BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Wagner Klaus (Federal Institute of Agricultural Economics Rural and Mountain Research, Austria)
Title
Shrinking Rural Areas as Demographic Problem Areas - the Example of Poland and Austria
Kurczące się obszary wiejskie jako demograficzne obszary problemowe - przykład Polski i Austrii
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 3, s. 33-42, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Demografia, Proces wyludniania
Rural areas, Demography, Depopulation process
Note
JEL Classification: F22, J11, O18, R10.
streszcz., summ.
Abstract
Cel: Praca koncentruje się na demograficznych obszarach problemowych, które są postrzegane jako ważny rodzaj obszarów problemowych. Celem pracy była identyfikacja wiejskich demograficznych obszarów problemowych w Polsce i w Austrii.
Metody: Badaniem objęto obszary wiejskie wyodrębnione na podstawie klasyfikacji DEGURBA. Wykorzystano dane urzędów statystycznych obydwu krajów za lata 2002-2018. Przy wyodrębnianiu demograficznych obszarów problemowych wzięto pod uwagę zmiany liczby ludności oraz kształtowanie się wybranych wskaźników demograficznych, dla których ustalono ich wartości graniczne, decydujące o zaliczeniu jednostki terytorialnej (LAU 2) jako obszaru problemowego.
Wyniki: Badane kraje różnią się intensywnością depopulacji i zasięgiem przestrzennym. W obydwu krajach stwierdzono, że wraz ze spadkiem liczby ludności wiejskiej, zwiększa się liczba występujących zjawisk problemowych. W Polsce za obszary problemowe uznano 4% gmin sklasyfikowanych jako obszary wiejskie, z kolei w Austrii obszary problemowe obejmują 9% gmin.
Wnioski: Potencjał demograficzny jest ściśle związany z rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, który dla wielu gmin w badanych krajach może w przyszłości stanowić barierę ich rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Aim: The work focuses on demographic problem areas perceived as important types of problem zones. The study aimed to identify rural demographic problem areas in Poland and Austria.
Methods: The study covered rural areas identified based on the DEGURBA classification. Data from statistical offices in both countries for the years 2002-2018 was used. When identifying demographic problem areas, changes in the population and the development of selected demographic indicators were taken into account, for which their limit values were set (decisive for including a territorial unit in a problem area).
Results: The studied countries differ in the intensity of depopulation and spatial extent. In both countries, it was found that the number of problematic phenomena increases with the decrease in the rural population. In Poland, 4% of communes classified as rural areas were recognized as problem areas, while in Austria, problem areas covered 9% of communes.
Conclusions: The demographic potential is closely related to the socioeconomic development of rural areas, which for many communes in the surveyed countries may constitute a barrier to their development in the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański, J. (2002). Typy ludnościowych obszarów wiejskich Population types of rural areas). [In:] J. Bański, E. Rydz (eds). Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 2. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 41-52.
 2. Bański, J. (2011). Obszar problemowy - koncepcje i kryteria (The problem area - concepts and criteria). [In:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7-18.
 3. Biegańska, J., Szymańska, D. (2013). The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland - some problems. [in:] D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk (eds), Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 21-30.
 4. Borawska, M., Brodziński, Z. (2014). Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim (Demographic problems and their impact on the development of rural areas in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship). Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM, Olsztyn.
 5. Bucher, H., Mai, R. (2005). Depopulation And Its Consequences In The Regions Of Europe, DG III - Social cohesion, Brussels.
 6. Cena, F., Fernandez-Cavada, J. L. (1986). Spain: Rural development under rapid depopulation. European Review of Agricultural Economics, 13(3), 415-432.
 7. Domański, R. (1987). Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego (Spatial organization of regional development). Studia KPZK PAN, 93. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce (Depopulated regions in Poland). Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148.
 9. ESPON (2017).Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in depopulating rural regions.
 10. European Union, FAO, UN-Habitat, OECD, The World Bank (2021). Applying the Degree of Urbanisation. A Methodological Manual To Define Cities, Towns And Rural Areas For International Comparisons. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 11. Eurostat (2020). Agriculture, forestry and fishery statistics 2020 edition. Statistical Books, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 12. Eurostat (2022). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [accessed 15.09.2022]
 13. Glasgow, N., Brown, D.L. (2012). Rural ageing in the United States: Trends and contexts, Journal of Rural Studies, 28, 422-431.
 14. Gonda-Soroczyńska, E. (2006). Sieć osadnicza Europy na przykładzie Niemiec, Francji i Holandii (Settlement network of Europe on the example of Germany, France and the Netherlands). [In:] E. Bagiński (ed.), Sieć osadnicza jako przedmiot badań, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 163-184
 15. Grosse, T.G. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski (European Union regional policy. The example of Greece, Italy, Ireland and Poland). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Halamska, M. (2015). Zróżnicowanie społeczne "wiejskiej Europy. Wieś i Rolnictwo, 4(169), 47-65.
 17. Jakubowski, A., Bronisz, U. (2017). Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim (Demographic problem areas in Lubelskie Voivodship). [In:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (eds), Sytuacja demograficzna województw lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom XII, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 118-133.
 18. Jakubowski, A., Bronisz, U. (2019). Rural Demographic Problem Areas in Poland. Problems of World Agriculture, 19(2), 41-53, https://www.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.22
 19. Johnson, K.M., Lichter, D.T. (2019). Rural Depopulation: Growth and Decline Processes over the Past Century. Rural Sociology, 84(1), 3-27, https://www.doi.org/10.1111/ruso.1 2266
 20. Kinugasa, T., Yamaguchi, M. (2013). Depopulation and importance of agriculture in Japan: Implications from the overlapping generations and general equilibrium growth accounting model. Economics and Finance Research, 1, 60-74.
 21. Kotowska, I.E., Jóźwiak, J. (2003). (ed.). Population in Central and Eastern Europe: Challenges and opportunities, Statistical Publishing Establishment, Warsaw.
 22. Kuczabski, A., Michalski, T. (2013). The process of depopu-lation in the rural areas of Ukraine. Quaestiones Geo-graphicae, 32(4), 81-90, https://www.doi.org/10.2478/quageo-2013-0035
 23. Li, X. (2015). Rural Depopulation in China: A Comparative Perspective International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 4(2), 149-174, https://www.doi.org/10.17583/rimcis.2015.1503
 24. Mann, S. (2004). The Depopulation of Rural Areas and the Farming System, Paper prepared for presentation at the EAAE Seminar 'From households to firms with independent legal status: the spectrum of institutional units in the development of European agriculture'. Ashford (UK), 9-10 April 2005, Retrieved from http:// agecon-search.umn.edu/ [accessed: 18.09.2022].
 25. Markowski, T. (1996). Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego (Supporting the growth of competitiveness in regional development policy). [In:] R. Broszkiewicz (ed.), Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
 26. Mickovic, B., Mijanovic, D., Spalevic, V., Skataric, G., Dudic, B. (2020). Contribution to the analysis of depopu-lation in rural areas of the Balkans: Case study of the Municipality of Niksic, Montenegro. Sustainability, 12, 3328, https://doi.org/10.3390/su12083328
 27. OECD (2020). Rural Well-being: Geography of Opportunities. Policy Highlights.
 28. Pastuszka, S. (2019). Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i w Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju (Problematic regions in Italy, Germany and Poland and conditions of their development). Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 29. Pawlas, I. (2015). Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza (Socio-eco-nomic development of the European Union countries - comparative analysis). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 228, 61-75.
 30. Penzes, J., Pasztor, I.Z., Tatrai, P. (2015). Demographic processes of developmentally peripheral areas in Hungary. Stanovnistvo, 53(2), 87-111, https://doi.org/ 10.2298/STNV1502087P.
 31. Pinilla, V., Ayuda, M.I., Sáez L.A. (2008). Rural Depopulation and the Migration Turnaround. Mediterranean Western Europe: A Case Study of Aragon. Journal of Rural and Community Development, 3, 1-22.
 32. Publications Office of the European Union (2022). Cohesion in Europe towards 2050, Luxembourg.
 33. Rakowska, J. (2016). Analysis of the degree of population ageing in Poland on LAU2 level. Economic and Regional Studies. 9, 2, 13-23.
 34. Rakowska, J. (2019). Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego (EU funds as a factor in the development of rural areas in Poland in the light of the theory of local development). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 35. Rosner, A. (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (Rural universal accumulation of development barriers). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 36. Statistic Austria (2019). Retrieved from www.statistik.at [accessed 20.09.2022].
 37. Statistics Poland (2019). Local Data Base. Retrieved from http://stat.gov.pl/bdl/ [accessed 20.09.2022].
 38. Statistics Poland (2020). Retrieved from https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/unijne-ty-pologie-terytorialne-tercet/stopien-urbanizacji-degurba/ [accessed 20.09.2022].
 39. Stockdale, A. (2002). Out-Migration from Rural Scotland: The Importance of Family and Social Networks. Sociologia Ruralis, 42, 1, 41-64.
 40. Strzelecki, Z. (1995). Założenia i zasady polityki regionalnej (Assumptions and principles of regional policy). Ogólnokrajowa Konferencja Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, 30-31 March 1995. SGGW, Warszawa, 45-60.
 41. Szukalski, P., (2015). Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim (Demographic and social consequences of depopulation in the Łódzkie Voivodeship). Polityka społeczna w regionie łódzkim, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź.
 42. Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2017). Delimitation of problem areas in Poland. Geographia Polonica, 90, 2, 1-8, https://doi.org/10.7163/GPol.0088
 43. The World Bank https://data.worldbank.org/ [accessed 20.09.2022].
 44. United Nations Development Programme [UNDP] (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, New York.
 45. Weiß, W. (2002). Der Ländlichste Raum - regional-demografische Perspektiven (The most rural area - regional-demographic perspectives). Probleme von Abwande-rumgsgebieten mit geringer Bevölkerungsdichte Der Landkreis, 72, 1, 15-19.
 46. Wesołowska, M. (2016). Depopulacja wsi - szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej? (Rural depopula-tion - an opportunity or a threat to rural space?). Studia KPZK, 167, 250-273.
 47. Wesołowska, M., Jakubowski, A. (2018). Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym (Consequences of population processes in rural areas of Eastern Poland voivodeships in spatial terms). Stu-dia Regionalne i Lokalne, 3(73), 118-146, https://doi.org/10.7366/1509499537306.
 48. Wisbauer, A., Klotz, J. (2019). Demographische Strukturen und Trends nach Urban-Rural-Typologie (Demographic structures and trends according to urban-rural typology). Statistische Nachrichten, 2, 108-119.
 49. Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2019). Depopulation in rural areas in Poland - socio-economic local perspective. Research for Rural Development, 2, 126-132, https://doi.org/10.22616/rrd.25.2019.059.
 50. Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2021). Rural areas endange-red with depopulation as problem areas- the example of Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65, 4, 15-8170. Vol., https://doi.org/10.15611/pn.2021.4.10
 51. Zagożdżon, A. (1988). Kilka uwag o obszarach problemowych. Gospodarka przestrzenna, region, lokalność(A few notes on problem areas. Spatial economy, region, locality). Biuletyn KPZK, 138, 137-147.
 52. Živanovic, V., Joksimovic, M., Golic, R., Malinic, V., Krstic, F., Sedlak, M., Kovjanic, A. (2022). Depopulated and Abandoned Areas in Serbia in the 21st Century-From a Local to a National Problem. Sustainability, 14, 10765, https://doi.org/10.3390/su141710765
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.3.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu