BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Przemysław (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Kobylińska Urszula (Politechnika Białostocka)
Title
Kulturowe aspekty partycypacji - ujęcie teoretyczne
Cultural Aspects of Participation: Theoretical Approach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2023, t. 150, nr 1, s. 94-111, tab., bibliogr. 56 poz.
Human Resource Management
Keyword
Kultura organizacyjna, Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie
Organisational culture, Employees' engagement, Management
Note
JEL Classification: O15, M12, M5
summ., streszcz.
Abstract
Zaangażowanie pracowników jest ważną koncepcją zarówno dla naukowców, jak też praktyków i menedżerów. Badania wykazały, że podnosi ono produktywność, satysfakcję z pracy, motywację, zadowolenie klienta, zwrot z aktywów, zyski i wartość dla akcjonariuszy (Bakker, Schaufeli, Leiter, Taris, 2008; Harter, Schmidt, Hayes, 2002; May, Zhu, Avolio, 2004; Schaufeli, Bakker, 2004). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa może okazać się ważnym elementem wzmacniania zaangażowania pracowników. Relacje pomiędzy partycypacją pracowniczą a kulturą organizacyjną były już analizowane w literaturze przedmiotu (Konopka, Zybała, 2018; Cabrera, Cabrera, Ortega, 2001; Liddell, 2005; Gold, 2018). Jednocześnie zauważa się, że w dorobku teoretycznym można spotkać nieliczne opracowania, które w kompleksowy sposób podchodzą do problematyki relacji pomiędzy rodzajem kultury organizacyjnej występującej w przedsiębiorstwie a stosowanymi narzędziami partycypacji pracowniczej. Stąd celem prezentowanego artykułu było dokonanie diagnozy istniejącego dorobku w powiązaniu różnych typów kultury organizacyjnej i stosowanych narzędzi partycypacji pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

Employee involvement is an important concept for scientists, practitioners, and managers. Research has shown that employee engagement increases productivity, job satisfaction, motivation, customer satisfaction, return on assets, profit, and shareholder value (Bakker et al., 2008; Harter et al., 2002; May et al., 2004; Schaufeli and Bakker, 2004). The organizational culture of a company may prove to be an important element in strengthening employee commitment. The relationship between employee participation and organizational culture has already been analyzed in the literature (Konopka and Zybała, 2018; Cabrera et al., 2001; Liddell, 2005; Gold, 2018). At the same time, it is noted that theoretical achievements are encompassed by few studies-studies that comprehensively approach the issue of the relationship between the type of organizational culture present in an enterprise and the tools of employee participation used. Hence, the aim of this article is to diagnose existing achievements in the field of linking various types of organizational culture and the applied tools of employee participation. The research question posed in the article is: How does the organizational culture present in an enterprise determine the use of participatory tools? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187-200.
 2. Bechtold, B. L. (1997). Toward a participative organizational culture: evolution or revolution?. Empowerment in Organizations, 5(1), 4-9.
 3. Bell, C., Chan, M., Nel, P. (2014). The Impact of Participative and Directive Leadership on Organisational Culture: An Organisational Development Perspective. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 1970-1985.
 4. Bellou, V. (2008). Identifying organizational culture and subcultures within Greek public hospitals. Journal of Health, Organization and Management, 22(5), 496-509.
 5. Benoliel, P., Somech, A. (2010). Who benefits from participative management?. Journal of Educational Administration, 48(3), 285-308.
 6. Birkinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. (2005). Management Innovation. AIM Working Paper Series: 021-July, 825-845.
 7. Błaszczyk, B. (2014). Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach. Szansa czy iluzja?. Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Studia Ekonomiczne, 3. Pobrane z: http://owe.pte.pl.
 8. Cabrera, E. F., Cabrera, A., Ortega J. (2001). Employee participation in Europe. Working Paper. Business Economics, 2, 1-25.
 9. Cameron, K. S., Quinn R.E. (2015). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Warszawa: Wolters Kluwer, 34-38.
 10. Flamholtz, E., Randle, Y. (2018). Kultura firmy. Warszawa: ICAN Institute.
 11. Gadomska-Lila, K. (2011), Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, 1, 124-133.
 12. Gadomska-Lila, K. (2014). Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 49-57.
 13. Garrad, L., Chamorro-Premuzic, T. (2017). How to Make Work More Meaningful for Your Team. Harvard Business Review Digital Articles, 2-4, 3.
 14. Gierszewska, G. (2012., The Japanese model of knowledge management. Foundations of Management, 4(1), 7-16.
 15. Goffee, R., Jones, G. (1996). What holds the modern company together?. Harvard Business Review. November-December, 133-148.
 16. Gold, M., O'Kelly, K. P., Ribarova, E., Atanasova, I. (2018). Bezpośrednia partycypacja w Europie. Raport porównawczy. European Commission - Employment, Social Affairs and Inclusion DG, Budget Heading 04.03 01 06, Sofia.
 17. Hamstra, M. R. W., Yperen N. W., van, Wisse, B., Sassenberg, K. (2014). Transformational and Transactional Leadership and Followers' Achievement Goals. Journal of Business and Psychology, 29(3). DOI: 10.1007/s10869-013-9322-9.
 18. Harter, J. K., Schmidt, F. L., Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a metaanalysis. Journal of applied psychology, 87(2), 268-279.
 19. Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations, Software of the Mind, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill.
 20. Ibrahim, L., Bahyaye, H. A. (2019). Participative Management and Employee Per- spective: Its Impact on Decision Making and Productivity in Nigeria. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, 19(7).
 21. Jago, A. G. (2017). A contrarian view: Culture and participative management. European Management Journal, 35, 645-650.
 22. Jung, T., Scott, T., Davies, H. T. O., Bower, P., Whalley, D., McNally, R., Mannion, R. (2009). Instruments for Exploring Organizational Culture: A Review of the Literature. Public Administration Review, 69(6).
 23. Kamiński, R. (2002). Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności w przedsiębiorstwie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(3-4), 47-60.
 24. Kim, S. (2002). Participative Management and Job Satisfaction: Lessons for Management. Public Administration Review, 62(2), 231-241.
 25. Knudsen, H., Busck, O., Lind, J. (2011). Work environment quality: the role of workplace participation and democracy. Work, Employment and Society, 25, 379-396.
 26. Konopka, D., Zybała, A. (2018). Direct participation in Poland. Warszawa: Warsaw School of Economics.
 27. Koopman, P. L., Wierdsma, A. F. M. (1998). Participative Management. W: P. J. D. Drenth, H. Thierry, C. J. de Wolff (red.), Handbook of Work and Organizational Psychology. Psychology Press.
 28. Kowalska-Napora, E. A., Chajęcki, M. (2019). Kultura organizacyjna - zarządzanie, reperkusje. Warszawa: Wyd. Marek Derewiecki.
 29. Liddell, W. (2005). Macroeconomic processes and regional economies management - Project GLOBE: A Large Scale Cross-Cultural Study of Leadership. Problems and Perspectives in Management, 3.
 30. Lorinkova, N., Pearsall, M., Sims, H. (2013). Examining the differential longitudinal performance of directive versus empowering leadership in teams. Academy of Management Journal, 56, 575.
 31. Mankins, M. (2013). The Defining Elements of a Winning Culture. Harvard Business Review. Pobrane z: https://hbr.org/2013/12/the-definitive-elements-of-a-winning-culture.
 32. May, D. R., Zhu, W., Avolio, B. J. (2004). The impact of ethical leadership behavior on employee outcomes: The roles of psychological empowerment and authenticity. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(1), 16-26.
 33. Mazur B. (2014). Zarządzanie z kulturą organizacyjną. Kierunki wpływu wymiarów kulturowych na zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV, 11. Część II. W: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 47-59.
 34. Mazur, B. (2013). Wpływ kultury na rozwój zasobów ludzkich w organizacjach. Economics and Management, 4, 34-48.
 35. Mazur, B. (2018). Model badawczy kultury organizacyjnej i jego zastosowania. W: M. Bojar, G. Gliszczyński, B. Mazur (red.), Różnorodność zarządzania - wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 115-129.
 36. Mendel, T. (2001). Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą. W: S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza - echa przeszłości czy perspektywy rozwoju. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 37. Moormann, J., Grau, C. (2017). Impact of organizational culture on business process performance: an investigation in the financial services industry. Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, 68, 136-139.
 38. Nowacki, R. (2010). Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa. W: R. Nowacki, M. W. Staniewski (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin, 13-34.
 39. O partycypacji obywatelskiej (2018). Pobrane z: http://www.batory.org.pl.
 40. Pardo-del-Val, M, Martınez-Fuentes, C., Roig-Dobon, S. (2012). Participative management and its influence on organizational change. Management Decision, 50(10), 1843-1860.
 41. Poutsma, E., Kalmi, P., Pendleton, A.D. (2006). The Relationship between Financial Participation and Other Forms of Employee Participation: New Survey Evidence from Europe. Economic and Industrial Democracy, 27, 637-667.
 42. Prajogo, D. I., McDermott, C. M. (2011). The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7), 712-735.
 43. Răducan, R., Răducan, R. (2014). Leadership and Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.322.
 44. Rigby, D., Bilodeau, B. (2018). Management Tools & Trends. New York: Bain & Company.
 45. Roozitalab, A., Majidi, M. (2017). Factors Affecting On Improvement Employee Empowerment (Case Study: Saipa Corporation). International Review, 1. DOI:10.5937/intrev1702009R.
 46. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relation- ship with burnout and engagement: A multisample study. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 25(3), 293-315.
 47. Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 48. Stevens, C. D., Ash, R. A. (2001). Selecting Employees For Fit: Personality And Preferred Managerial Style. Journal of ManageriaIssues, 13(4), 500-517.
 49. Strauss, G. (2006). Worker participation - Some under-considered issues. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 4, 778-803.
 50. Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 4(1), 11-15.
 51. Szydło, J. (2018). Kulturowe ramy zarządzania. Warszawa: Sophia.
 52. Toor, S., Ofori, G. (2008). Leadership versus Management: How They Are Different and Why. Leadership and Management in Engineering, 8, 68.
 53. Valverde-Moreno, M., Torres-Jimenez, M., Lucia-Casademunt, A.M., Muñoz-Ocaña, Y. (2019). Cross Cultural Analysis of Direct Employee Participation: Dealing With Gender and Cultural Values. Frontiers in Psychology, 10, 723.
 54. Westhuizen, D. W., van der, Pacheco, G., Webber, D. J. (2012). Culture, participative decision making and job satisfaction. International Journal of Human Resource Mana- gement, 23(13), 2661-2679.
 55. Wiewiora, A., Trigunarsyah, B., Murphy, G., Coffey, V. (2013). Organizational culture and willingness to share knowledge: A competing values perspective in Australian context. International Journal of Project Management, 31, 1163-1174.
 56. Wziątek-Staśko, A. (2017). Kultura organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego środowiska pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 118(5), 9-25.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2927
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu