tle globalnych tendencji spadku płodności
Source
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), 2022, vol. 2, nr 35, s. 41-51, rys., bibliogr. 12 poz.
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Keyword
Przyrost naturalny, Polityka prorodzinna
Birth rate, Pro-family policy
Note
JEL Classification: J18
streszcz., summ.
Country
Republika Białorusi
Republic of Belarus
Abstract
Cel: Stały spadek dzietności jest problemem większości rozwiniętych i rozwijających się krajów świata, w tym Republiki Białorusi. Proces ten ma negatywne konsekwencje, w tym spadek liczby zatrudnionych, starzenie się społeczeństwa, a nawet groźbę wyginięcia narodów. Celem artykułu jest identyfikacja pozycji Republiki Białoruś w światowych trendach przyrostu naturalnego, określenie działań stymulujących przyrost naturalny na poziomie makro i mikro, z uwzględnieniem praktyki międzynarodowej.
Materiały i metody badawcze: Do realizacji celu wykorzystano przestrzenną i czasową analizę porównawczą, która pozwoliła statystycznie wykazać występowanie tendencji spadkowej liczby urodzeń na świecie, w poszczególnych regionach i Republice Białorusi w latach 1950-2019, a także utworzenie całego skupiska krajów, w których nie jest zapewniona prosta reprodukcja ludności. Ponadto dokonano oceny stopnia wykorzystania potencjału rozrodczego kobiet białoruskich. Analiza opiera się na danych statystycznych Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi oraz Banku Światowego.
Wyniki: Autorki dokonały analitycznego przeglądu współczesnych środków polityki pronatalistycznej i określili możliwy efekt jej użycia. W wyniku analizy udowodniono potrzebę intensyfikacji polityki pronatalistycznej na Białorusi, uwzględniającej pozytywne i negatywne doświadczenia krajów rozwiniętych w ramach przesunięcia akcentu z działań finansowych na niefinansowe, a także aktywizacji demograficznej w kontekście prowadzonej polityki kraju.
Wnioski praktyczne: Wyniki analizy będą przydatne dla rozwoju nowych kierunków polityki pronatalistycznej.
Wnioski i podsumowanie: Republika Białorusi należy do krajów o bardzo niskim wskaźniku urodzeń. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe dzięki wprowadzeniu w praktyce nowych, nietradycyjnych metod polityki pronatalistycznej na poziomie mikro i makro. (abstrakt oryginalny)

Background and Objective: A steady decline in fertility is a problem in most developed and developing countries of the world, including the Republic of Belarus. This process has negative consequences, including a decrease in the number of employed people, demographic aging, and even the threat of extinction of nations. The purpose of the article is to identify the position of the Republic of Belarus in the global trends in the birth rate, to determine measures to stimulate the birth rate at the macro and micro levels, taking into account international practice.
Materials and methods: To achieve the goal, a spatial and temporal comparative analysis was used, which made it possible to statistically prove the presence of a downward trend in the birth rate in the world, individual regions and the Republic of Belarus for 1950-2019, as well as the formation of a whole cluster of countries where simple reproduction of the population is not ensured. In addition, an assessment was made of the degree of use of the reproductive potential of Belarusian women. The analysis is based on the statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus, the World Bank.
Results: The authors made an analytical review of modern pronatalist policy measures and determined the possible effect of their use. As a result of the analysis, the need to intensify the pronatalist policy in Belarus is proved, taking into account the positive and negative experience of developed countries as part of the shift in emphasis from financial to non-financial measures, as well as activating demographic policy at the micro level.
Practical implication: The results of the analysis will be useful for the development of new directions of pronatalist policy.
Conclusion and summary: The Republic of Belarus is among the countries with a very low birth rate. The solution to this problem is possible due to the introduction in practice of new non-traditional methods of pronatalist policy at the micro and macro levels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagirova A.P., Vavilova A.S. (2020). Corporate demographic policy as support for the implementation of the state pronatalist policy: content and potential effects. In S.V. Ryazantsev, & T.K. Rostovskaya (Eds.). 2th All-Russian Demographic Forum with International Participation, pp. 271-274.
 2. Demographic Yearbook of the Republic of Belarus. (2019). Statistical book. National Statistical Committee of the Republic of Belarus, p. 429.
 3. Kalabikhina I. (2020). Measurement of time: a new paradigm of socio-demographic policy. Population, vol. 23 (2), 37-50. DOI: 10.19181/population2020.23.2.4.
 4. Larchenko, A. (2014). Special survey on reproductive health of population: analysis and results. Voprosy statistiki, 8, 28-33. DOI: 10.34023/2313-6383-2014-0-8-28-33.
 5. Marples, D. (2016). The «Minsk phenomenon»: demographic development in the Republic of Belarus. Nationality Papers, 44(6), 919-931. DOI: 10.1080/00905992.2016.1218451.
 6. Mikhalchenkova, N.A., Bolshakova, Yu.M. & Bolshakov, S.N. (2020). State family policy of European countries: socio-demographic priorities and the search for development directions In N.A. Stepanova (Eds.). 6th International Scientific and Practical Conference, pp. 97-104.
 7. Nihal, G.M. (1998). Statistical study of the birth rate of the population of Sri Lanka. Dissertation, p. 144.
 8. Rostovskaya, T.K., Shabunova, A.A., & Bagirova, A.P. (2021). The concept for corporate demographic policy of Russian enterprises in the framework of corporate social responsibility. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, vol. 14 (5), 151-164. DOI: 10.15838 /esc.2021.5.77.9.
 9. Sbrodova, O.D., Bolgova E.V. (2021). Foreign and Russian experience of demographic policy and support for families with children. In O.A. Kryzhanovskaya, & A.A. Gorokhov (Eds.). 7th All-Russian scientific and practical conference, pp. 307-316.
 10. Schulz M. (2021). German family policy in the context of solving demographic problems. Bulletin of the Volga Region Institute of Administration, vol. 21. (1), 4-11. DOI: 10.22394/1682-2358-2021-1-4-11.
 11. The World Bank (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN) (data of access - 19.01.2022).
 12. Total fertility rate for 1950-2019. Demoscope weekly. (http://www.demoscope.ru/week-ly/app/world_tfr.php) (data of access - 19.01.2022).
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2022.02.003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu