BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadel Maciej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska)
Title
Prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - charakter prawny i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu
Priority Right in the Meaning of Article 34, para. 1, item 2 of the Act on Real Property Management - the Legal Nature and Admissibility of Assigning the Right under this Title
Source
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 17-24, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Roszczenia, Cesja wierzytelności
Real estate economy, Claims, Liability assignment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia charakteru prawnego uprawnienia z tzw. prawa pierwszeństwa (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Przeanalizowana została treść tego uprawnienia, jego zakres przedmiotowy oraz skutki jego naruszenia. Przedstawiono również rozważania dotyczące dopuszczalności cesji roszczeń (uprawnień) przewidzianych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, w tym rzeczonego uprawnienia z tytułu prawa pierwszeństwa. Kwestia ta nie była do tej pory przedmiotem szerszej analizy doktryny ani orzecznictwa sądowego.(abstrakt oryginalny)

This article addresses the matter of the legal nature of an entitlement under the so-called priority right (Article 34 of the Act on Real Property Management). It analyses the content of this entitlement, its substantive scope and the consequences of its breach. The article then presents considerations about the admissibility of the assignment of claims (entitlements) provided for by the Act on Real Property Management, including this entitlement under the priority right. This issue has not been analysed in the legal doctrine or in court decisions to date.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Błaszczak A., Komentarz do art. 216a [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. P. Czachowski, LEX 2015.
  2. Forystek J., Odszkodowanie za wywłaszczenie jako prawo dziedziczne, "Palestra" 2021/12.
  3. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Legalis 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu