BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Slow czy fast - wyzwania pandemii COVID-19 dla teorii i praktyki ekonomii
Slow or Fast - COVID-19 Pandemic Challenges for the Theory and Practice of Economics
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 97-112, tab., bibliogr. s. 109-112
Keyword
COVID-19, Organizacje międzynarodowe, Ekonomia
COVID-19, International organisations, Economics
Note
JEL Classification: B00, F02
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ukazanie ekonomii organizacji międzynarodowych, które w praktyce życia gospodarczego pośrednio i bezpośrednio wpływają na przyspieszenie lub spowolnienie gospodarki światowej w kontekście ewolucji globalizacji do obecnego etapu pandemizacji wraz z wyodrębnieniem szczególnej roli UE w tym zakresie. Metoda badań - Wykorzystano takie metody badań, jak studia literaturowe, analiza danych wtórnych, elementy komparatystyki.Wnioski - Wskazano na konieczność wzmocnienia programu badawczego ekonomii organizacji międzynarodowych w kontekście zmieniającego się i złożonego świata gospodarczego. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Jest to głos w dyskusji na temat roli i znaczenia organizacji międzynarodowych dla teorii ekonomii i jej praktyki w kontekście spowalniania i przyspieszania procesów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to present the economics of international organizations which, in the practice of economic life, directly and indirectly affect the acceleration or slowdown of the world economy in the context of the evolution of globalization to the present stage of pandemization, with the separation of the special role of the EU in this regard. Research method - The following metods were used: literature studies, secondary data analysis, and the elements of comaparitve studies.Results - The necessity to strengthen the research program of the economics of international organizations was indicated in the context of the changing and complex economic world.Originality /value /implications /recommendations - It is a voice in the discussion on the role and impor-tance of international organizations for the economic theory and its practice in the context of slowingdown and accelerating economic processes. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antipova T. (2021) Coronavirus Pandemic as Black Swan Event. In: Antipova T. (eds) Integrated Science in Digital Age 2020. ICIS 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 136. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49264-9_32
 2. Altman A. S., Bastian, 2020, DHL Global connectedness index. https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/spotlight-g04-global-connectedness-index-2020.pdf
 3. Bauman Z., 2005, Europa niedokończona przygoda, WL, Kraków.
 4. Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M.. Malaga K , 2021, Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19, "Gospodarka narodowa", (305), DOI: 10.33119/GN/132485 .
 5. Bartoszewicz A., 2021, Tymczasowe środki pomocy publicznej w okresie pandemii COVID-19 odpowiedzią UE na kryzys gospodarczy. Modele pomocy publicznej w wybranych krajach i koncepcja wsparcia zaproponowana przez UE [w:] .. Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej. Zybała A., Bartoszewicz A. Księżopolski A., Elipsa.
 6. Bergeijk P. A.G. van, 2019, Deglobalization 2.0: Trade and Openness During the Great Depression and the great depression, Edward Elgar Publishing USA.
 7. Bierzanek R., J. Symonides, 2004, Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Bhagwati J., 2004, In defense of globalization with a new afterword, Oxford University Press.
 9. Bhagwati J. , 2002, Wolny handel dziś, Ekonomiczne idee na nowe Milenium, Cedewu, Warszawa.
 10. Bochenek M., 2016, Historia rozwoju ekonomii, t. 6: Współczesne szkoły ekonomiczne, UMK, Toruń.
 11. Borowski J., 2015, Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania, "Optimum. Studia ekonomiczne" nr (6) 78, DOI: 15290/ose.2015.06.78.05.
 12. Coutinho C.S., Heterodoxy in Economic Thought: Marx Keynes Kalecki Schumpeter, Createspace Independent Publishing Platform 2018.
 13. Czech K. A., Karpio M. ,Wielechowski T. Woźniakowski D., Żebrowska-Suchodolska, 2020, Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii covid-19, SGGW, Warszawa.
 14. Duncan Ch., Scott S., 2020, Czarna śmierć, Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych, Bellona.
 15. European Parliamentary Research Service 2020, European Parliament, Slowing down or changing track? Understanding the dynamics of 'Slowbalisation', European Parliamentary Research Service, Titievskaia J., Kononenko V., Navarra C., Stamegna C., Zumer K., PE 659.383 -2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659383/EPRS_IDA(2020)659383_EN.pdf
 16. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/research-and-analysis.
 17. Harold J. , 2010, Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys? Scholar , Warszawa.
 18. Horodocka A., 2017, Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 99.
 19. Grottel M., 2016, Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, "International Business and Global Economy", no. 35/1.
 20. Góralczyk W., Sawicki S.,2020, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. GUS, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/onz-organizacja-narodow-zjednoczonych/imf-miedzynarodowy-fundusz-walutowy/[dostęp 07. 2021]
 22. Executive Summary of KOF's Economic Forecast for Summer 2021.
 23. Instytucje i prawo Unii Europejskiej, 2020, J. Barcz, M. Barcz, A. Wyrozumska, Seria Akademicka, Wolters Kluwers. Warszawa.
 24. Janik W.J, 2016,Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje. Wybór tekstów z komentarzem, Elbląg.
 25. Jajuga K., 2015, Regulacje a ocena ryzyka, Acta Universitatis Wratislaviensis, "Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław, no 3695.
 26. Problemy gospodarki światowej, 2010, Kuczmarska M., Pietryka I., (red.), PTE Toruń.
 27. Klimczuk A., 2021, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka [w:] .. Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej. Zybała A., Bartoszewicz A. Księżopolski A., Elipsa .
 28. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, rady europejskiej, rady, europejskiego banku centralnego, europejskiego banku inwestycyjnego i euro grupy. Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19 COM/2020/112 final , https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0112
 29. Matera R., Skodlarski J., 2004, 2021, Gospodarka światowa. Geneza i ewolucja do czasów pandemii, PWN, Warszawa.
 30. Morawski, W. 2010, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, PWN.
 31. Olechowski A. P., 2019, Ekologiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa [w:] Bezpieczeństwo w Polsce i Europie Wybrane aspekty, (red.) Górski G., Garczewski K., Garczewska A., Potoczek A., Monografie Kolegium Jagiellońskiego, Toruń.
 32. OECD, https://stats.oecd.org/
 33. Olesiuk A., Vashchenko M., 2013, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Key tekst.
 34. Rifkin J., 2005, Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, Warszawa.
 35. Rzepka A., 2014, Globalizacja w teorii i praktyce, Silva rerum, Poznań.
 36. Sandmo A., 2011, Economics evolving. A history of economic thought, Princeton University Press.
 37. Paleczny T., ONZ wobec procesów globalizacji, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 1.
 38. Rohac D., Dlaczego wciąż potrzebujemy wolnego handlu i globalizacji, mBank - CASE Seminar Proceedings Zeszyty mBank - CASE 2019, 2021/ Nr 166.
 39. Stigler J. G., The Theory of Economic Regulation, The Bell Journal of Economics and Management Science Vol. 2, No. 1 (Spring, 1971).
 40. Stiglitz J. E., Ludzie chcą zysku nie wyzysku. Postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Warszawa 2020.
 41. The Yearbook of International Organizations, https://uia.org/yearbook
 42. Waden W., Deglobalization: Ideas for a New World Economy (Global Issues), Zed Books 2004.
 43. Wysokińska Z., Witkowska J., Unia Europejska w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
 44. Wróbel A., Interakcje państwa i rynku w procesie liberalizacji handlu międzynarodowego przejawy i znaczenie, "Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach" 2015 nr 210 .
 45. Verde A., 2017, Is globalisation doomed?, The Economic and Political Threats to the Future of Globalisation.
 46. Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów, Golinowska S., Zabdyr-Jamroz M. z udziałem: Magnavita N. , Scheres J. , Nartowski R. , Tomczak D. , Czuba I., Löblová O., Halik R., "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", 2020 Tom 18, 1.
 47. Ziewiec G., Trzy fale globalizacji. Rozwój , nadzieje, rozczarowanie 1870-1913, 1950-1973, 1980-?, INE, PAN, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu