BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Specyfika gospodarowania zasobem nieruchomości przez województwo łódzkie
Specificity of Real Property Resource Management by the Łódź Voivodship
Source
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 60-70, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nieruchomości publiczne, Zarządzanie nieruchomościami, Modele zarządzania
Public real estate, Real estate management, Management models
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę gospodarowania wojewódzkimi zasobami nieruchomości, a na tym tle - zaprezentowano model zarządzania wypracowany przez województwo łódzkie. Podjęto próbę określenia, czy rozwiązania przyjęte w tym regionie prowadzą do optymalizacji procesów gospodarowania nieruchomościami. Wskazano także rekomendacje co do możliwych dalszych kierunków optymalizowania procesów zarządczych dotyczących wojewódzkiego zasobu nieruchomości.(abstrakt oryginalny)

The article presents the nature of managing voivodship resources of real property and, in this light, the model of management developed by the Łódź Voivodship. An attempt has been made to establish whether the solutions adopted in this region lead to the optimization of the real property management processes. It also gives recommendations as to possible further directions in which the processes of managing the voivodship stock of real property can be optimized.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bielecki L., Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością, "Rocznik Administracji Publicznej" 2015, s. 6.
 2. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013.
 3. Constantin D.L., Mitrut C., Grosu R.M., Profiroiu M., Iosif A.E., Municipal real properties and the challenges of new public management: a spotlight on Romania, "International Review of Administrative Sciences" 2018/1, s. 122.
 4. Dawid L., Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011/2, s. 97.
 5. Jankowski A., Wiśniewski R., Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część I, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" 2008/1, s. 17.
 6. Kokot S., Gospodarka nieruchomościami gminy jako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2006/1, s. 95.
 7. Małkowska A., Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 2008/4, s. 54.
 8. Marona B., Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2017/1, s. 197.
 9. Marona B., Beemt-Tjeerdsma A. van den, Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, "Sustainability" 2018/10, s. 4291.
 10. Muczyński A., Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej, "Świat Nieruchomości" 2018/103, s. 43.
 11. Muczyński A., Sujkowski Z, Klasyfikacja funkcjonalna gminnych zasobów nieruchomości, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" 2004/3, s. 21.
 12. Nalepka A., Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2008/792, s. 57.
 13. Nalepka A., Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy, "Świat Nieruchomości" 2008/64, s. 5.
 14. Parysek J.J., Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce (Po 13 latach obowiązywania regulacji prawnych z 2003 r.), "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, t. LXXVIII, z. 2, s. 37.
 15. Radziłowicz M., Procesy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, "Civitas et Lex" 2015/3, s. 35.
 16. Sanakiewicz Ł., Szczególne formy obrotu nieruchomościami publicznymi: zagadnienia prawne, praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
 17. Śpiewak-Szyjka M., Specyfika zarządzania nieruchomościami wojewódzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2014/36, t. 1, Metody ilościowe w ekonomii, s. 437.
 18. Wieteska-Rosiak B., Śmietana K., Sobczak M.J., Chmielewski M., Piech J., Inwestycje i nieruchomości: wyzwania klimatyczne i technologiczne, Łódź 2020.
 19. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2020 rok, Łódź 2021.
 20. Źróbek R., Nieruchomości i ich zasoby jako przedmiot opisu i analiz, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" 2004/3, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu