BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugaj Justyna M. (WSB University in Dąbrowa Górnicza), Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Jagiellonian University in Cracow), Jędrzejczyk Paulina (University of Applied Labour Studies w Mannheim (Germany))
Title
Generation Y Employees Career Engagement : Poland and Germany
Zaangażowanie w rozwój kariery przedstawicieli pokolenia Y z Polski i Niemiec : wyniki badań
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 6 (149), s. 26-43, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Human Resource Management
Keyword
Pokolenie Y, Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Badania ankietowe, Wyniki badań
Generation Y, Professional career, Career development, Questionnaire survey, Research results
Note
JEL Classification: M54, J21, J24
summ., streszcz., The study, entitled Generation Y Men and Women in the Labor Market, was funded under a cooperative research project implemented by the Jagiellonian University in Cracow and the University of Applied Labor Studies in Mannheim
Country
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
Rozwój kariery zawodowej jest zagadnieniem analizowanym zarówno przez badaczy, jak i praktyków. Łączy się on z koniecznością określenia stopnia zaangażowania w karierę zawodową pracownika. Można go zmierzyć, posługując się na przykład Skalą Zaangażowania w Karierę (Career Engagement Scale) wprowadzoną w 2014 roku przez Hirschiego, która to skala została wykorzystana do ustalenia poziomu zaangażowania w karierę zawodową przedstawicieli pokolenia Y. Celem artykułu było ustalenie zaangażowania młodych ludzi pochodzących z dwóch odmiennych kulturowo rynków (Polski i Niemiec) w karierę zawodową oraz zidentyfikowanie potencjalnych różnic wynikających z ich płci i kraju, w którym budują swoją karierę. Wymagało to realizacji badania ankietowego online wśród 772 kobiet i mężczyzn z Polski i Niemiec. Zgodnie z wynikami badani przedstawiciele pokolenia Y charakteryzują się przeciętnym stopniem zaangażowania w karierę, niezależnie od płci i kraju. Natomiast można zauważyć różnice dotyczące poszczególnych zachowań składających się na wykorzystaną skalę, szczególnie w odniesieniu do analizowania własnych możliwości i słabości oraz dobrowolnego rozwoju umiejętności. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z Niemiec wykazują się w tych obszarach większą proaktywnością niż respondenci z Polski. Artykuł przygotowany jest z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości w subdyscyplinie zarządzanie zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

Generation Y career development has been analyzed by both researchers and practitioners. It often necessitates determining the degree of employee engagement in different career behaviors. This can be measured using the Career Engagement Scale introduced by Hirschi in 2014. In the present study, the scale was used to determine the degree of career engagement among representatives of Generation Y from two culturally different markets (Poland and Germany) and to identify the potential differences in engagement relative to gender and country where the respondents build their careers. An online survey was conducted among a group of 772 Polish and German men and women for that purpose. The results demonstrated an average degree of career engagement among respondents, regardless of gender and country. However, there were differences with respect to various career-related behaviors, particularly in terms of (1) serious thinking about personal values, interests, abilities, and weaknesses, and (2) voluntarily participating in further education, training, or other activities in support of the career. Both males and females from Germany are more proactive in these areas as compared to respondents from Poland. The paper was prepared from the perspective of Management and Quality Sciences in the sub-discipline of Human Resource Management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abubakar, A. M., Yazdian, T. F., and Behravesh, E. (2018). A Riposte to Ostracism and Tolerance to Workplace Incivility: A Generational Perspective. Personnel Review, 47(2), 441-457. DOI: 10.1108/PR-07-2016-0153.
 2. Arora, N. and Dhole, V. (2019). Generation Y: Perspective, Engagement, Expectations, Preferences and Satisfactions from Workplace: A Study Conducted in Indian Context. Benchmarking: An International Journal, 26(5), 1378-1404. DOI: 10.1108/BIJ-05-2018-0132.
 3. Baudchon, H., Colliac, S., and Derrien, G. (2022). Eurozone: Dynamism and Tensions of the Labour Market (Issues 22-03). Eco Flash.
 4. Becker-Schmidt, R., Knapp, G. A., and Schmidt, B. (1985). Eines ist zuwenig, beides ist zuviel: Erfahrungen von Arbeiterfrauen zwischen Familie und Fabrik Bonn: Verlag Neue Gesellschaft.
 5. Bischof-Köhler, D. (2006). Von Natur aus anders. 3. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart.
 6. Bohnet, I. (2017). What Works. Wie das Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann, München.
 7. Brailovskaia, J. and Bierhoff, H. W. (2020). The Narcissistic Millennial Generation: A Study of Personality Traits and Online Behavior on Facebook. Journal of Adult Development 27(1): 23-35. DOI: 10.1007/s10804-018-9321-1.
 8. Deal, J. J., Altman, D. G., and Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at Work: What We Know and What We Need to Do (If Anything). Journal of Business and Psychology, 25(2), 191-199. DOI: 10.1007/s10869-010-9177-2.
 9. Dziopak-Strach, A. (2018). Management of Employees' Commitment in the Context of Generational Changes in the Workplace. Studia i Prace WNEiZ, 51(51), pp. 143-152. https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-13.
 10. Egerová, D., Komárková, L., and Kutlák, J. (2021). Generation Y and Generation Z Employment Expectations: A Generational Cohort Comparative Study from Two Countries. E&M Economics and Management, 24(3), pp. 93-109. DOI: 10.15240/tul/001/2021-03-006.
 11. Frey, A., Jedrzejczyk, P., Olesch, J. R., and Petersen. J. (2022). Vertreter: innen der Generationen Y und Z: Werte, Anforderungen, Erwartungen und Berufsorientierung aus der Perspektive diverser Stakeholder, in Frey, A., Jedrzejczyk, P., Olesch, J. R., and Petersen. J. (2022), Dialog und Diversity, Lang Verlag, Frankfurt (Main), pp. 185-226.
 12. Gadomska-Lila, K. (2020). Systemy wartości pracowników różnych pokoleń [The value systems of the employees belonging to various generations]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2(133), 25-38. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0731.
 13. Guillot-Soulez, C. and Soulez, S. (2014). On the Heterogeneity of Gen-Y Job Preferences, Employee Relations, 36(4), pp. 319-332.
 14. Harter, J. K., Schmidt, F. L., and Hayes, T. L. (2001). Business-unit-level Relationship between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279.
 15. Hirschi, A. (2015). Konzepte zur Förderung von Laufbahnentwicklung im 21. Jahrhundert [Concepts for promoting career development in the 21st century], in Zihlmann, R. (Hrsg.), Berufswahl in Theorie und Praxis (4. Auflage). Bern: SDBB.
 16. Hirschi, A. and Freund, P. A. (2014). Career Engagement: Investigating Intraindividual Predictors of Weekly Fluctuations In Proactive Career Behaviors. Career Development Quarterly, 62(1), 5-20. DOI: 10.1002/j.2161-0045.2014.00066.x.
 17. Hirschi, A., Freund, P. A., and Herrmann, A. (2014). The Career Engagement Scale: Development and Validation of a Measure of Proactive Career Behaviors. Journal of Career Assessment, 22(4), pp. 575-594. DOI: 10.1177/1069072713514813.
 18. Hoffmann, E. (2020). Generation friedliche Revolution - Jugend 2020, Herausgeberin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
 19. Iszkowska, J., Kawecka, K., Lázár, J., Matécsa, M., Nawrocki, P., Novak, J., Róna, D., and Štverková, I. (2021). Win-win: How Empowering Women Can Benefit Central and Eastern Europe. McKinsey & Company.
 20. Kopertyńska, M. W. and Kmiotek, K. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y [Building Generation Y employee engagement], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Economic University of Wrocław Scientific Papers]. Management Forum, 4, (348), pp. 39-48.
 21. Kuron, L. K., Lyons, S. T., Schweitzer, L., and Ng, E. S. (2015). Millennials' Work Values: Differences Across the School to Work Transition. Personnel Review, 44(6), pp. 991-1009.
 22. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Warsaw: PWE Polish Economic Publishers.
 23. Juchnowicz, M., Mazurek-Kucharska, B., and Turek, D. (2018). Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru [Diagnosis of the quality of human capital in the organization: Measurement methods and tools]. Warsaw: PWE Polish Economic Publishers.
 24. Łochnicka, D. (2015). Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji [Worker engagement as a determinant of organizational development], Studia Prawno-Ekonomiczne [Legal-Economic Studies], 44, pp. 317-334.
 25. Meret, C., Fioravanti, S., Iannotta, M., and Gatti, M. (2018). The Digital Employee Experience: Discovering Generation Z. In C. Rossignoli, F. Virili, S. Za (Hrsg.), Digital Technology and Organizational Change. Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society. Lecture Notes in Information Systems and Organisation (pp. 241-256). Cham, Switzerland: Springer.
 26. Młokosiewicz, M. (2019). Wartości integrujące pokolenia w miejscu pracy [Values integrating generations in the workplace]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], (6), pp. 89-102.
 27. Muskat, B. and Reitsamer, B. F. (2020). Quality of Work Life and Generation Y: How Gender and Organizational Type Moderate Job Satisfaction. Personnel Review, 49(1), pp. 265-283. DOI: 10.1108/PR-11-2018-0448.
 28. Okurame, D. (2014). Moderator Effects of Gender in the Job Insecurity-Career Engagement Relationship: A Nigerian Study. International Journal of Business and Management, 9(6), pp. 141-150. DOI: 10.5539/ijbm.v9n6p141.
 29. Petruzziello, G., Chiesa, R., and Mariani, M. G. (2021). La Career Engagement Scale Proprietà psicometriche della versione italiana. Counseling, 14(3), pp. 94-104. DOI: 10.14605/CS1432107.
 30. Popli, S. and Rizvi, I. A. (2016). Divers of Employee Engagement: The Role of Leadership Style. Global Business Review, 17(4), pp. 965-976.
 31. Rathi, N. and Lee, K. (2017). Understanding the Role of Supervisor Support in Retaining Employees and Enhancing Their Satisfaction with Life. Personnel Review, 46(8), pp. 1605-1619.
 32. Robinson, D., Perryman, S., and Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement, IES Research Networks.
 33. Rump, J. (2019). So tickt die Zukunft.vwb Unternehmermagazin, 6, pp. 15-19.
 34. Samul, J., Kobylińska, U., and Rollnik-Sadowska, E. (2018). Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy [Perceiving the professional career against a backdrop of other values: Young people on the labor market]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1(120), pp. 87-98.
 35. Shell Deutschland. (Hrsg.) (2010). Jugend 2010: 16. Shell Jugendstudie. Frankfurt: Fischer.
 36. Shuck, B., Reio, T. G., and Rocco, T. S. (2011). Employee Engagement and Defining the Construct, Human Resource Development Review, 14(4), pp. 427-445.
 37. Smolbik-Jęczmień, A. (2020). Różnice w podejściu do kształtowania kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokoleń BB, X i Y [Differences in approach to shaping a professional career among representatives of Generations X and Y]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2(133), pp. 9-23. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0730.
 38. Stor, M., Haromszeki, Ł. (2020). Kształtowanie zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy w jednostkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw międzynarodowych - wyniki badań empirycznych [Shaping the engagement of workers and work satisfaction in foreign branches of Polish international companies], in H. Czubasiewicz (Editor), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi [Organizational success subject to conditions of the digital economy: Human resource management], University of Gdańsk Press, Gdańsk, pp. 53-82.
 39. Srivastava, M. and Banerjee, P. (2016). Understanding Gen Y. The Motivations, Values and Beliefs. Journal of Management Research, 16(3), pp. 148-164.
 40. Suar, D., Kumar Jha, A., Sekhar Das, S., Alat, P., and Patnaik, P. (2021). What Do Millennials Think of Their Past, Present, and Future Happiness, and Where Does Their Happiness Reside? Journal of Constructivist Psychology, 34(3), pp. 345-361. DOI: 10.1080/10720537.2020.1805657.
 41. Szabowska-Walaszczyk, A., Zawadzka, A., and Wojtaś, M. (2011). Zaangażowanie w prace i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera [Engagement in work and its correlates: Adapting the Schaufeli and Bakker UWES scales]. Psychologia i Życie [Psychology and Life], 10(1), pp. 109-124.
 42. Węc, J. J. (2016). Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Europäischen Union und ihre Herausforderungen. Myśl Ekonomiczna i Polityczna [Economic and Political Thought], 2016, 2(53), pp. 247-276.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2044
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu