BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Piotr (Uczelnia Łazarskiego)
Title
Odpowiedzialność cywilna za wypadki lotnicze podmiotów innych niż użytkownik statku powietrznego
Civil Liability of Entities other than Aircraft Users for Aviation Accidents
Source
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 94-107, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Odpowiedzialność cywilna, Wypadki lotnicze, Prawo lotnicze, Transport lotniczy
Civil liability, Plane accidents, Aviation law, Air transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek wypadku lotniczego to przede wszystkim odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone pasażerom oraz odpowiedzialność użytkownika statku powietrznego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Możliwe jest jednak również przypisanie odpowiedzialności innym podmiotom, takim jak producent statku powietrznego, organizacja obsługowa, zarządzający lotniskiem, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego czy nawet nadzór lotniczy. Artykuł analizuje możliwe podstawy odpowiedzialności tych podmiotów. Poza jego zakresem pozostaje odpowiedzialność cywilna personelu lotniczego. (abstrakt oryginalny)

Liability for damage caused as a result of an aviation accident means first of all liability of an air carrier for damage done to passengers and liability of an aircraft user for damage done to third persons. However, it is also possible to impute liability to other entities, such as an aircraft manufacturer, a service institution, en entity managing an aerodrome, an institution providing air traffic services, or even aviation supervision authorities. The article analyses potential grounds for those entities' liability. Liability of aviation personnel is not covered in the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. David Mc Clean J. (red.), Shawcross and Beaumont Air Law, Warszawa 2016.
 2. Bradley Wendel W., Technological Solutions to Human Error and How They Can Kill You: Understanding the Boeing 737 Max Products Liability Litigation, "Journal of Air Law and Commerce" 2019, vol. 84, iss. 3, s. 379 i n.
 3. Chatzipanagiotis M., Liability Aspects of Air Traffic Services Provision, "Air and Space Law" 2007, nr 4-5.
 4. Contissa G., Sartor G., Liabilities and automation in aviation, "Proceedings of the SESAR Innovation Days" 2012.
 5. Correia V., Certification Issues Revealed by the 737 Max Crisis: A Comparative Approach from a European Perspective, "Air and Space Law" 2020, vol. 45 (3).
 6. Diederiks-Vershoor I., An Introduction to Air Law, wyd. 8, 2006., Kluwer Law International.
 7. Kaczyńska S., Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego, w: Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego, red. K. Łuczak, Katowice 2015.
 8. Kasprzyk P., Postępowanie w sprawie wypadku lotniczego a postępowanie cywilne, "Przegląd Sądowy" 2009, nr 4.
 9. Konert A., Aviation Accidents Involving Boeing 737 MAX: Legal Consequences, "Ius Novum" 2019, nr 3.
 10. Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010.
 11. Konert A., Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Uberlingen, "Ius Novum" 2015, nr 3.
 12. Konert A., Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa 2014.
 13. Konert A., Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa 2014.
 14. Konert A., Kotliński M., U-Space - Civil Liability for damages caused by Unmanned Aircraft, "Transportation Research Procedia" 2020, vol. 51.
 15. Rembieliński A.,Olszewski M., Niektóre zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za wypadki lotnicze, "Nowe Prawo" 1964, nr 7-8.
 16. Markiewicz M.T., Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, internetowy "Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2017, nr 2 (6).
 17. Żylicz M., Prawo lotnicze, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1897-5577
Language
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.15/p.kasprzyk
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu