BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Semak Bohdan (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine), Semiv Serhiy (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)
Title
Complementarity of Bilateral Trade Relations between Poland and Ukraine
Komplementarność dwustronnych stosunków handlowych między Polską i Ukrainą
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 2, s. 25-35, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Współpraca, Wymiana handlowa, Partnerstwo strategiczne, Komplementarność w gospodarce
Cooperation, Trade exchange, Strategic partnership, Complementarity in the economy
Note
JEL Classification:
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie kompleksowej analizy dwustronnych stosunków handlowych między Polską a Ukrainą i uzasadnienie na jej podstawie priorytetowych obszarów dalszej korzystnej współpracy budowanej na zasadach komplementarności oraz partnerstwa strategicznego. Autorzy artykułu zastosowali kompleksowe podejście do analizy bilateralnych relacji handlowych między Polską a Ukrainą, w szczególności w analizie wykorzystano Trade Complementarity Index (CI) oraz Revealed Comparative Advantage Index (RCA). Źródłem obliczeń były dane statystyczne Państwowej Służby Statystycznej (Ukraina), WTO, Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Polska) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (Polska). Na podstawie informacji statystycznych przeanalizowano tendencje w rozwoju dwustronnych stosunków handlowych między Polską a Ukrainą. Zidentyfikowano główne przesłanki, które stanowią podstawę obopólnie korzystnej polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Proponuje się zastosowanie kompleksowego podejścia metodycznego w procesie analizy komplementarności stosunków dwustronnych, w szczególności poprzez wykorzystanie wskaźnika komplementarności oraz wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych. Przeanalizowana została dynamika i struktura produktowa handlu eksportowo-importowego pomiędzy Polską a Ukrainą. Ujawniły się główne różnice między strukturą polskiego importu na Ukrainę a ukraińskiego eksportu do Polski. Stwierdzono wysoki poziom optymalności i równowagi stosunków dwustronnych, istnienie wzajemnej zależności zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Przeprowadzona analiza wykazała, że handel między Polską a Ukrainą jest symetryczny i równy, co czyni stosunki handlowe wzajemnie atrakcyjnymi. Obliczono wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych w ramach współpracy bilateralnej między Polską a Ukrainą. Obliczenia wykazały, że Ukraina ma największe przewagi komparatywne w handlu zagranicznym takimi towarami, jak metale żelazne, rudy, żużel i popioły, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, meble, drewno i wyroby z drewna, jadalne owoce i orzechy. Polska osiąga najwyższy poziom przewag komparatywnych w dostawach na ukraiński rynek środków transportu naziemnego (z wyjątkiem kolei), tworzyw sztucznych i materiałów polimerowych, reaktorów jądrowych, kotłów i maszyn, nawozów, paliw mineralnych, produktów destylacji ropy naftowej, wyrobów poligraficznych, wyrobów gumowych, maszyn i urządzeń elektrycznych. Uzasadnione są ekonomiczne, organizacyjne i instytucjonalne elementy modelu perspektywicznego oraz priorytety rozwoju dwustronnych polsko-ukraińskich stosunków handlowych w warunkach aktualnych wyzwań globalnych. Badania pozwoliły na zaproponowanie najważniejszych strategicznych priorytetów rozwoju stosunków handlowych między Polską a Ukrainą w najbliższej przyszłości, a mianowicie: stworzenie systemu monitorowania komplementarności dwustronnych stosunków handlowych z zagranicą między Polską a Ukrainą; wdrażanie i kompleksowe wspieranie umów międzypaństwowych w sprawie rozwoju wzajemnie korzystnego handlu towarami komplementarnymi, w tym na zasadach barterowych; wspieranie rozwoju komplementarnego eksportu i importu w sektorach małej i średniej przedsiębiorczości, produkcji małoseryjnej, w szczególności na podstawie współpracy produkcyjnej; wspieranie komplementarnych stosunków handlowych z zagranicą nie tylko na poziomie branż, ale również poszczególnych regionów Polski i Ukrainy, w szczególności w ramach współpracy transgranicznej; dalsze doskonalenie systemu wsparcia doradczego dla eksporterów w Polsce i na Ukrainie, pomoc w wejściu na rynki zagraniczne oraz w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych. Stwierdzono, że rozwój komplementarnych stosunków handlowych powinien zostać przekształcony we wspólne projekty polsko-ukraińskiej współpracy produkcyjnej, mające na celu wspólną produkcję i dostawę konkurencyjnych produktów i usług na rynek krajowy i światowy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to carry out a comprehensive analysis of bilateral trade relations between Poland and Ukraine and to substantiate on its basis the priority areas of further mutually beneficial cooperation built on the principles of complementarity and strategic partnership. The authors of the article applied a comprehensive approach to the analysis of bilateral trade relations between Poland and Ukraine, in particular, the Trade Complementarity Index (CI) and the Revealed Comparative Advantage Index (RCA) were used in the analysis. The statistical data of the State Statistics Service (Ukraine), WTO, Ministerstwo rozwoju i tekhnologii (Poland) and Główny Urząd Statystyczny (Poland) were the sources for the calculations. The trends in the development of bilateral trade relations between Poland and Ukraine were analyzed on the basis of statistical information. The main prerequisites that form the basis of mutually beneficial Polish-Ukrainian economic cooperation have been identified. It is proposed to use a complex methodical approach in the process of analyzing the complementarity of bilateral relations, in particular through the use of the complementarity index and the index of revealed comparative advantages. The dynamics and product structure of export-import trade between Poland and Ukraine are analyzed. The main differences between the structure of Polish imports to Ukraine and Ukrainian exports to Poland have been revealed. A conclusion was made about the high level of optimality and balance of bilateral relations, the existence of mutual dependence both in terms of imports and exports. The conducted analysis proved the fact that trade between Poland and Ukraine is symmetrical and equal, which makes trade relations mutually attractive. Indicators of revealed comparative advantages within the framework of bilateral cooperation between Poland and Ukraine were calculated. Calculations showed that Ukraine has the highest comparative advantages in foreign trade in such goods as ferrous metals, ores, slag and ashes, fats and oils of vegetable or animal origin, furniture, wood and wood products, edible fruits and nuts. Instead, Poland achieves the highest level of comparative advantages in the supply to the Ukrainian market of ground transport means (except railways), plastics and polymer materials, nuclear reactors, boilers and machines, fertilizers, mineral fuels, products of oil distillation, printing products, rubber and rubber products, electric machines and equipment. The economic, organizational and institutional components of the perspective model and priorities for the development of bilateral Polish-Ukrainian trade relations in the conditions of сurrent global challenges are substantiated. The most important strategic priorities for the development of foreign trade relations between Poland and Ukraine in the near future are proposed, namely: creation of a system for monitoring the complementarity of bilateral foreign trade relations between Poland and Ukraine; implementation and comprehensive support of interstate agreements on the development of mutually beneficial trade in complementary goods, including on a barter basis; supporting the development of complementary exports and imports in the sectors of small and medium-sized business, smallscale production, in particular on the basis of production cooperation; support of complementary foreign trade relations not only at the level of industries, but also of individual regions of Poland and Ukraine, in particular within the framework of cross-border cooperation; further improvement of the system of consulting support for exporters in Poland and Ukraine, assistance in entering foreign markets and in the process of searching foreign partners. It was concluded that the development of complementary trade relations should be transformed into joint projects of Polish-Ukrainian production cooperation with the aim of joint production and supply of competitive products and services to the domestic and global markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andreosso-O'Callaghan, B., Nicolas, F. (2007). Are the Economies of ASEAN and the EU Complementary? ASEAN Economic Bulletin, 24 (2), 205-224.
 2. Atamanchuk, Z., Мakohin, Z. (2020). Evaluating the Efficiency of Ukraine's Trade with the EU Countries. Business Inform, 3, 16-25.
 3. Calfat, G., Flores, R. (2004). The EU-Mercosul Free Trade Agreement: Quantifying Mutual Gains. Ensaios Economicos, 575, 1-38.
 4. Drysdale, P. (1969). Japan, Australia, New Zealand: the prospect for western pacific economic integration. Economic Record, 45, 321-342.
 5. Jakubowski, A., Miszczuk A. (2017). Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [in:] A. Miszczuk (red.). Wyzwania Rozwojowe Pogranicza Polsko-Ukrainskiego. Norbertinum, Lublin, 235-256.
 6. Karpinska, G. (2020). Methodology ensuring balanced development industrial enterprises on the principles of complimentarily. Economic innovations, 22, 4 (77), 83-91.
 7. Korniienko, V., Vasylevsky, V. (2019). Modern political and economic relations between Ukraine and Poland. Vinnytsia National Technical University [PhD thesis].
 8. Kovach, L.L. (2017). Ukrainian-Polish Relations in Conditions of Modern Challenges. Scientific Notes on Ukrainian History, 42, 101-109.
 9. Makar, J. (2016). Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej. Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne, 2 (2), 169- 181.
 10. Ministerstwo rozwoju i technologii (2022). Departament analiz gospodarczych. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie polski styczeń-grudzień 2021 roku. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/analizy-z-obszaru-handlu-zagranicznego [accessed 25.02.2022].
 11. Okun'ovs'ka, J.V. (2019). Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne oraz stan faktyczny. Border and Regional Studies, 7 (4), 147-161.
 12. Osikowicz, Ż. (2017). Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka). Zarządzanie w Kulturze, 18 (2), 237-249.
 13. Pearlman, J. (1999). Participation by private counsel in World Trade Organization Dispute Settlement Proceedings. Law and Policy in International Business, 30, 2, 399-415.
 14. Xu, S. (2017). China and South Asia Trade Competition and Complementary: Analysis Based on the Background of "One Belt and One Road". Chinese Studies, 6, 108-122.
 15. Sostin, O. (2000). Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego. Studia i Analizy-Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 8, 77-94.
 16. State Statistics Service of Ukraine (2022). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [accessed 25.02.2022].
 17. Studinska G., Studinsky V. (2019). Ukrainian-Polish Trade Relations: Retrospective Analysis. Zovnishnia Torhivlia: Ekonomika, Finansy, Pravo, 3, 69-82.
 18. UNCTAD (2022). International Trade in Goods and Services. Available at: https://unctadstat.unctad.org/EN/.
 19. Vlasenko, L. (2021). Kompłementarnistʹ torhiwli Ukrajiny ta Krajiniewropejsìkoho sojuzu jak indykator uspisznostijewrointehraciji. Efektyvna Ekonomika, 7.
 20. WITS (2022). Trade Indicators. Retrieced from https://wits. worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Utilities/ e1.trade_indicators.htm [accessed 25.02.2022].
 21. WTO (2022). World Trade Report 2021. Retrived from www.wto.org [accessed 25.02.2022].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.2.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu