BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łazarska Aneta (Uczelnia Łazarskiego)
Title
Skład sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
Second Instance Court's Bench Composition in Civil Proceedings
Source
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 130-151, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Sądownictwo, Kodeks postępowania cywilnego, Sąd Apelacyjny, Regulacje prawne
Judicature, Code of Civil Procedure, Court of Appeal, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie skutków nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzonych Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. w zakresie zmiany składu sądu w postępowaniu apelacyjnym. Nowe rozwiązania budzą liczne kontrowersje i w wielu aspektach ingerują w niezawisłość sędziowską. Po pierwsze, odwracając zasadę składów kolegialnych na rzecz jednoosobowych, nie zapewniono wystarczających gwarancji kontynuacji tak zwanych starych spraw w niezmienionym składzie, co może naruszać zasadę niezmienności składów. Po drugie, powierzając wyłącznie czynnikowi administracyjnemu prezesowi sądu decydowanie o składzie sądu, nie zapewniono wystarczających gwarancji poszanowania niezawisłości sędziowskiej. Sprzeciw budzi decydowanie przez prezesa sądu o tym, czy zachodzi potrzeba wyznaczenia składu z uwagi na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Nie jest rzeczą prezesa ocenianie charakteru sprawy, którą rozstrzyga sędzia. Kwalifikowane przesłanki zaś do ustanowienia składu kolegialnego sprawią, że przedmiotowa regulacja będzie niezwykle rzadko stosowana. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the effects of the amendment to the Code of Civil Procedure introduced by the Act of May 28, 2021. in the scope of changing the bench composition of the court in appeal proceedings. The new solutions are controversial and in some respects interfere with the independence of judges. By reversing the principle of collegial composition in favor of one-person composition, there were insufficient guarantees for the continuation of the so-called unchanged composition of old cases, which may violate the principle of unchanged composition. Second, by entrusting only the administrative factor to the president of the court, deciding on the composition of the court did not provide sufficient guarantees for the respect of judicial independence. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artymiak G., Pojęcie, zakres, definicja zasady kolegialności w znaczeniu opisowym, w: P. Wiliński (red.), Zasady procesu karnego. System Prawa Karnego Procesowego, t. III, cz. 2, Warszawa 2014.
 2. Cieślak S., Założenia aksjologiczne postępowania cywilnego - propozycja sformułowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej, w: Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Jurysprudencja nr 14, red. S. Cieślak, Łódź 2021.
 3. Defecińska K., Skład sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym, "Przegląd Sądowy" 1993, nr 6.
 4. Harla A., Charakter precedensowy sprawy cywilnej w rozumieniu k.p.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 4.
 5. Jędrzejewska M., Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 6. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 7. Koniuszewski S., Przewodniczący wydziału a przewodniczący rozprawy, "Głos Sądownictwa" 1937, nr 7-8.
 8. Łazarska A., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. I Komentarz, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.
 9. Łazarska A., Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Warszawa 2018.
 10. Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012.
 11. Łazarska A., System losowego przydziału spraw w praktyce sądowej, Lex 2019.
 12. Markiewicz K., Wpływ regulacji "covidowych" na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność składów sądów odwoławczych, "Polski Proces Cywilny" 2022, nr 1.
 13. May J., Skład sądu w postępowaniu cywilnym, postępowaniu cywilnym, w: K. Lubiński (red.), Studia z prawa publicznego, Toruń 2001.
 14. Olaś A., Kolegialność a jednoosobowość - skład sądu I instancji w procesie cywilnym: doświadczenia i perspektywy, "Polski Proces Cywilny" 2020, nr 3.
 15. Piotrowski R., Sędziowie a władza wykonawcza, "Studia Iuridica" 2008, r. XLVIII.
 16. Piotrowski R., Status ustrojowy sędziego a zakres i charakter zarządzeń nadzorczych, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015.
 17. Piotrowski R. (red.), Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2021.
 18. Pytlewska M., System Losowego Przydziału Spraw jako gwarancja bezstronnego prawa do sądu w kontekście Unii Europejskiej, "Prawo w Działaniu" 2019, nr 40.
 19. Rosenberg L., Schwab K.H., Gottwald P., Zivilprozessrecht, München 2010.
 20. Rygiel P., Losowy przydział spraw cywilnych w sądzie drugiej instancji, "Przegląd Sądowy" 2019, nr 2.
 21. Sanetra W., Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, "Przegląd Sądowy" 2011, nr 9.
 22. Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne, Warszawa 1947.
 23. Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932.
 24. Waśkowski E., Zasady procesu cywilnego, "Rocznik Prawniczy Wileński" 1930.
 25. Wengerek E., Zasada kolegialności w postępowaniu cywilnym, "Państwo i Prawo" 1959, nr 3.
 26. Zembrzuski T., Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2017.
 27. Zembrzuski T., Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania, "Polski Proces Cywilny" 2022, nr 1.
 28. Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz t. I, art. 1-366, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.
Cited by
Show
ISSN
1897-5577
Language
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.17/a.lazarska
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu