BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brylev Sergey (Zaporizhzhya Aviation College), Levina Nataliia (Out-of-school Educational Institution "Center for Scientific and Technical Creativity of Youth «Polet»" Zaporizhzhya)
Title
Using Business Simulators in the Educational Process STEM-Education of Ukraine as a Direction of Professional Orientation of Young People
Wykorzystanie symulatorów biznesowych w procesie edukacyjnym STEM-edukacji Ukrainy jako kierunek orientacji zawodowej młodych ludzi
Source
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), 2022, vol. 2, nr 35, s. 52-68, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Gry symulacyjne
Higher education, Education, Simulation games
Note
JEL Classification: I23
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Cel: Instytucje edukacyjne zwracają uwagę na usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez stopniowe przenoszenie zajęć do aktywnego formatu dydaktycznego i aktywizowanie procesu przy użyciu innowacyjnych metod oraz nowoczesnych technologii edukacyjnych, w tym studiów przypadku, gier biznesowych, szkoleń, technik burzy mózgów itp. To przyczyniło się do utworzenia pozaszkolnej instytucji edukacyjnej "Centrum Twórczości Naukowo-Technicznej Młodzieży «Polet»" Rady Miasta Zaporoże regionu Zaporoża do twórczej komunikacji nie tylko podczas zajęć stacjonarnych w klasie, ale także w trakcie nauki zdalnej. Celem była praca w zespole, zwiększenie efektywność percepcji materiału teoretycznego z zakresu ekonomii oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Materiały i metody badawcze: Zastosowane metody obejmują przegląd literatury (teorię) oraz opis doświadczeń autorów w danej dziedzinie.
Wyniki: Wynikiem badań jest uporządkowanie procesu kształcenia na uczelniach wyższych i podczas zajęć pozaszkolnych oraz analiza efektywności szkoleń symulacyjnych w kształceniu zawodowym przyszłych ekonomistów.
Wnioski praktyczne: Wynikiem praktycznym jest przedstawienie procesu wprowadzania technologii symulacji biznesowej do procesu edukacyjnego instytucji edukacyjnych oraz analiza efektywności wykorzystania symulacji biznesowych w procesie edukacyjnym. Zgodnie z celem badania autorzy wyznaczyli i rozważyli następujące zadania:
 1. Uwarunkowania stosowania podejścia kompetencyjnego w procesie edukacyjnym;
 2. Zdefiniowanie istoty pojęcia "symulator biznesu";
 3. Etapy rozwoju gier i symulacji biznesowych;
 4. Analiza rynku gier i symulacji biznesowych;
 5. Obliczanie efektywności wykorzystania symulatorów biznesowych w procesie edukacyjnym;
 6. Rekomendacje usprawnienia procesu edukacyjnego z wykorzystaniem technologii symulacji biznesowej.
Wnioski i podsumowanie: Nauka symulacyjna jest potężnym narzędziem nowoczesnej edukacji wyższej i pozalekcyjnej. Znalazło to zastosowanie w procesach edukacyjnych pozaszkolnej placówki oświatowej "Centrum Naukowo-Technicznej Twórczości Młodzieży «Polet»". Rozwój symulacyjnych form uczenia się poprzez modelowanie w procesie edukacyjnym relacji i warunków rzeczywistej pracy wirtualnego przedsiębiorstwa zwiększa szanse osób konkurujących na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Background and Objective: Educational institutions pay attention to improving the educational process by gradually transferring classes to an active didactic format and activating the process using innovative methods and modern educational technologies, namely case studies, business games, trainings, brainstorming techniques, and so on. This allowed us to attract job seekers education of the out-of-school educational institution "Center for Scientific and Technical Creativity of Youth «Polet»" of the Zaporizhzhia City Council of the Zaporozhye region for creative communication not only in the classroom, but also in a remote format; teach to work in a team; increase the efficiency of perception of theoretical material on economics and acquire practical skills in enterprise management.
Study Design/Materials and Methods: The methods used include the literature review (theory) as well as description of experience of the authors in the given field.
Results: The result of the research is to organize the educational process of institutions of higher and extracurricular education and analyze the effectiveness of business simulation training in the professional training of future economists.
Practical implications: The practical implications focuses on covering the process of introducing business simulation technologies into the educational process of educational institutions and analyze the effectiveness of using business simulations in the educational process. Based on the purpose of the study, the authors set and considered the following tasks:
 1. Prerequisites for using a competency-based approach in the educational process;
 2. Defining the essence of the term "business simulator";
 3. Stages of development of business games and simulations;
 4. Analysis of the market for business games and simulations;
 5. Calculating the effectiveness of using business simulators in the educational process;
 6. Recommendations for improving the educational process using business simulation technologies.
Conclusion and summary: Simulation learning is a powerful tool for modern higher and extracurricular education. This has found application in the educational processes out-of-school educational institution "Center for Scientific and Technical Creativity of Youth «Polet»". Development simulation forms of learning through modeling in the educational process of relationships and conditions of real work of a virtual enterprise increase the competitiveness of applicants for education in the labor market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CESIM, What is a business simulation, (accessed 04.08.2021), https://www.cesim.com/what-is-a-business-simulation.
 2. E-xecutive.ru, Business simulations, (accessed 04.08.2021), https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Бизнес-симуляции. https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Биз-нес-симуляции.
 3. Kiev National Economic University [KNEU] (2021), Research, analysis and approbation of serious games and simulations, (accessed 04.08.2021), https://kneu.edu.ua/ua/dosl_glot/s_games_simul/.
 4. KINT, ViAL+ business simulation as the latest educational tool, (accessed 04.08.2021) http://kint.com.ua/projects/vial/info/vy-zrobyly-pravilnyy-vybir-koly-zvernulysya-do-nas.
 5. Kravchuk, G., Shevchuk, T. (2019), Simulation as an interactive method of training future economics specialists. Physical and Mathematical Education, 2019 2(20), DOI: 10.31110/2413-1571-2019-020-2-010.
 6. LiCO, Modeling and business games for training, (accessed 04.08.2021), https://lico.ru/o_kompanii/stati/prochee/ch3_modelirovanie_i_biznes_igry_dlya_treningov/.
 7. Nychalko, N. (2017), "New Ukrainian School": the Present and the View of Future, LABOR et EDUCATIO nr 5/2017, DOI: 10.4467/25439561LE.17.005.7980.
 8. Odessa National Polytechnic University [ONPU], Information on the amount of tuition fees for Akalavra students (full-time training) of the specialty «Enterprise Economics», (accessed 04.08.2021), https://drive.google.com/file/d/1dDgjwMC4dHwXL_m0sPAOEwkk3EqMIeWz/view.
 9. Odessa National Polytechnic University [ONPU], Scan-copy of the, bachelor's degree program in the specialty «Enterprise Economics», (accessed 04.08.2021), https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/0511_2020_np_ekonomika_pidpryyemstva_bak.pdf.
 10. Oleksandrivna, L.K. (2021), Competence approach in modern education, (accessed 04.08.2021), https://naurok.com.ua/kompetentnisniy-pidhid-u-suchasniy-osviti-214049.html#_=_.
 11. Ukraine (2017), Law of Ukraine "On Education" of September 5, 2017 No. 2145-VIII. (accessed 04.08.2021), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text.
 12. Wiki5.ru, Business simulation, (accessed 04.08.2021), https://wiki5.ru/wiki/Business_simulation.
 13. Smart Business Solutions [SBS], Business simulation, (accessed 04.08.2021) https://www.sbsc.ru/business/business_simulation.html.
 14. Wikipedia, Business simulation, (accessed 04.08.2021), https://uk.wikipedia.org/wiki/Бізнес-симуляція.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2022.02.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu