BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Finansowe aspekty funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra zdrowia
Financial Aspects of the Operation of Scientific and Research Institutes Supervised by the Minister of the Health in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 2 (108), s. 110-127, tab., rys., bibliogr. s. 126-127
Keyword
Instytuty naukowo-badawcze, Medycyna, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa
Scientific-research institute, Medicine, Financial analysis, Ratio analysis
Note
JEL Classification: I18, H89
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Niniejszy artykuł poświęcono instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia, a jego celem jest analiza i ocena oraz porównanie sytuacji finansowej 11 funkcjonujących w Polsce podmiotów w kontekście dalszych możliwości funkcjonowania i zdolności do wykonywania zadań, dla których je powołano. Metoda badań - Oceny sytuacji finansowej instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia dokonano, opierając się na analizie bilansu, analizie zysków i strat, analizie wskaźników rentowności, płynności, efektywności i zadłużenia. W opracowaniu posłużono się danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych instytutów badawczych zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia za lata 2017-2020. Wnioski - Sytuacja finansowa poszczególnych instytutów badawczych jest mocno zróżnicowana, ale generalnie w większości przypadków jest ona zła lub wręcz fatalna. Nie sprzyja to realizacji podstawowego celu, dla którego są one tworzone, tj. prowadzeniu badań i prac rozwojowych oraz ich wdrażaniu. W dłuższym czasie zagraża to wręcz ich istnieniu w obecnej formie organizacyjnej. Oryginalność /wartość/implikacje /rekomendacje - Podjęta w opracowaniu tematyka, choć jest niezwykle ważna i aktualna, nie stanowi obszaru zainteresowań badaczy. Przeprowadzone w nim analizy i sformułowane wnioski wypełniają w pewnym stopniu istniejącą lukę i stanowią przyczynek do dalszych rozważań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article is devoted to research institutes supervised by the Minister of Health, and its purpose is to analyze, evaluate and compare the financial situation of 11 entities operating in Poland in the context of further possibilities of functioning and the ability to perform the tasks for which they were established. Research method - The financial standing of research institutes supervised by the Minister of Health was assessed based on the balance sheet analysis, profit and loss analysis, analysis of profitability, cash flow, efficiency and debt ratios. The study used data contained in financial statements of research institutes posted on the websites of the Ministry of Health for 2017-2020. Results - The financial condition of individual research institutes is highly varied, but generally in most cases it is bad or even critical. It is not favourable situation to fulfil the basic goal for which they are created, which is research and development works as well as their implementation. In the long period of time, it even threatens their existence in the present organizational form. Originality /value /implications /recommendations - The subject discussed in the study is rarely in the area of interest of researchers, although it is extremely important and up-to-date. The analyses carried out and the conclusions formulated in this article fill the existing gap to some extent and constitute a contribution to further considerations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cilak M., 2015, Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa - problematyka pozycji i formy prawnej, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego", nr 4(3), s. 63-76, DOI: 10.12775/PBPS.2015.028.
 2. Michta D., 2013, Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz, LexisNexis.
 3. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 2020, Ofiarski Z. (red.), Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 4. Wielicka-Gańczarczyk K., 2015, Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 78, s. 505-516.
 5. Zaleska B., 2017, Rola wskaźników finansowych w analizie i prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 17, s. 373-386.
 6. Zaleska M., 2005, Ocena ekonomiczno fnansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1383 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 2017, poz. 832.
 10. Funkcjonowanie wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra zdrowia, 2012, NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,nik-p-11-095 -instytuty-badawcze,typ,k.pdf [data dostępu: 10.12.2021].
 11. Funkcjonowanie wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, 2018, NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/R/17/003/KZD/ [data dostępu: 10.12.2021].
 12. Funkcjonowanie instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra zdrowia, 2021, NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/051/KZD/ [data dostępu: 20.01.2022].
 13. www 1, https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/8/5/7994ba50495 eb3daaa3a28d0e28b17da/roszkowski-sliz_k_rola_instytutow_badawczych_nad-zorowanych_przez_minzdrowia.pdf [data dostępu: 20.12.2021].
 14. www 2, https://www.gov.pl/web/zdrowie/sprawozdania-finansowe-instytutow-ba-dawczych-2020-r [data dostępu: 20.10.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.02.108.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu