BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Prosumer Behaviour Related to Householding in the Assessment of Respondents During the Covid-19 Pandemic in Poland
Zachowania prosumenckie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ocenie respondentów w okresie pandemii COVID-19 w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 2, s. 37-47, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Zachowania konsumenta, COVID-19, Pandemia
Households, Consumer behaviour, COVID-19, Pandemic
Note
JEL Classification: C83, D12, D13, R20
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena zachowań konsumenckich w zakresie różnych form aktywności prosumenckiej na rynku dóbr i usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego w okresie pandemii COVID19 w Polsce. W celu zgłębienia tematu przeprowadzono badanie bezpośrednie przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowej CAWI. Badania zostały zrealizowane w lipcu 2022 roku. W trakcie badań zdefiniowano różnego rodzaju aktywności prosumenckie gospodarstw domowych, były to czynności związane z produkcją żywności, proste prace domowe, ale także i zadania wymagające pewnych umiejętności, czy wiedzy fachowej. Podczas analizy danych pogrupowano zachowania prosumenckie w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego na pięć obszarów oraz wyliczono indywidualny wskaźnik prosumpcji dla badanych gospodarstw domowych. Następnie otrzymane wyniki poddano analizie korelacji ze zmiennymi opisującymi cechy gospodarstw domowych, tj. miejsce zamieszkania, dochód, liczbę dzieci do lat 14 w gospodarstwie domowym, ogólną liczbę domowników, fakt przebywania na kwarantannie. Wykorzystano metody statystyczne, opisowe i porównawcze. Z badań wynika, że konsumenci są bardzo aktywni na polu prosumpcji w czasie pandemii COVID-19 i planują kontynuować działania prosumenckie w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Aim: The aim of the article is to assess consumer behaviour in terms of various forms of prosumer activity on the market of goods and services related to running a household during the COVID-19 pandemic in Poland.
Methods: In order to explore the topic, a direct study was carried out with the use of a diagnostic survey method applying the CAWI survey technique. The research was carried out in July 2022. During the research, various types of prosumer activities of households were defined, these were activities related to food production, simple household chores, but also tasks that required certain skills or expertise.
Results: For the data analysis, the prosumer behaviour within the household was grouped into five areas, and the individual prosumption index for the households was calculated. Then, the obtained results were analysed for correlation with variables describing the characteristics of the households, i.e. place of residence, income, number of children under 14 in the household, total number of household members, and whether they were in quarantine. Statistical, descriptive and comparative methods were used.
Conclusions and originality: The study shows that consumers were very active in the field of prosumption during the COVID-19 pandemic and plan to continue their prosumer activities in the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Campbell, C. (2005). The Craft Consumer: Culture, Craft and Consumption in a Postmodern Society. Journal of Consumer Culture, 5, 1, 23-42.
 3. Chen, Y., Zheng, G.W., Dong, A.B.S.Q.L., Chang, D. (2021). Factors Affecting the Consumers Online Shopping During the COVID-19 Pandemic in China. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 30 (1), 853.
 4. Chlipała, P., Żbikowska, A. (2022). Konsumpcja w czasach pandemii. Jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów? Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Chmielarz, W., Zborowski, M., Jin, X., Atasever, M., Szpakowska, J. (2022). On a Comparative Analysis of Individual Customer Purchases on the Internet for Poland, Turkey and the People's Republic of China at the Time of the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14 (12), 7366.
 6. Chua, G., Yuen, K.F., Wang, X., Wong, Y.D. (2021). The determinants of panic buying during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6), 3247.
 7. Keane, M., Neal, T. (2021). Consumer panic in the COVID-19 pandemic. Journal of econometrics, 220 (1), 86-105.
 8. Kohli, S., Timelin, B., Fabius, V., Veranen, S.M. (2020). How COVID-19 is changing consumer behavior - now and forever. McKinsey & Company, 1-2.
 9. Kręt, P. (2020). E-Commerce w czasie pandemii COVID-19. Management and Quality, Zarządzanie i Jakość, 2 (3), 48-58.
 10. Kucharska, B., Malinowska, M. (2021). Konsument w przestrzeni handlu detalicznego w warunkach pandemii COVID-19. [in:] W. Nowak, K. Szalonki (eds), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii, Wrocław, 139-154.
 11. Li, J., Hallsworth, A.G., Coca-Stefaniak, J.A. (2020). Changing grocery shopping behaviours among Chinese consumers at the outset of the COVID-19 outbreak. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 111 (3), 574-583.
 12. Murawska, A., Długosz, H. (2018). Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług, Handel Wewnętrzny, 4 (375), 1, 241-251.
 13. Naeem, M. (2021). Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102226.
 14. Nowak, W. (2002). Konsumpcja i prosumpcja w rodzinach województwa kujawsko-pomorskiego, Roczniki Socjologii Rodziny, 14, 71-85.
 15. Olcoń-Kubicka, M., Felczak, J., Posłuszny, Ł., Kubicki, P. (2021). Przemiany praktyk konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. [in:] K. Andrejuk, I. Grabowska, M. Olcoń-Kubicka, I Taranowicz (eds), Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 287-312.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 49).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 1025).
 18. Samuk, G., Sidorowicz, I. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. Akademia Zarządzania, 4 (3), 195-206.
 19. Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283.
 20. Smyczek, S. (2010). Modele rynkowych zachowań konsumentów. [in:] E. Kieżel, E. (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Svajdova, L. (2021). Consumer behaviour during pandemic of COVID-19. Journal of International Business Research and Marketing, 6 (3), 34-37.
 22. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 347-358.
 23. Toffler, A. (1980). The Third Wave. William Collins Sons & Co. Ltd, New York.
 24. Trębska, P., Biernat-Jarka, A., Wysokiński, M., Gromada, A., Golonko, M. (2021). Prosumer Behavior Related to Running a Household in Rural Areas of the Masovian Voivodeship in Poland. Energies, 14, 7986. https://doi. org/10.3390/en14237986
 25. Trivedi, V., Pandey, K. K., Trivedi, A. (2022). Prosumption for Social Sustainability: Social-media Posting of DIYcooking Outcomes During COVID-19. Journal of Reliability and Statistical Studies, 15, 1, 381-410.
 26. Wolf, M., Mcquitty, S. (2011). Understanding the do-ityourself consumer: DIY motivations and outcomes. Academy of Marketing Science review, 1, 154-170. https://doi.org/10.1007/s13162-011-0021-2
 27. Zalega, T. (2013). Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomiecznego. Problemy Zarządzania, 11,1 (1), 68-87, https://doi. org/10.7172/1644-9584.40.5
 28. Zalega, T. (2015). New consumer trends. [in:] M. Burchard- -Dziubińska (ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 79-92.
 29. Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 202-225. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.11
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.2.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu