BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dróżdż Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dynamika rynku drzewnego w Polsce w latach 2000-2020
The Dynamics of Timber Market in Poland Between 2000 and 2020
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2022, vol. 2(1), s. 1-19, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Analiza rynku, Rynek drzewny, Przemysł drzewny
Market analysis, Wood market, Wood industry
Note
JEL Classification: Q23, L110.
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie charakterystyki elementów polskiego rynku drzewnego w latach 2000-2020 oraz określenie zmian zachodzących w jego strukturze. Część teoretyczna opiera się na zgodnej z tematyką kwerendzie polsko i anglojęzycznej literatury przedmiotu. Część empiryczna została sporządzona na podstawie statystycznych danych wtórnych z Głównego Urzędu Statystycznego, które posłużyły do analizy rynku. Na rynku drzewnym w Polsce zależnie od etapu produkcji stwierdza się występowanie wszystkich struktur rynkowych: monopol na rynku surowca drzewnego, konkurencję monopolistyczną na rynku materiałów i półfabrykatów drzewnych i na rynku wyrobów z drewna. Specyficzna dla analizowanego rynku jest stabilność wielkości popytu, podaży i ceny w okresie ostatnich dwóch dekad (z wyjątkiem 2007 i 2011 roku), która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przemysłu drzewnego w Polsce i stwarza dogodne warunki dla rozwoju sektora leśno-drzewnego gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the characteristics of Polish timber market between year 2000 and 2020 as well as defining the changes in its structure. The theoretical part is based on compatible with the subject query of Polish and English subject literature. The empirical part was prepared on the basis of secondary statistical Data obtained from the Central Statistical Office, which were used to analyze the market. On the timber market in Poland, depending on the stage of production, all market structures are existing: monopoly in the field of raw materials, monopolistic competition on the wooden materials and semi-fabricants market as well as on the timber products market. There is a specific stability for the analysed market, regarding the volume of the demand, supply and price, in the period of the last two decades (except years 2007 and 2011), however it contributes to the correct functioning of the timber industry in Poland and creates favorable development conditions for the forest-based economy sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, K. (2010). Cenowa elastyczność popytu na drewno na pierwotnym lokalnym rynku drzewnym w Polsce. Sylwan, 154(2), 130-138.
 2. Buijs, A., & Lawrence, A. (2013). Emotional conflicts in rational forestry: Towards a research agenda for understanding emotions in environmental conflicts. Forest Policy and Economics, 33, 104-111.
 3. Bumgardner, M., Johnson, S., Luppold, W., Maplesden, F., & Pepke, E. (2014). Markets and market forces for lumber. The Global Forest Sector - Changes, Practices, and Prospects. Boca Raton, s. 41-76.
 4. Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Kania, I., Rybkowski, A., Peszat, K., Charkiewicz, J., Kwiatkowski, M., & Sętorek, A. (2015). Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Drewno i meblarstwo - raport końcowy. Warszawa: Geoprofit, Ecorys.
 5. Gaston, C. (2004). Wood market trends in Japan. Vancouver: 10. Internationales Holzbau- -Forum.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2001-2021). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001-2021. Warszawa: GUS
 7. Grzegorzewska, E. (2019). Uwarunkowania rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Warszawa.
 8. Kalkulator inflacji (2022). Pobrano z: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/ kalkulatory/kalkulator-inflacji (dostęp: 14.05.2022).
 9. Kaputa, V. (2004). Rynek materiałów drzewnych w Polsce. Intercathedra, 20, 74-78.
 10. Klimczak, B. (2006). Mikroekonomia. Wyd. 7. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 11. Lock, P., Legg, P., Whittle, L., & Black, S. (2021). Global Outlook for Wood Markets to 2030: Projections of future production, consumption and trade balance, ABARES report to client prepared for the Forest and Wood Products Australia. Canberra, November. https://doi.org/10.25814/76wa-v824. CC BY 4.0
 12. Łuczak, M., & Paschalis-Jakubowicz, P. (2013). Uwarunkowania rynku drzewnego w Lasach Państwowych w latach 1918-2008. Sylwan, 157(7), 506-515.
 13. Marciniec, T., & Szkoda, M. (2013). Analiza łańcucha dostaw surowca drzewnego. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 14(3), 1497-1506.
 14. Piszczek, M., Janusz, A., & Kuc, M. (2012). O konieczności nowego wymiaru promocji drewna - pozyskanie i sprzedaż drewna podstawą finansowania i wypełniania przez las funkcji społecznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 32(3), 205-211.
 15. Polek-Duraj, K. (2016). Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności organizacji w ujęciu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa tartacznego. Przegląd Nauk Stosowanych, 12, 54-65.
 16. Ratajczak, E. (2003). Rynek drzewny w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 37, 317-328.
 17. Ratajczak, E., & Bidzińska, G. (2009). Specyfika sektora drzewnego jako dziedziny gospodarki. W: Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce. Red. E. Ratajczak. Poznań: Instytut Technologii Drewna, s. 49-61.
 18. Ratajczak, E., Bidzińska, G., Szostak, A., Noskowiak, A., & Herbeć, M. (2011). Uwagi wstępne. W: Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Red. E. Ratajczak. Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 19. Ratajczak, E., & Szostak, A. (2009). Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce. Poznań.
 20. Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G., & Leszczyszyn, E. (2018). Market in wood by-products in Poland and their flows in the wood sector. Drewno, 61(202), s. 6-20.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2007 Nr 251, poz. 1885; zm.: Dz.U. 2009 Nr 59, poz. 489, 2017, poz. 2440 oraz 2020, poz. 1249
 22. Starecki, A. (1994). Technologia tworzyw drzewnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 23. Wanat, L., & Klus, S. (2015). Sytuacja konkurencyjna branży i mezoekonomiczne aspekty polityki sektorowej państwa na przykładzie rynku drzewnego w Polsce. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 1, 41-55.
 24. Zajączkowski, S., & Neroj, B. (2019). Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania. Darłówek: Konferencja Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody.
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2022.02.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu