BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomianek Iwona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Differentiation of the Level of Socio-Economic Development of Rural and Semi-Urban Municipalities of the Wielkopolskie Voivodeship in 2004-2020
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2004-2020
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 2, s. 17-24, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Zróżnicowanie przestrzenne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Local development, Spatial differentiation, Social economic development
Note
JEL Classification: R11
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Cel: Badanie miało na celu określenie zróżnicowania przestrzennego i możliwych skupisk 207 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Metody: Pomiar rozwoju lokalnego ze względu na swój wielowymiarowy charakter wymaga użycia wielu zmiennych. Wykorzystano miarę rozwoju Hellwiga, która jest jedną z metod analizy wielowymiarowej. Jednostki administracyjne LAU-2 uszeregowano według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2020, tj. od roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do końca poprzedniej perspektywy finansowej. Wykorzystane w badaniu zmienne dotyczyły głównych sfer rozwoju lokalnego: demografii, aktywności społecznej, rynku pracy, infrastruktury, przedsiębiorczości oraz finansów lokalnych.
Wyniki: Rankingi skonstruowane dla 3 okresów: 2004, 2012 oraz 2020 pozwoliły zaobserwować poprawę poziomu rozwoju gmin otaczających stolicę województwa wielkopolskiego - Poznań, natomiast gminy położone peryferyjnie we wschodniej części województwa charakteryzowały się niskim lub bardzo niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wnioski: Zauważalny jest pozytywny wpływ miasta na otaczającą go przestrzeń wiejską, w tym uzupełnianie jego funkcji poprzez lokowanie przedsiębiorstw na terenach o niższych czynszach i podatkach oraz osiedlanie się osób dojeżdżających codziennie do pracy w Poznaniu. Z drugiej strony gminy peryferyjne charakteryzują się pewnym nieodkrytym lub niewykorzystanym potencjałem rozwojowym, w tym atrakcjami turystycznymi. (abstrakt oryginalny)

Aim: The study aims to identify the spatial diversity and possible concentrations of the 207 rural and semi-urban municipalities of the Wielkopolskie voivodeship (Poland) regarding their level of socio-economic development.
Methodology: Measuring the local development requires the use of several variables due to its multidimensional character. The Hellwig development measure was used, which is one of methods of multi-dimensional analysis. The LAU-2 administrative units were ranked according to the level of socio-economic development. The research period covers the years 2004-2020, i.e. from the year of Poland's accession to the European Union until the end of the previous financial perspective. The variables used in the study concerned the main spheres of local development: demography, social activity, labour market, infrastructure, entrepre-neurship, and local finance.
Results: Rankings constructed for 3 periods - 2004, 2012 and 2020 - made it possible to observe the improvement in the level of development of municipalities surrounding the main city of the Wielkopolskie voivodeship, Poznań, whereas municipalities located peripherally in the eastern part of the voivodeship were characterised by a low or very low socio-economic development level.
Conclusions:A positive impact of the city on the surrounding rural area can be noticed, complementing its functions by locating enterprises in areas with lower rents and taxes as well as settling people commuting to the city every day to work. On the other hand, peripheral municipalities were characterised by some undiscovered or unex-ploited development potential, including tourist attractions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Będzik, B., Brelik, A. (2015). Soft factors of local development. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 3 (18), 52-63
 2. Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Poziom rozwoju gospodarczego województw w ujęciu dynamiczny. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14 (57), 11-24. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.02
 3. Bramanti, A., Ratti, R. (1997). The Multi-Faced Dimensions of Local Development. [In:] R. Ratti, A. Bramanti, R. Gordon (eds), The Dynamics of Innovative Regions. Routledge, London, 3-46.
 4. Czapiewski, K. (2010). Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich, 22, 7-218.
 5. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-328.
 6. Hruška, V., Czapiewski, K., Kovács, Z. (2015). Rural eco-nomic development in the post-agricultural era: policy recommendations. Studia Obszarow Wiejskich, 39, 129-144.
 7. Józefowicz, I., Michniewicz-Ankiersztajn, H. (2020). Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52, 29-42. https://www.doi.org 10.14746/rrpr.2020.52.03
 8. Kłodziński, M. (2006). Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., Perdał, R. (2019). Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne. Przegląd Geograficzny, 91 (2), 39-59.
 10. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 11. Parysek, J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. [In:] P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK, 183, 37-54
 12. Plawgo, B. (ed.) 2007. Kierunki rozwoju lokalnego w województwie podlaskim. Rola samorządu gminnego w aktywizacji obszarów wiejskich. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 13. Pomianek, I. (2020). Diversity of Polish regions in the level of technical infrastructure development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(3), 75-83. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.30
 14. Pomianek, I. (2018a). Conditions of rural development in the Warmia and Mazury Voivodship (Poland) in the opinion of local authorities. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy: proceedings of the International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. T. 1, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, 207-211.
 15. Pomianek, I. (2018b). Preparation of local governments to implement the concept of sustainable development against demographic changes in selected rural and urban-rural communes of the Warmia and Mazury Voivodship. Problemy Zarządzania - Management Issues, 16, 3 (75), part 1, 39-54
 16. Rakowska, J. (2011). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski Wschodniej. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (2), 392-397.
 17. Rakowska, J. (2019). Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 18. Stanny, M., Strzelczyk, W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (4), 301-307.
 19. Szajnowska-Wysocka, A. (2009). Theories of regional and local development-abridged review. Bulletin of Geography. Socio-economic series, (12), 75-90.
 20. Wong, C. (2010). Determining Factors for Local Economic Development: The Perception of Practitioners in the North West and Eastern Regions of the UK, Regional Studies, 32 (8), 707-720. https://www.doi.org/10.1080/00343409850119409
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.2.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu