BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Uprzednie porozumienia cenowe w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Advance Pricing Agreements in Poland and Other Member States of the European Union
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 142-157, rys., bibliogr. s. 155-157
Keyword
Ryzyko podatkowe, Ceny transferowe, Prawo podatkowe
Tax risk, Transfer pricing, Tax regulations
Note
JEL Classification: H21, H25, H87, K34
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Wskazanie na uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzia stanowiącego pomoc dla podatników w ograniczaniu ryzyka podatkowego oraz ocena funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat czasu negocjacji. Metoda badań - Analiza danych empirycznych (z okresu 2015-2019), analiza aktów prawnych w aspekcie ekonomicznym, studia literatury przedmiotu. Wnioski - Uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie minimalizacji ryzyka podatkowego obowiązują w Polsce w stosunkowo krótkim okresie. Analizą objęto dane z 5 lat. Pozwala to na sformułowanie pozytywnej oceny funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy sugerowaną zmianą w funkcjonowaniu jest skrócenie średniego czasu negocjacji uprzednich porozumień cenowych, m.in. poprzez rozważenie wprowadzenia uproszczonej procedury występowania o uprzednie porozumienia cenowe. Oryginalność/wartość/implikacje /rekomendacje - Badania dotyczące uprzednich porozumień cenowych nie są rozwinięte ani w Polsce, ani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tym samym rezultaty prezentowane w niniejszym artykule można uznać za nowatorskie oraz prowadzące w przyszłości do pogłębionych analiz. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Indicating the Advance Pricing Agreement (APA) as a tool to help taxpayers in reducing tax risk and assessing the functioning of APAs in Poland compared to other European Union Member States through the prism of the time of negotiations. Research method - The analysis of empirical data (from the period 2015-2019), the analysis of legal acts in economic terms, studies of the literature on the subject. Results - Advance Pricing Agreements, as a tax risk minimization tool, have been in force in Poland for a relatively short period of time. The analysis covered data from 5 years. This enabled the formulation of a positive assessment of the functioning of APAs in Poland in comparison to other Member States of the European Union. On the basis of the analysis, the suggested change in operation should be shortening the average time of negotiating APAs, e.g. by considering the introducion of a simplified procedure for requesting Advance Pricing Agreements. Originality /value / implications /recommendations - Research on advance pricing agreements is not developed, neither in Poland nor in other Member States of the European Union, therefore the results presented in this article can be considered innovative and implying the in-depth analyses. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arslan S., 2019, Importance Of The Transfer Pricing In Multinational Enterprises, [w:] Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, Meciar M., Gökten K., Eren A.A. (red.), IJOPEC Publication Limited, London.
 2. Biernacki K., 2017, Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H", nr LI, 5, s. 19-26, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.19.
 3. Brodzka A., 2018, Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumieniach podatkowych - analiza polskich rozwiązań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 33-42.
 4. Brychta K., Sulik-Górecka A., 2019, Legal Regulation for Advance Pricing Agreements in the Czech Republic and Poland - a Comparative Case Study, "Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis", nr 67, 1, s. 209-224, DOI: 10.11118/actaun201967010209.
 5. Brzeziński B., 2011, Relacje między administracją podatkową a podatnikami - od konfrontacji do współpracy, "Studia Finansowoprawne", nr 2, 35-43.
 6. Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., 2016, Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H", nr L, 1, s. 449-458, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.449.
 7. Eden L., Byrnes W., 2018, Transfer pricing and state aid: the unintended consequences of advance pricing agreements, "Transnational Corporations", nr 25, 2, s. 9-36.
 8. Felis P., 2008, Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 90, s. 26-44.
 9. Ioana I., 2017, Advance Pricing Agreements and Double Taxation - Key Concepts in the Context of Transfer Pricing, "Ovidius University Annals, Economic Sciences Series", nr XVII, 2, s. 565-570.
 10. Sołtysik M., 2015, Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 120, s. 105-117, DOI: 10.18276/epu.2015.120-08.
 11. Sosnowski M., 2016, Transfer Pricing Issues in Taxation of Related Entities, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 431-447, DOI: 10.15611/pn.2016.451.35.
 12. Strategie podatkowe przedsiębiorstw, 2013, Ciupek B., Famulska T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 13. Szlęzak-Matusewicz J., 2017, Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 87, 3, cz. 2, s. 53-65, DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-05.
 14. Szymczak M., 2020, Good Practice for Transfer Pricing in selected OECD Countries, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 64, 9, s. 119-130, DOI: 10.15611/pn.2020.9.09.
 15. Zbudniewek A., 2007, Problem cen transferowych - dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 81, s. 133-151.
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1406.
 17. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. 2019, poz. 2200.
 18. www1, https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org. development.desa.financing/files/2020-03/Manual-TP-2017.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 19. www2, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1 [data dostępu: 23.07.2021].
 20. www3, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/12th-altern_res.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 21. www4, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-12/jtpf0152016 enapastatistics.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 22. www5, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/ 2016_jptf_apa_statistics_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 23. www6, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-10/statistics_ on_advance_pricing_agreements_2017_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 24. www7, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-07/apa-and-map-2019-3.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 25. www8, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-04/ apas_2019.docx.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
 26. www9, http://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/2200-sprawozdanie-o-realizacji-uprzedniego-porozumienia-cenowego-dla-celow-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych-apa-c.html [data dostępu: 23.07.2021].
 27. www10, https://www.podatki.gov.pl/media/7095/statystyki-stan-na-30-06-2021.pdf [data dostępu: 23.07.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu