BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprowski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Stosunek polskich studentów do koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego
The Attitude of Polish Students to the Concept of Unconditional Basic Income
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2022, vol. 2(1), s. 20-36, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bezwarunkowy dochód podstawowy, Badania ankietowe, Pomoc społeczna
Basic income, Questionnaire survey, Social assistance
Note
JEL Classification: H530, I380, P160
summ.
Abstract
W grudniu 2020 roku Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport Bezwarunkowy dochód podstawowy - nowy pomysł na państwo opiekuńcze? analizujący stosunek Polaków do idei bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). W swoim badaniu PIE nie wyodrębnił jednak specyficznej grupy, jaką są studenci wyższych uczelni. Niniejszy artykuł jest pierwszym w Polsce przedstawiającym wyniki badań przeprowadzonych na grupie studentów, dotyczących ich stosunku do BDP. W badaniu ankietowym wzięło udział 99 studentów polskich uczelni. Jego wyniki pokazały, że 57% ankietowanych jest przeciwne idei bezwarunkowego dochodu podstawowego. Z badania wynika również, że ankietowanym studentom to świadczenie finansowe nie jest potrzebne do codziennego funkcjonowania. Analizowane badanie uzupełnia wyniki przedstawione w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego(abstrakt oryginalny)

In December 2020, the Polish Economic Institute published the report Unconditional basic income - a new idea for a welfare state? analyzing the attitude of Poles to the idea of unconditional basic income (UBI). However, in this research, PEI did not distinguish a specific group, which are university students. This publication is the first publication in Poland presenting the results of research conducted on a group of students on their attitude towards UBI. 99 Polish students took part in the survey. Its results showed that 57% of respondents are against the idea of an unconditional basic income. The study also shows that the surveyed students do not need this financial benefit for every****day functioning. The analyzed study complements the results presented in the report of the Polish Economic Institute.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artener, A. (2019). Is unconditional basic income feasible in capitalism? Pobrano z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03017605.2019.1678266?journalCo de=rcso20 (dostęp: 19.05.2021).
 2. Bank Danych Makroekonomicznych. (2021). Pobrano z: https://bdm.stat.gov.pl/ (dostęp: 22.06.2021).
 3. Benecke, M. (2020). Niemcy testują bezwarunkowy dochód podstawowy. Droga dla Europy? Pobrano z: https://www.dw.com/pl/niemcy-testuj%C4%85-bezwarunkowy -doch%C3%B3d-podstawowy-droga-dla-europy/a-55710873 (dostęp: 22.06.2021).
 4. Brooks, J. (2021). Alaska Senate approves state budget with $2,300 dividend, but critics say it's a 'raid' on the Permanent Fund. Pobrano z: https://www.adn.com/ politics/alaska-legislature/2021/05/20/alaska-senate-approves-state-budget-with-2300- dividend-but-critics-say-its-a-raid-on-the-permanent-fund/ (dostęp: 25.06.2021).
 5. Friedman, M. (2018). Kapitalizm i wolność. Gliwice: Helion.
 6. Fundacja Republikańska. (2020). Mapy wydatków i dochodów państwa 2019. Pobrano z: https://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2019/ (dostęp: 25.06.2021).
 7. Główny Urząd Statystyczny. (2020). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5487/14/7/1/zasieg_ubostwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2019_r.pdf (dostęp: 25
 8. Hasdell, R. (2020). What we know about universal basic income a cross-synthesis of reviews. Pobrano z: https://basicincome.stanford.edu/uploads/Umbrella%20Review %20BI_final.pdf (dostęp: 19.05.2021).
 9. Kukołowicz, P., Szarfenberg, R., & Trzeciakowski, R. (2020). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze? Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
 10. Murray, C. (2008). Guaranteed income as a replacement for the welfare state. Pobrano z: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.738.1533&rep=rep1&ty pe=pdf (dostęp: 19.05.2021).
 11. Nawrocka, E. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Warszawa: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Kancelaria Senatu.
 12. Sieroń, A. (2016). Money for nothing, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy. Pobrano z: https://mises.pl/wp-content/uploads/2016/08/Siero%C5%84_Money-for-nothing.pdf (dostęp: 19.05.2021).
 13. Szlinder, M. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społe czeństwa w XXI wieku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 14. Trykozko, M. (2020). Czy dochód podstawowy działa? Finlandia opublikowała osta teczne wyniki eksperymentu. Pobrano z: https://300gospodarka.pl/news/finlandia bezwarunkowy-dochod-podstawowy-skutki (dostęp: 22.06.2021).
 15. Van Parijs, P. (2000). A basic income for all. Boston Review. Pobrano z: https://boston review.net/forum/ubi-van-parijs/ (dostęp: 22.06.2021)..06.2021).
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2022.02.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu