BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Kryzys wartości czy wartość kryzysu? Implikacje pandemii COVID-19 w jednostce non profit
The Crisis of Values or the Value of Crisis? Implications of COVID-19 Pandemic in a Non-Profit Organisation
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 84-96, tab., bibliogr. s. 95-96
Keyword
COVID-19, Organizacje non-profit, Kryzys społeczno-gospodarczy
COVID-19, Non-profit organisations, Socio-economic crisis
Note
JEL Classification: I100, H120
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Przedstawienie implikacji pandemii w jednostce non profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Metoda badań - Indywidualny wywiad pogłębiony, analiza sprawozdań finansowych, mierniki finansowe, opis. Wnioski - Kryzys ekonomiczno-społeczny spowodowany pandemią poprzez ograniczenia w realizacji celów hospicjum uwypuklił rolę kontaktów międzyludzkich. Jego wartością dodaną jest przywrócenie pewnej uważności na drugiego człowieka, docenienie jego obecności, a przez to odnowienie i wzmocnienie więzi międzyludzkich. Fundacja Hospicyjna przetrwała kryzys, wzmacniając i rozwijając relacje społeczne oraz komunikację z otoczeniem. Pomimo pogorszenia przychodów utrzymała prawidłowe mierniki działalności i jest zdolna do jej kontynuowania. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Dotychczas w Polsce brakowało opracowań dotyczących skutków pandemii w jednostkach non profit. Zaproponowano autorskie mierniki skuteczności realizacji celów Fundacji w latach 2019-2020. Jako punkt odniesienia wykorzystano wyniki badań własnych dotyczących lat 2009-2010. (abstrakt oryginalny)

Purpose - A presentation of the pandemic implications in a non-profit organisation on the example of the Hospice Foundation in Gdańsk. Research method - An individual in-depth interview, the analysis of financial statements, financial metrics, a description. Results - The Hospice Foundation survived the crisis by strengthening and developing social relations and communication with the environment, and despite the deterioration of revenues, it retained correct business metrics and is able to continue its activity. Originality / value / implications / recommendations - So far in Poland, there have been no studies on the effects of the pandemic on non-profit organisations. Proprietary measures of effectiveness in achieving the Foundation's goals in 2019-2020 were proposed. The results of the author's own research for the period of 2009-2010 were used as a reference. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hausner J., 2017, Ekonomia wartości a wartość ekonomiczna, [w:] Open Eyes Book 2, Biga B., Izdebski H., Hausner J., Kudłacz M., Obłój K., Paprocki W., Sztompka P., Zmyślony M. (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 2. Keynes J.M., 2020, Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.), "Biuletyn PTE Keynes a współczesność" nr 4(91), s. 7 - 11.
 3. Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 4. Tokarczuk O., 2020, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Uziębło A., 2012, Efektywność funkcjonowania organizacji non-profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej. Studium przypadku, [w]: Efektywność. Konceptualizacja i uwarunkowania, Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wrocław.
 6. Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 7. www 1, www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf [data dostępu: 30.06.2021].
 8. www 2, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/ [data dostępu: 30.06.2021].
 9. www 3, www.fundacjahospicyjna.pl/images/pdf/Statut.pdf [data dostępu: 30.06.2021].
 10. www 4, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/o-nas/wsparcie-hospicjow/hospicjum-gdansk [data dostępu: 30.06.2021].
 11. www 5, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/slowniczek-wolontariusza [data dostępu: 30.06.2021].
 12. www 6, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-akcyjny [data dostępu: 30.06.2021].
 13. www 7, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-pracowniczy [data dostępu: 30.06.2021].
 14. www 8, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariatopiekunczy [data dostępu: 30.06.2021].
 15. www 9, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-wiezniow [data dostępu: 30.06.2021].
 16. www 10, www.httz.pl/ [data dostępu: 30.06.2021].
 17. www 11, www.sjp.pwn.pl/sjp/wartosc;2534732.html [data dostępu: 30.06.2021].
 18. www 12, www.tumbopomaga.pl/ [data dostępu: 30.06.2021].
 19. Sprawozdania finansowe Fundacji Hospicyjnej (2009, 2010, 2019)
 20. Wstępne sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej (2020)
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu