BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konsekwencje kryzysu Covid-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE
Implications of the Covid-19 Crisis for Local Government Finances in the EU Countries
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 3 (109), s. 55-68, rys., bibliogr. s. 67-68
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Kryzys finansowy, COVID-19
Local government finance, Financial crisis, COVID-19
Note
JEL Classification: H71, H72, H76
streszcz., summ.
Country
Kraje Unii Europejskiej
European Union countries
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie konsekwencji kryzysu pandemicznego dla sytuacji finansowej podsektora samorządowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Metoda badań - W badaniach zastosowano analizę porównawczą dynamiki i struktury takich wielkości budżetowych, jak: dochody budżetowe (w tym transfery), wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji COFOG, saldo budżetowe oraz dług podsektora samorządowego. Porównaniami objęto podsektor samorządowy w 27 krajach Unii Europejskiej za lata 2019-2021. Źródłem danych do analiz jest baza Eurostatu. Wnioski - Przeprowadzone badania wskazują, że finanse samorządowe w krajach UE nie ucierpiały znacząco pod wpływem pandemii COVID-19, co zasadniczo wynikało z tego, że głównym źródłem finansowania dodatkowych zadań oraz pokrycia ubytków dochodów podatkowych były transfery z podsektora rządowego. Jednocześnie doszło do zmiany struktury wydatków samorządowych większości krajów UE przez zwiększenie udziału wydatków na ochronę zdrowia, pomoc socjalną i sprawy gospodarcze oraz zmniejszenie udziału wydatków na rekreację i kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz edukację. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Oryginalność zaprezentowanego podejścia wynika z kompleksowego ukazania konsekwencji kryzysu pandemicznego dla samorządowych parametrów budżetowych za lata 2020-2021 we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to determine the consequences of the pandemic crisis for the financial situation of the local government subsector in individual European Union countries. Research method - The research is based on comparative analysis of the dynamics and structure of such budget figures as budget revenue (including transfers), expenditure (including COFOG classification), budget balance and debt. The comparisons covered the local government subsector in the 27 countries of the European Union for the years 2019-2021. The source of data for analysis is the Eurostat database. Results - The research indicates that local government finances in the EU countries did not suffer significantly because of the impact of the COVID-19 pandemic, which, however, was essentially due to the fact that the main source of funding for additional tasks and covering tax revenue shortfalls were transfers from the government subsector. At the same time, there was a change in the structure of local government spending in most EU countries by increasing the share of spending on health care, social protection and economic affairs and decreasing the share of spending on recreation, culture and religion, housing and community amenities and education. Originalit/lvalue/implications/recommendations - The originality of the presented approach is due to the comprehensive presentation of the consequences of the pandemic crisis for local government budget parameters for 2020-2021 in all the European Union countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anas M., 2021, Impact ofpandemic COVID-19 on local government's financial performance in Indonesia, "Journal of Southwest Jiaotong University", vol 56(3), s. 196-206, DOI: 10.35741/issn.0258-2724.56.3.16.
 2. Annual government finance statistics database, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/ web/government-finance-statistics/data/database [data dostępu: 24.08.2022].
 3. Cajkovâ A., Sindleryovâ I.B., Garaj M., 2021, The COVID-19 pandemic and budget shortfalls in the local governments in Slovakia, "Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration", vol. 29(1), s. 1-15, DOI: 10.46585/sp29011243.
 4. Chernick H., Copeland D., Reschovsky A., 2021, The fiscal effects of the covid-19 pandemic on cities: an initial assessment, "National Tax Journal", vol. 73, s. 699-732, DOI: 10.17310/ntj.2020.3.04.
 5. CoR, 2021, Local and regional finances in the aftermath of COVID-19, European Committee of the Regions, DOI: 10.2863/29738.
 6. Dafflon B., Beer-Tóth K., 2009, Managing local public debt in transition countries: an issue of self-control, "Financial Accountability & Management", vol. 25, s. 305-333, DOI: 10.1111/j.1468-0408.2009.00479.x
 7. Dougherty S., Harding M., Reschovsky A., 2019, Twenty years of tax autonomy across levels of government: measurement and applications, "OECD Working Papers on Fiscal Federalism", no. 29, s. 4-38, DOI: 10.1787/22265848.
 8. Dutta A., Fischer H., 2021, The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India, "World Development", vol. 138, s. 1-11, DOI: 10. 1016/j.worlddev.2020.105234.
 9. Dzigbede K., Gehl S.B., Willoughby K., 2020, Disaster resiliency of US local governments: insights to strengthen local response and recovery from the COVID-19 pandemic, "Public Administration Review", vol. 80(4), s. 634-643, DOI: 10.1111/puar.13249.
 10. Gordon T., Dadayan L., Rueben K., 2020, State and Local Government Finances in the COVID-19 Era, "National Tax Journal", vol. 73(3), s. 733-757, DOI: 10. 17310/ntj.2020.3.05.
 11. IFS, 2022, Looking back to look forwards: what can we learn from data on the impacts of COVID-19 on councils in 2020-21?, IFS Briefing Note BN337, lnstitute for Fiscal Studies, DOI: 10.1920/BN.IFS.2022.BN0337.
 12. Kańduła S., Przybylska, J., 2021, Financial instruments used by Polish municipalities in response to the first wave of COVID-19, "Public Organization Review", no. 21, s. 665-686, DOI: 10.1007/s11115-021-00569-7.
 13. Laszló V., 2019, Local Government Debts in the EU countries, 27th NISPAcee Annual Conference, https://www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/ system_files/papers/local-government-debts-vertesy.pdf [data dostępu: 24.08. 2022].
 14. Maher C.S., Hoang T., Hindery A., 2020, Fiscal Responses to COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits, "Public Administration Review", vol. 80(4), s. 644-650, DOI: 10.1111/puar.13238.
 15. Malinowska-Misiąg E., 2022, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii, "Optimum. Economic Studies", nr 1(107), s. 48-63, DOI: 10. 15290/ oes.2022.01.107.04.
 16. Marrs C., 2020, A shot in the dark: local authority budgets amid Covid-19 uncertainty, "Public Finance", vol. 2, no. July, https://www.publicfinance.co.uk/feature/2020/ 07/shot-dark-local-authority-budgets-amid-covid-19-uncertainty [data dostępu: 24.08.2022].
 17. Nemec J., Spacek D., 2020, The Covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management", vol. 32(5), DOI: 10.1108/JPBAFM-07-2020-0109.
 18. Nenkova P., 2021, The COVID-19 Pandemic's Impact on Local Government Revenue in Bulgaria, New Challenges In New Science, neTpo3aBogcK, https://elibrary.ru/ item.asp?id=47223590 [data dostępu: 24.08.2022].
 19. OECD & CoR, 2020, The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey, OECD, Paris, DOI: 10.1787/ 267a6231-en.
 20. OECD, 2021, The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD, Paris, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-and-recovery-across-levels-of-government-a2c6abaf [data dostępu: 24.08.2022].
 21. OECD, 2013, Investing Together: Working Effectively across Levels of Government, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, DOI: 10.1787/97892 64197022-en.
 22. Soltes V., Stofkova J., Durica J., 2021, Impact of the global COVID-19 pandemic on the use of local government funds, "SHS Web Confernce", vol. 129, s. 1-7, DOI: 10. 1051/shsconf/202112901028.
 23. Swianiewicz P., Łukomska J., 2020, Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Fundacja im. Stefana Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/ uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf [data dostępu: 24.08.2022].
 24. Qibthiyyah R., 2021, Province and Local Finances in Indonesia during COVID-19 Pandemic, "LPEM-FEBUI Working Paper", no. 059, https://www.lpem.org/wp-content/ uploads/2021/04/Province_and_Local_Finances_in_Indonesia_during_COVID-19_Pandemic.pdf [data dostępu: 24.08.2022].
 25. WHO, 2020, Covid Strategy Update (April 2020), World Health Organization, https: //www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategy-update-14-april-2020 [data dostępu: 24.08.2022].
 26. World Bank, 2021, Impact Of The COVID-19 Pandemic On Municipal Finance, Washington, DC: The World Bank, Http://Hdl.Handle.Net/10986/37205 [data dostępu: 24.08.2022].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu