BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego państw UE w obszarze podatków dochodowych
Fiscal Sovereignty of Sub-Central Government Units in the EU Countries in the Area of Income Taxation
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 3 (109), s. 153-166, tab., rys., bibliogr. s. 165-166
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Podatki lokalne
Individual income tax, Corporate income tax, Local government units, Local taxes
Note
JEL Classification: H24, H25, H71, H79
streszcz., summ.
Country
Kraje Unii Europejskiej
European Union countries
Abstract
Cel - Celem opracowania jest dokonanie oceny zakresu władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego państw UE w odniesieniu do podatków dochodowych, w tym obciążających zarówno dochody osób fizycznych, jak i dochody spółek (korporacji). Analizą objęto 22 państwa UE, które są członkami OECD oraz dodatkowo Wielką Brytanię. Metoda badań - W pracy zastosowano metodę opisową. Ponadto dzięki wykorzystaniu prostych metod statystycznych oraz graficznych metod prezentacji danych przeprowadzono analizę wydajności fiskalnej podatków dochodowych zasilających budżety jednostek samorządu terytorialnego. W przeprowadzonych analizach posłużono się danymi zgromadzonymi w dwóch elektronicznych bazach danych: OECD Revenue Statistis 2022 oraz Taxes in Europe Database v3, prowadzonej przez Komisję Europejską. Wnioski - Znaczenie fiskalne podatków dochodowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo istotne, a wielu państwach wręcz kluczowe. Nie zawsze jednak przekazywaniu samorządom określonych źródeł dochodów towarzyszy dzielenie się władztwem do dysponowania nimi. W większości analizowanych krajów, w których JST są beneficjentami wpływów z podatków dochodowych, mamy do czynienia z udziałami jednostek szczebla lokalnego lub regionalnego w podatkach państwowych. Oznacza to, że władze samorządowe mają ograniczone możliwości wpływania na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Tekst został opracowany na podstawie bogatego materiału źródłowego, obejmującego nie tylko dane dotyczące wysokości uzyskiwanych wpływów, lecz także informacje dotyczące konstrukcji badanych podatków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the level of fiscal sovereignty of sub-central government units in the EU countries in the area of inome taxes (Personal Income Tax and Corporate Income Tax). The analysis covered 22 of the EU countries that are OECD members states as well as the United Kingdom. Research method - The descriptive analysis has been applied in the article. Fiscal efficiency of income taxes in the budgets of local and regional government units has been analysed on the basis of quantitive methods. The information used in the article comes from two electronic databases - OECD Revenue Statistis 2022 and Taxes in Europe Database v3 of the European Commission. Results - The role of income taxes as a source of local and state government revenues is significant in most of the analysed countries. The revenues are often transferred to sub-government units without fiscal sovereignty. In the majority of studied countries, it takes the form of tax sharing. This means that the empowerment of local or regional authorities in the area of income taxes is restricted. Originality/value/implications/recommendations - The study has been based on the rich material, which covers not only data concerning the level of fiscal efficiency, but also tax structures. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrosiano M.F., Bordignon M., 2006, Normative Versus Positive Theories of Revenue Assingments in Federations, [in:] Handbook of Fiscal Federalism, Ahmad E., Brosio G., Elgar E. (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK - Northampton USA.
 2. Bird R.M., Bahl R., 2006, Subnational Taxes in Developing Countries. The Way Forward, "Public Budgeting & Finance", vol. 28(4), s. 1-25.
 3. Blöchliger H., King D., 2006, Less than you Thought: The Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments, "OECD Economic Studies", no. 43, s. 155-188.
 4. Daugherty S., Harding M., Reschovsky A., 2019, Twenty years of tax autonomy across levels of government: measurement and applications, "OECD Working Paper of Fiscal Federalism", no. 29.
 5. Ebel R.D., Yilmaz S., 2003, On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization, [in:] Public Finance in Developing and Transition Countries: Essays in Honour of Richard M. Bird, Alm J., Martinez-Vazquez J. (eds.), Edward Elgar Press, Cheltenham.
 6. Economic Policy Economic Reforms: Going for Growth, 2010, OECD, https://www.oecd. org/economy/growth/economicpolicyreformsgoingforgrowth2010.htm [data dostępu: 23.10.2022].
 7. Filipiak B., Dylewski M., 2016, Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładnie województwa zachodniopomorskiego, "Annales UMCS. Sectio H", t. 50(1), s. 339-349.
 8. Kobiałka A., 2017, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodaczy. Problemy i dylematy, Żukowski M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 9. Korolewska M., 2021, Samorządowe dochody podatkowe w wybranych państwach Unii Europejskiej, "Studia BAS", nr 1(65), s. 251-281.
 10. Mastalski R., 2009, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Musgrave R.A., Musgrave P.B., 1973, Public finance in theory and practice, McGrow-Hill Book Company, Fourth edition, New York.
 12. Oates W.E., 1972, Fiscal Federalism, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.
 13. Oates W.E., 2006, On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization, "IFIR Working Paper", no. 2006-5.
 14. OECD, 1999, Taxing Powers of State and Local Government, Tax Policy Studies, no. 1, OECD Publishing, Paris.
 15. OECD, 2021, Revenue Statistics 2021: The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6e87f932-en.
 16. Olson M., 1963, The Principle of Fiscal Equivalence'. The Division of Responsibilities Among Different Levels of Government, "The American Economic Review", vol. 59(2), s. 479-487.
 17. Owens J., Panella G., 1991, Local Government: An International Perspective, North-Holland, Amsterdam.
 18. Poniatowicz M., Dziemianowicz R., 2016, Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, "Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio H", vol. 50(1), s. 295-303, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.295
 19. Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 20. Surówka K., 2007, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Szołno-Koguc, 2021, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego - aspekty teoretyczne, "Studia BAS", nr 1(65), s. 9-20.
 22. Taxation Trends in the European Union, 2022, Directorate-General for Taxation and Customs Union, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 23. Wyszkowski A., 2010, Podatki pośrednie i dochodowe w systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. www 1, https://stats.oecd.org/ [data dostępu: 27.06.2022].
 25. www 2, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/ [data dostępu: 27.06.2022].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu