BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kita Aleksandra (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Uwarunkowania wprowadzenia nowego zawodu medycznego (asystent lekarza) w polskim systemie ochrony zdrowia
Conditions for Introducing a New Medical Profession (Physician Assistant) in the Polish Health Care System
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 112-122, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Personel medyczny, System ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna
Medical staff, Health care system, Health care
Note
summ.
Abstract
Niniejsza praca odwołuje się do wybranych zagadnień podjętych w pracy dyplomowej stworzonej przez autorkę w latach 2020-2022 podczas studiów podyplomowych MBA w Sektorze Ochrony Zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Głównym celem jest analiza procesu powstawania nowego zawodu medycznego - asystenta lekarza, jako potencjalnej możliwości niwelowania braków kadrowych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W pracy zaprezentowano dane dotyczące liczby lekarzy w Polsce na tle innych państw europejskich. Omówiono także wybrane propozycje związane z próbami poprawy sytuacji w tym zakresie. Odwołano się również do systemu lecznictwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie asystenci lekarzy funkcjonują od wielu lat. Ponadto przedstawiono obecny zarys propozycji zawodu asystenta lekarza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie "chirurgicznej asysty lekarza". W pracy zaprezentowano także wyniki autorskiego badania dotyczące nastawienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do nowych zawodów medycznych oraz odniesiono się do pochodzących głównie ze stron internetowych opinii środowiska medycznego w tym zakresie. W końcowej części pracy przedstawiono wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań związanych z wprowadzaniem nowych zawodów medycznych w kraju. (fragment tekstu)

Shortage of medical staff is a growing problem in most countries, also in Poland. There is a growing demand for medical staff in connection with longer life expectancy and on a macro scale, the aging of society. An important idea for reducing this problem is to introduce new medical professions. However, this issue arouses controversy and opinions on it are divided. The paper presents data on the number of physicians in Poland compared to other European countries and discusses selected proposals related to attempts to improve the situation in this area. Reference has also been made to the example of the United States, where physician assistants have been functioning for many years. Moreover, the current outline of a proposal for the occupation of a physician assistant in Poland has been presented, with particular emphasis on specialization in "surgical physician assistance". The paper also presents the results of the author's study on the attitude of primary care physicians towards new medical professions and refers to the opinions of the medical community in this respect, mainly from websites. Finally, the paper presents conclusions and recommendations for further actions related to the introduction of new medical professions in the country. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Naczelna Izba Lekarska, informacje statystyczne, zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego, 2021, Centralny Rejestr Lekarzy: https://nil.org.pl/uploaded_files/1633418981_za-wrzesien-zestawienie-nr-01.pdf (dostęp: 27.10.2021).
 2. OECD, Health at a Glance: Europe 2020, 2020, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2020_82129230-en (dostęp: 29.10.2021).
 3. Majewska M., Polska ma najmniej lekarzy w całej Unii Europejskiej, https://pulsmedycyny.pl/polska-ma-najmniej-lekarzy-w-calej-unii-europejskiej-977230 (dostęp: 30.10.2021).
 4. Majewska M., MZ potwierdza: będzie kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych. Ostra reakcja środowiska, https://pulsmedycyny.pl/mz-potwierdza-bedzie-ksztalcenie-lekarzy-w-szkolach-zawodowych-ostra-reakcja-srodowiska-1128355 (dostęp: 3.10. 2021).
 5. Stanowisko Nr 103/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 października 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, https://nil.org.pl/aktualnosci/5686-stanowisko-pnrl-ws-zawodowek-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow (dostęp: 5.10. 2021).
 6. Nie ma innej możliwości uzupełnienia braku lekarzy niż zwiększenie liczby studentów, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260729,czarnek-nie-ma-innej-mozliwosci-uzupelnienia-braku-lekarzy-niz-zwiekszanie-liczby-studentow.html (dostęp: 28.10.2021).
 7. Zawada A., Wiceminister zdrowia: Ponad 7 tys. studentów medycyny będzie mogło ubiegać się o kredyt na studia, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8305724,studenci-medycyny-kredyt-na-studia-piotr-bromber-wywiad-mz.html (dostęp: 2.01.2022).
 8. Kurzyńska E., Ile kosztują studia medyczne? Sprawdziliśmy czesne na uczelniach, https://pulsmedycyny.pl/ile-kosztuja-studia-medyczne-sprawdzilismy-czesne-na-uczelniach-934622 (dostęp: 20.12. 2021).
 9. Rząd przyjął projekt ustawy o kredytach na studia medyczne, https://www.gov.pl/web/zdrowie/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-kredytach-na-studia-medyczne (dostęp: 24.10.2021).
 10. Ojczyk J., Lekarze potrzebują asystentów, najpilniej - chirurdzy, https://www.prawo.pl/zdrowie/asystent-lekarza-dlaczego-potrzebuja-ich-chirurdzy-kiedy-i-gdzie,509731.html (dostęp: 15.12.2021).
 11. World Scholarship Forum, https://worldscholarshipforum.com/pl/accredited-physician-assistant-pa-schools-in-georgia/ (dostęp: 17.12.2021).
 12. Rada Pracodawców RP, http://rada.pracodawcyrp.pl/wp-content/uploads/2017/03/Newsletter_opieka_zdrowotna_marzec_2019-r.pdf (dostęp: 5.11.2021).
 13. Zembala M., Pielęgniarka asystentem lekarza?, https://www.pielegniarki.info.pl/files/98dd10d220bb79bd82dd8728df5a8064544.pdf (dostęp: 6.11.2021).
 14. U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/ooh/healthcare/physician-assistants.htm (dostęp: 20.10.2021).
 15. U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/ooh/healthcare/physician-assistants.htm#tab-6 (dostęp: 25.10.2021).
 16. Niedzielski: to lekarze chcieli wprowadzenia asystenta chirurg. Chirurdzy: nie było szerszych konsultacji, https://pulsmedycyny.pl/niedzielski-to-lekarze-chcieli-wprowadzenia-zawodu-asystenta-chirurga-1125036 (dostęp: 8.11.2021).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2021r., poz. 2131).
 18. Asystent lekarza oddziału ratunkowego: w gdańskim UCK to już rzeczywistość, https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Asystent-lekarza-oddzialu-ratunkowego-w-gdanskim-UCK-to-juz-rzeczywistosc,222038,1.html (dostęp: 3.12.2021).
 19. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 20. Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdzie się leczyć?, 2021, Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/490/Gdzie_sie_leczyc/ (dostęp: 15.10.2021).
 21. Gorbaniuk O., Stopień zwrotu ankiet pocztowych w badaniach marketingowych w świetle doświadczeń nauczycieli akademickich polskich uczelni, "Rocznik Nauk Społecznych" 1999; t. 27: 12.
 22. Gorbaniuk O., Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w świetle badań eksperymentalnych, "Rocznik Nauk Społecznych" 2000-2001, t. 28-29: 12.
 23. https://www.facebook.com/PCh.Skalpel/posts/364480848355040 (dostęp: 22.10.2021).
 24. Chirurgiczna asysta lekarza recepta na brak chirurgów? Lekarze są innego zdania, https://pulsmedycyny.pl/chirurgiczna-asysta-lekarza-recepta-na-brak-chirurgow-lekarze-sa-innego-zdania-1123732 (dostęp: 2.12.2021).
 25. Nowy zawód medyczny. NRL ostro: to doprowadzi do felczeryzacji medycyny, https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowy-zawod-medyczny-NRL-ostro-to-doprowadzi-do-felczeryzacji-medycyny,223622,14.html (dostęp: 29.10.2021).
 26. Nowy zawód medyczny budzi kontrowersje. Ekspert uspokaja "Nie doprowadzi to do felczeryzacji medycyny", https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowy-zawod-medyczny-budzi-kontrowersje-Ekspert-uspokaja-Nie-doprowadzi-do-felczeryzacji-medycyny,224066,14.html (dostęp: 29.10.2021).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.015.15769
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu