BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kulturowa różnorodność pracowników w czasach nasilonej emigracji
Cultural Diversity of Employees in Times of Intensified Emigration
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2023, t. 150, nr 1, s. 10-23, bibliogr. 57 poz.
Human Resource Management
Keyword
Emigracja, Emigracja zarobkowa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kultura narodowa
Emigration, Economic emigration, Employees in enterprise, National culture
Note
JEL Classification: M12, M14, J15, J16
summ., streszcz.
Abstract
Obserwowany w ostatnich latach rozwój koncepcji różnorodności kulturowej pracowników odzwierciedla nie tylko jej wielowymiarowy charakter, ale także niezliczone sposoby konceptualizacji kultury. Ważnym czynnikiem przyspieszającym to zjawisko są nasilające się w ostatnich latach migracje, które zmienia- ją rynek pracy i kształtują kulturę społeczną. Celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak definiować współczesną kulturową różnorodność pracowników? Czy tradycyjne konstrukty, takie jak np. narodowość czy rasa, mają dziś takie znaczenie jak kiedyś? Czy w czasach kontaminacji kulturowej sensowne jest badanie kultury narodowej? Jakie są nowe wyzwania badawcze w obszarze kulturowej różnorodności pracowników? Do tego celu wykorzystano metodę przeglądu literatury, w tym także systematycznego przeglądu publikacji z bazy Web of Science. Kultura społeczna podlega dynamicznej kontaminacji, dlatego badanie tradycyjnie rozumianej tożsamości kulturowej i kultury narodowej staje się problematyczne. Klasyczne wyznaczniki tożsamości, takie jak: rasa, obywatelstwo, narodowość, powinny być stosowane w badaniach z dużą ostrożnością. Należy większą uwagę zwracać na nienormatywne tożsamości. W badaniach i praktyce zarządzania trzeba uwzględniać faktyczną tożsamość pracowników. Sporym wyzwaniem stają się badania komparatywne. Jednakże są one niezbędne do rozwoju koncepcji różnorodności poprzez testowanie konstruktów tej koncepcji w różnych kontekstach. Należy się koncentrować bardziej na badaniach jakościowych. (abstrakt oryginalny)

The development of the concept of employee diversity as observed over recent years reflects not only its multidimensional character, but also countless ways of conceptualizing culture. Escalating migrations over recent years play a crucial role in developing the concept of employee cultural diversity. Migrations change the labor market and change the social culture. It is for this reason that taking another look at the assumptions and constructs of the cultural diversity of employees (ROC) is justified. The article strives to find answers to questions of how to define the contemporary cultural diversity of employees and whether traditional constructs such as nationality and race are as important today as they had been up till now. What are the new research challenges? Does it make sense to study national culture in times of cultural contamination? A literature review was used to achieve these aims, including a systematic review of publications from the Web of Science database. Social culture is subject to dynamic contamination. Therefore, the study of traditionally understood cultural identity and national culture becomes problematic. Classic determinants of identity such as race, citizenship, and nationality should be used with caution in research. More attention should be paid to non-normative identities. In ROC research and ROC management it is the actual identity of the employee that should be considered. Comparative study is becoming a significant challenge. Nevertheless, these determinants are crucial to the development of the concept of diversity in testing the constructs of such a concept in various contexts. Researchers should concentrate more on qualitative research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clair, J. A., Humberd, B. K., Rouse, E. D., Jones, E. B. (2019). Loosening categorical thinking: Extending the terrain of theory and research on demographic identities in organizations. Academy of Management Review, 44(3), 592-617.
 2. Desfonteines, L., Korchagina, E., Varnaev, A., Semenova, J. (2019, March). Organizational culture of trade enterprises in the context of modern demographic challenges and applying information technologies. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 497(1), 012117. IOP Publishing.
 3. Duello, T. M., Rivedal, S., Wickland, C., Weller, A. (2021). Race and genetics versus 'race'in genetics: a systematic review of the use of African ancestry in genetic studies. Evolution, Medicine, and Public Health, 9(1), 232-245.
 4. DW.com.(2022)https://www.dw.com/pl/eksperci-u atwi -uzyskanie-obywatelstwa-niemiec/a-57425090).
 5. Forsal.pl. (2022). Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce?. Pobrane z: https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8366607, ukraina-liczba-uchodzcow-w-polsce-najnowsze- dane.html.
 6. Gadomska-Lila, K. (2017). Różnorodność kulturowa i jej implikacje w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 44(2), 13-24.
 7. Gallegos P., Wasserman I., Ferdman B. (2021). The Dance of Inclusion. W: R. S. Bernstein, P. F. Salipante, J. Y. Weisinger (red.), New Ways of Moving With Resistance in (150-165). Performance Through Diversity and Inclusion: Leveraging Organizational Practices for Equity and Results. Routledge.
 8. Glinka, B. (2010). Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na za- rządzanie. W: B. Glinka, A. Jelonek (red.), Zarządzanie Międzykulturowe (51-71). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 9. Glinka, B. (2018). Immigrant entrepreneurship as a field of research. Problemy Zarządzania, 16(1-73), 25-39.
 10. Guillet, B. D., Pavesi, A., Hsu, C. H., Weber, K. (2019). Is there such a thing as feminine leadership? Being a leader and not a man in the hospitality industry. Interna- tional Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(7), 2970-2993.
 11. Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: software of the mind. London: McGraw-Hill, UK.
 12. Hofstede, G. (2004), 'Epidialogue'. W: H. Vinken, J. Soeters, P. Ester (red.), Comparing Cultures: Dimensions of Culture in a comparative perspective. Leiden: Brill, 270-278.
 13. IOM UN Migration (2022), World Migration Report 2022. Pobrane z: https:// worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/.
 14. Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Kulkarni, M. (2015). Language-based diversity and faultlines in organizations. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 128-146.
 16. Meleady, R., Vermue, M., Seger, Ch. (2020). Evidence of a dynamic association between intergroup contact and intercultural competence. Group Processes & Inter- group Relations, 24(8). DOI:10.1177/1368430220940400.
 17. Mincer, T. (2012). Kulturowe rozumienie pojęcia rasy. Prace Kulturoznawcze, 14(1), 115-128.
 18. Minkov, M., Kaasa, A. (2021). A test of the revised Minkov-Hofstede model of culture: Mirror images of subjective and objective culture across nations and the 50 US states. Cross-Cultural Research, 55(2-3), 230-281.
 19. Moczydłowska, J. M. (2019). Menedżerowie o praktyce zarządzania różnorodnością pokoleniową (wyniki badań jakościowych). Human Resource Management/Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 127(2).
 20. Naik, K., Bobade, A. (2017, September). Relationship Between Workforce Diversity and Effectiveness of Indian BPO Organization. In 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business.
 21. Nowicka, E. (2006). Świat człowieka-świat kultury. Warszawa: PWN.
 22. Ostrowski, Ł. (2000). Mowa o rasizmie. Pojęcie rasizmu we współczesnej polskiej prasie antyfaszystowskiej i skrajnie nacjonalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 23. Palmberger, M. (2022). Migrants and New Media: Digital Ethnography, Transnatio- nalism, and Superdiversity. W: The Oxford Handbook of Superdiversity (1-14). Fran Meissner, Nando Sigona, and Steven Vertovec. Pobrane z: https://ksa.univie.ac.at.
 24. Peterson, M. F. (2007). The heritage of cross cultural management research: Impli- cations for the Hofstede chair in cultural diversity. International Journal of Cross Cultural Management, 7(3), 359-377.
 25. Rakowska A. (2019). Diversity management in Poland. Diversity within Diversity Management, 21, 197-216.
 26. Rakowska A. (2021) Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji. Istota, dylematy, wyzwania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 27. Rekordowa liczba imigrantów zarobkowych w Polsce. Niezaspokojony popyt. Pobrane z: https://www.rp.pl/rynek-pracy/art19323661-rekordowa-liczba-imigrantow-zarobkowych- w-polsce-niezaspokojony-popyt.
 28. Repke, L., Benet-Martínez, V. (2019). The interplay between the one and the others: Multiple cultural identifications and social networks. Journal of Social Issues, 75(2), 436-459.
 29. Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(2, 3), 21-31.
 30. Romo,V. (2021). Michelle Wu is Boston's first woman and first person of color elected mayor. Pobrane z: https://www.npr.org/2021/11/02/1051720391/boston-mayor-michelle- wu-elected?t=1655582374477.
 31. Rudolph, C. W., Kunze, F., Zacher, H. (2019). Getting objective about subjective age: Introduction to a special issue. Work, Aging and Retirement, 5(4), 265-272.
 32. Sitko-Lutek A. (2018). Aspekty złożoności kultury organizacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 33. Tenhiälä, A., Giluk, T. L., Kepes, S., Simon, C., Oh, I. S., Kim, S. (2016). The Research-Practice gap in human resource management: A Cross-Cultural study. Human Resource Management, 55(2), 179-200.
 34. The Great Climate Migration Has Begun (2020). Pobrane z: https://www.nytimes.com/ interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html.
 35. Weiss, D., Weiss, M. (2019). Why people feel younger: Motivational and socialcognitive mechanisms of the subjective age bias and its implications for work and organizations. Work, Aging and Retirement, 5(4), 273-280.
 36. Wekesah, F. M., Mutua, E. N., Izugbara, C. O. (2019). Gender and conservation agriculture in sub-Saharan Africa: a systematic review. International Journal of Agricultural Sustainability, 17(1), 78-91.
 37. World Migration Report, 2020. Pobrane z: https://worldmigrationreport.iom.int/wmr- -2022-interactive/.
 38. X Gender Marker Available on U.S. Passports Starting April 11, march 31, 2022. Pobrane z: https://www.state.gov/x-gender-marker-available-on-u-s-passports-starting- april-11/.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2922
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu