BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosonoga Jacek (Uczelnia Łazarskiego)
Title
Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych na tle prawnoporównawczym
Accelerated Proceedings in Criminal Cases on a Comparative Law
Source
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 57-78, bibliogr. 115 poz.
Keyword
Postępowanie karne, Prawo karne, Regulacje prawne, Prawo międzynarodowe
Criminal procedure, Criminal Law, Legal regulations, International law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został problematyce postępowania przyspieszonego. Omówiono w nim przesłanki zastosowania tego trybu w prawie polskim i przedstawiono je na tle regulacji przyjętych w innych krajach, w tym m.in.: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Założeniami opracowania były: ocena polskich rozwiązań prawnych oraz wykazanie podstawowych różnic i podobieństw zachodzących pomiędzy poszczególnymi krajami. (abstrakt oryginalny)

The paper covers the issue of accelerated penal procedure. It discusses conditions for application of this procedure under Polish law and presents them against the background of regululations in force in other countries, i.e. Germany, France, Spain, Portugal and Belgium. The assumption of the study was to assess Polish legal solutions and to demonstrate the basic differences and similarities between laws of each of afresaid countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bafia J., Bednarzak J., Fleming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1971.
 2. Bereżnicki M., Działanie z błahego powodu jako przesłanka warunkująca chuligański charakter czynu, Pal. 1968, nr 6.
 3. Berthel L., Postępowanie przyspieszone we Francji, Pr. Europ. w Pr. 2008, nr 2.
 4. Bojarski T., Glosa do uchwały SN z dnia 20 września 1973 r., VI KZP 26/73, PiP 1974, z. 6.
 5. Buchała K., Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 1975 r., VI KZP 2/75, PiP 1976, z. 8-9.
 6. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998.
 7. Christin A., Comparutions immédiates. Enquête sur une pratique judiciaire, Paryż 2008.
 8. Cieślak W., Obrona trybu przyspieszonego - czyli niezależność według prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego, Pal. 2015, nr 7-8.
 9. Cieślak W., Postępowanie przyspieszone, w: F. Prusak (red.), System prawa karnego procesowego. T. XIV. Tryby szczególne, Warszawa 2015.
 10. Cychosz P., Zimmermann S., Funkcjonowanie nowego trybu przyspieszonego. Sprawozdanie z badań, CzPKiNP 2008, nr 1.
 11. Ćwiąkalski Z., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 15 kwietnia 1986 r., sygn. VI KZP 55/85, OSPiKA 1988, nr 1, poz. 7.
 12. Ćwiąkalski Z., Tarnawski M., Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 1975 r., VI KZP 2/75, OSPiKA 1976, z. 10.
 13. Darmorost-Sierocińska E., Zwalczanie przestępczości o charakterze chuligańskim - powrót do przeszłości drogą ku przyszłości?, GS 2006, nr 2.
 14. Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary, Warszawa 1976.
 15. Dudzik B., Postępowanie przyspieszone w Kodeksie postępowania karnego, Prokur. 2007, nr 1.
 16. Dziedzic K., Postępowanie przyśpieszone na przykładzie Sądu Rejonowego w Kłodzku, Prz. Więzien. Pol. 2008, nr 61.
 17. Eichstaedt K., Postępowanie przyspieszone, Prok. i Pr. 2007, nr 6.
 18. Falandysz L., Czynnik nietrzeźwości w przestępstwie o charakterze chuligańskim, Probl. Alk. 1967, nr 8.
 19. Fingas M., Wokół problemu fakultatywności inicjowania trybu przyspieszonego, ZSWPiAUG 2008.
 20. Franczak J., Gwarancje rzetelnego procesu a postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), SIL 2010, t. XIII.
 21. Frankowski S., Glosa do postanowienia SN z dnia 29 grudnia 1969 r., Rw 1415/69, PiP 1972, z. 1.
 22. Frankowski S., Przestępstwo o charakterze chuligańskim, PiP 1965, z. 8-9.
 23. Gaberle A., Zasada trafnej reakcji na przestępstwo a postępowanie uproszczone, przyspieszone i nakazowe, w: S. Waltoś, Z. Doda, A. Światłowski, J. Rybak, Z. Wrona (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993.
 24. Gliniecki W., Przyspieszanie i usprawnianie postępowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 2007, nr 2.
 25. Góral R., Czy chuligaństwo dorosłych jest fikcją prawną?, Probl. Alk. 1968, nr 7-8.
 26. Grzegorczyk T., Nowy model postępowania przyspieszonego w sprawach karnych, Prok. i Pr. 2010, nr 4.
 27. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
 28. Grzegorczyk T., Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jako surogat aktu oskarżenia, w: A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi S. Stachowiakowi, Warszawa 2008.
 29. Grzeszczyk W., Postępowanie przyspieszone. Zbiór przepisów, Warszawa 2007.
 30. Grzeszczyk W., Przebieg postępowania przyspieszonego - po nowelizacji k.p.k., Prok. i Pr. 2007, nr 4.
 31. Grzeszczyk W., Przesłanki postępowania przyspieszonego w nowej postaci, Prok. i Pr. 2007, nr 3.
 32. Hanausek T., Chuligaństwo jako potencjalny czynnik kryminogenny, Probl. Krym. 1969, nr 77.
 33. Hodgson J., French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution of Crime in France, Oxford 2005.
 34. Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 35. Hofmański P., Po co nam "nowe" postępowanie przyspieszone?, w: K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Warszawa 2007.
 36. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. III, Warszawa 2007.
 37. Hudzik M., Kuczyńska H., Glosa do postanowień SN z dnia 11 lutego 2004 r., sygn. III KK 304/03, z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK 67/04, z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. V KK 344/04, PS 2005, nr 3.
 38. Jakubowski J., Z problematyki metodologicznej badań prawnoporównawczych, PiP 1963, nr 7.
 39. Janczukowicz K., O pojęciu "zagrożenia karą" w świetle obowiązującego prawa karnego, NP 1990, nr 1-3.
 40. Jaros-Skwarczyńska J., Skwarczyński H., Postępowanie przyspieszone jako nowy instrument w pracy organów ścigania i sądów, EP 2007, nr 1; Mon. Praw. 2007, nr 2.
 41. Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Postępowanie przyspieszone - analiza rozwiązań ustawowych, w: I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007.
 42. Kabat A., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 15 kwietnia 1986 r., sygn. VI KZP 55/85, NP 1987, nr 1.
 43. Kabat A., Glosa do uchwały SN z dnia 27 sierpnia 1972 r., VI KZP 57/71, NP 1973, nr 6.
 44. Kala D., Postępowanie przyspieszone a standardy rzetelnego procesu, w: idem (red.), Praworządność i jej gwarancje, Warszawa 2009.
 45. Kasiński J., Usprawnienie postępowania przyspieszonego w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, w: J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Olsztyn 2010.
 46. Kaucz A., Myrna B., Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania, w: L. Bogunia (red.), Problemy prawa karnego, t. XXV, Wrocław 2009.
 47. Kempara E., Kilka uwag o chuligańskim charakterze przestępstw przeciwko karności, WPP 1968, nr 2.
 48. Kmiecik R., Kwestia poczytalności oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym, Prok. i Pr. 2017, nr 5.
 49. Kochanowski J., Reakcja na drobne przestępstwa musi być szybka, Rzeczposp. 2007, nr 63.
 50. Kołodziejczyk A., Postępowanie przyspieszone (uwagi krytyczne), Prok. i Pr. 2008, nr 7-8.
 51. Komorniczak W., Czy istnieją "pobudki chuligańskie"?, GSiP 1970, nr 24.
 52. Kosonoga J., Glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 7/04, Prok. i Pr. 2005, nr 2.
 53. Kosowski J., Pouczenie pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym, w: D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.
 54. Kostrzewa H., Rozważania na temat chuligaństwa, WPP 1965, nr 2.
 55. Kowalska L., Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze chuligańskim w odniesieniu do nieletnich, NP 1968, nr 11.
 56. Kruszyński P., Ocena zmian legislacyjnych w zakresie postępowania przyspieszonego, w: G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy prawa i procesu karnego.
 57. Księga poświęcona pamięci prof. A. Kaftala, Warszawa 2008.
 58. Kubala W., Działanie w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, WPP 1977, nr 1.
 59. Kubala W., Glosa do wyroku SN z dnia 7 maja 1974 r., Rw 236/74, OSPiKA 1975, z. 9.
 60. Kubala W., Znamię "publicznie" w ujęciu kodeksu karnego, NP 1976, nr 3.
 61. Kubec Z., Chuligaństwo w świetle wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1966 r., Probl. Alk. 1966, nr 11-12.
 62. Kudrelek J., Postępowanie przyspieszone na etapie czynności przesądowych, Polic. 2008, nr 1.
 63. Kudrelek J., Postępowanie przyspieszone w stadium sądowym, Polic. 2008, nr 2.
 64. Kudrelek J., Propozycje zmian w trybie przyspieszonym, Polic. 2009, nr 3.
 65. Marczuk M., Sądy 24-godzinne już latem. Wymiar sprawiedliwości. Obrońcy z urzędu, GP 2006, nr 64.
 66. Mathias É., Procédure pénale, Bréal 2007.
 67. Młynarczyk Z., Z badań nad problematyką przestępczości o charakterze chuligańskim, Probl. Krym. 1967, nr 66.
 68. Momot S., Ważny A., Postępowanie przyspieszone w praktyce, Prok. i Pr. 2009, nr 11-12.
 69. Montero Aroca J., Gómez Colomer J.M., Montón Redondo A., Barona Vilar S., Derecho jurisdiccional III. Proceso Penal, Walencja 2004.
 70. Morawski J., Chuligaństwo - anatomia pojęcia, GSiP 1970, nr 16.
 71. Morawski J., Przestępczość o charakterze chuligańskim młodocianych, Warszawa 1975.
 72. Morawski J., Przyczynek do etiologii przestępczości chuligańskiej, Probl. Alk. 1970, nr 3.
 73. Nowicki K., Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIII, Wrocław 2008.
 74. Nowikowski I., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 lutego 1976 r. - VI KZP 29/75, OSPiKA 1979, nr 11, poz. 34.
 75. Obuchowski Sz., Postępowanie przyspieszone w świetle lipcowej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Pal. 2016, nr 11.
 76. Osiadacz Z., Przestępstwa o charakterze chuligańskim rozpoznawane w trybie przyspieszonym, ZP-A 1971, nr 20.
 77. Paluszkiewicz H., Kilka uwag o konsensualizmie w postępowaniu przyspieszonym, w: A. Przyborowska-Klimczak i A. Tarach (red.), Iudicium et Scientia. Księga Jubileuszowa Prof. R. Kmiecika, Warszawa 2011.
 78. Paluszkiewicz H., Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym, w: D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.
 79. Paprzycki L.K., Rzetelność postępowania przyspieszonego, w: A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Prof. S. Stachowiakowi, Warszawa 2008.
 80. Pepłowski J., Chuligański charakter czynów według naszego ustawodawstwa i niektórych krajów socjalistycznych, ZN WSO w Szczytnie 1977, nr 4.
 81. Prusak F., Sarnowski L., Skibicki J., Czynniki wyróżniające przestępstwa o charakterze chuligańskim, Bydgoszcz 1970.
 82. Raczak Z., Funkcjonowanie sądów 24-godzinnych w praktyce, PS 2009, nr 1.
 83. Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007.
 84. Rybak J., Glosa do uchwały SN z dnia 20 maja 1992 r., sygn. I KZP 16/92, OSP 1993, nr 9, poz. 171.
 85. Rybicki M., Badania prawnoporównawcze. Ich znaczenie dla rozwoju nauk prawnych i dla praktyki, w: A. Łopatka, Metody badania prawa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 86. Rypiński A., Chuligaństwo - przestępstwo kwalifikowane, GSiP 1969, nr 13.
 87. Sánchez Rodríguez J.M., Atestado policial: algo más que denuncia, http://noticias.juridicas.com/ conocimiento/articulos-doctrinales/4510-atestado-policial:-algo-mas-que-una-denuncia/.
 88. Sikora A., Nowak M., Oskarżony w trybie przyspieszonym. Odformalizowanie trybu postępowania karnego a gwarancje procesowe jednostki, w: D. Gil (red.), W kierunku odformalizowania postępowania sądowego, Lublin 2017.
 89. Skupiński J., Glosa do wyroku SN z dnia 17 lipca 1978 r., Rw 252/78, PiP 1979, z. 7.
 90. Sobczak K., Tryb uproszczony i wyższe kary w jednej nowelizacji. W dyskusji nad projektem ustawy o sądach 24-godzinnych odżyje spór: szybko czy surowo, Rzeczposp. 2006, nr 34.
 91. Sowiński P.K., Szybciej, ale czy lepiej? Ograniczenie prawa oskarżonego do obrony wynikające z "odmiejscowienia" niektórych czynności procesowych w postępowaniu przyspieszonym, w: M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, Lublin 2012.
 92. Stefański R.A., Środki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998.
 93. Szczotka A., Postępowanie przyspieszone w procesie karnym, w: L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXII, Wrocław 2008.
 94. Szerer M., Sąd Najwyższy o chuligaństwie, Pal. 1965, nr 7-8.
 95. Szwacha J., Chuligański charakter przestępstwa według nowego kodeksu karnego, NP 1970, nr 1.
 96. Szwacha J., Pobudki przestępstwa o charakterze chuligańskim, NP 1966, nr 10.
 97. Szwacha J., Pojęcie działania "publicznie" i działania "w miejscu publicznym", Probl. Praw. 1972, nr 9.
 98. Szwacha J., Sporne problemy na tle stosowania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, NP 1965, nr 11.
 99. Światłowski A., Historia pewnej kompromitacji. O przywróceniu trybu przyspieszonego w sprawach o przestępstwa, w: B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Prof. Z. Hołdy, Warszawa 2011.
 100. Światłowski A., Odmiejscowienie, dwumiejscowość czy zdalność? Nowy fajerwerk w polskim procesie, w: M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, Lublin 2012.
 101. Światłowski A.R., Omówienie uchwały SN z dnia 20 maja 1992 r., sygn. I KZP 16/92, "Edukacja Prawna" 1994, nr 8.
 102. Tokarczyk R.A., Komparatystyka prawnicza, Kraków-Lublin 1997.
 103. Tosza S., Postępowanie przyspieszone w hiszpańskiej procedurze karnej. Wybrane zagadnienia, CzPKiNP 2007, nr 2.
 104. Wierzbicki W., Chuligaństwo w przepisach prawa karnego materialnego i procesowego, SI. MO 1970, nr 3.
 105. Wiliński P., Postępowanie przyspieszone - tzw. sądy 24-godzinne, w: H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. M. Owocowi, Poznań 2008.
 106. Wizelberg Z., Kluczowe zagadnienia interpretacyjne ustawy antychuligańskiej, Pal. 1966, nr 2.
 107. Wizelberg Z., Kryteria czynu chuligańskiego na tle orzecznictwa sądowego, NP 1965, nr 7-8.
 108. Wizelberg Z., W poszukiwaniu formuły prawnej chuligaństwa, NP 1966, nr 2.
 109. Wolter W., Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 29 marca 1976 r., sygn. VI KZP 46/75, NP 1976, nr 9.
 110. Wolter W., Glosa do uchwały SN z dnia 10 sierpnia 1972 r., U 3/72, PiP 1973, z. 2.
 111. Woźniak K.M., Pokrzywdzony występkiem chuligańskim a model postępowania przyspieszonego, w: D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.
 112. Wróbel W., Tryb przyspieszony i występek chuligański w projekcie ustawodawczym, Prokur. 2006, nr 3.
 113. Zabłocki S., Deja vu, czyli to już było. Prawo karne; postępowanie przyspieszone pisane cyrylicą, Rzeczposp. 2006, nr 34.
 114. Zgryzek K., Prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym - krok wstecz, w: K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007.
 115. Zocchetto F., Juger vite, juger mieux? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux, https://www.senat.fr/rap/r05-017/r05-017.html.
Cited by
Show
ISSN
1897-5577
Language
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.13/j.kosonoga
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu